Continguts nuclears

Geografia

GEOGRAFIA
 
 

Bloc 1. Catalunya i Espanya a Europa i al món

1. Identificació de les transformacions i desequilibris d’un món globalitzat, divers, desigual i en canvi constant, reconeixent els centres de poder i Localitzant les grans àrees socioeconòmiques i geopolítiques. Valoració de les intervencions de les institucions internacionals en la presa de decisions polítiques, econòmiques i socials.

2. Anàlisi de la posició de la Unió Europea en el món a partir de l’anàlisi i interpretació dels indicadors demogràfics, econòmics, financers, socials i culturals.

3. Anàlisi de la posició d’Espanya dins la Unió Europea i el món. Anàlisi dels elements bàsics de l’organització territorial de l’Estat espanyol.

4. Caracterització de Catalunya com a comunitat autònoma i com a nació.

5. Anàlisi dels intercanvis i fluxos entre Catalunya i Espanya, la Unió Europea i la resta del món. Identificació del paper i posició de Catalunya dins l’espai econòmic europeu i l’Europa de les regions.

 

Bloc 2. Medi ambient i paisatges

1. Anàlisi dels elements físics i de l’acció antròpica en la configuració dels paisatges de la península Ibèrica: problemes ecològics i riscos naturals.

2. Caracterització dels grans conjunts naturals de Catalunya i Espanya dins l’àmbit mediterrani.

3. Identificació dels principals recursos hídrics, primeres matèries i recursos energètics. Definició de recurs natural des d’una perspectiva social, considerant les variables d’ús, abús i escassetat. Concepte de sostenibilitat.

4. Localització, identificació de problemàtiques i condicionants dels paisatges catalans i espanyols, analitzant de manera específica en el cas català la problemàtica de les àrees de muntanya i del litoral. Coneixement i valoració de les polítiques de protecció, conservació i millora ambiental de les diferents administracions.

5. Identificació del paper dels factors naturals, socioeconòmics, tècnics, polítics i culturals en la configuració, dinàmica i transformació dels espais geogràfics.

Bloc 3. Territori i activitats econòmiques

1. Anàlisi de l’índex de desenvolupament humà a l’Estat espanyol i a les comunitats autònomes. Localització i valoració de les especificitats i els desequilibris territorials entre comunitats.

2. Caracterització dels canvis i permanències en l’espai rural català i espanyol. Anàlisi de la dimensió social, econòmica, ambiental i cultural dels paisatges rurals. Valoració de la industrialització de l’agricultura, la ramaderia i la pesca en el marc de la Unió Europea i el món.

3. Caracterització del teixit industrial català i espanyol: singularitats, nuclis i eixos. Identificació de les tendències i problemàtiques de la indústria catalana i espanyola en el marc de la Unió Europea i del món: processos de reestructuració productiva i deslocalització a escala global. Identificació del paper de les dones en les estructures laborals.

4. Anàlisi del creixent protagonisme dels serveis i de la seva heterogeneïtat.

5. Valoració de la dimensió i impacte social, econòmic i ambiental del sector dels transports i comunicacions en la producció i el consum. Anàlisi delpaper econòmic i la incidència mediambiental dels espais turístics. Valoració dels serveis socials i les polítiques referides a l’educació i la sanitat.

 

Bloc 4. La població i el sistema urbà: dinàmica, diversitat i desigualtat

1. Anàlisi de la distribució, estructura i dinàmica natural de la població: el creixement vegetatiu, el saldo migratori i el procés d’envelliment. Coneixement d’algunes polítiques demogràfiques a escala europea.

2. Identificació dels impactes econòmics i culturals dels fluxos migratoris. Coneixement de les polítiques migratòries a Catalunya, Espanya i la Unió Europea. Valoració de la diversitat cultural de l’entorn, assumint els valors democràtics de la convivència i el respecte.

3. Anàlisi del fet urbà: infraestructures, espais públics i privats i relacions socials. Identificació dels factors d’exclusió social, els desequilibris i les desigualtats internes i la seva localització espacial.

4. Caracterització del nucli urbà com a espai de producció i de consum: de l’especialització funcional de la ciutat central a la urbanització difusa.

5. Valoració dels models residencials suburbà i rururbà i del seu impacte territorial i social. Anàlisi del nucli urbà com a espai de relació social i reconeixement de les formes de participació ciutadana en la planificació i gestió de la pròpia localitat.

6. Descripció de l’organització politicoadministrativa de Catalunya i de les seves relacions amb altres administracions territorials. Identificació delpaper de la planificació territorial en la correcció de desequilibris territorials.

Competències comunes a tots els blocs

1. Obtenció, selecció i ús d’informacions de contingut geogràfic procedents de fonts diverses (cartogràfiques, estadístiques, textos, imatges, treball de camp, tecnologies de la informació i la comunicació) per tal de localitzar interpretar els fenòmens territorials i les seves interrelacions.

2. Realització de treballs d’indagació geogràfica (individuals o en grup) que comportin la interpretació de dades i la verificació de les hipòtesis formulades. Comunicació dels resultats d’una recerca per mitjans convencionals i a través de les tecnologies de la informació, emprant la terminologia específica en la descripció, explicació i valoració dels fenòmens estudiats.

3. Identificació de les causes i les conseqüències dels fenòmens estudiats, així com la seva distribució espacial i la simultaneïtat de factors implicats en determinats processos.

4. Lectura, interpretació i comparació de diferents documents cartogràfics (plànols i mapes de diferent natura, imatges, croquis) a diferents escales.

5. Anàlisi de fenòmens globals a escales regionals i locals.
 

6. Presa de consciència del caràcter exhaurible delsrecursos i de la necessitat d’una producció respectuosa amb el medi ambient i d’unes pautes de comportament individual i col·lectiu responsable. Apreciació de la diversitat de paisatges i de la necessitat de la seva gestió i preservació.