Tecnologia

Continguts nuclears

Tecnologia industrial I

(En negreta els continguts nuclears inclosos més habitualment en les proves PAU) Bloc 1: ELS RECURSOS ENERGÈTICS. PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA. • Relacionar el concepte de poder calorífic amb el de potència, energia i rendiment. • Relacionar i valorar els avantatges i inconvenients de l’ús d’energies renovables enfront de les convencionals. • Identificar i valorar […]

+

Tecnologia industrial II

Bloc 1: SISTEMES MECÀNICS: PRINCIPIS DE MÀQUINES I MÀQUINES TÈRMIQUES. • Fer càlculs senzills de forces, d’energia, de treball, de potència i de rendiment aplicats a elements en translació i en rotació. • Determinar velocitats angulars i parells motors en màquines rotatives a partir de la potència desenvolupada. • Interpretar diagrames P-V de les diferents […]

+