Ideari

Criteris d’avaluació

EXTRACTE CRITERIS D’AVALUACIÓ DE CENTRE

 

 El procés d’aprenentatge i d’avaluació
 • Els criteris d’avaluació de cada matèria estaran publicats a la web del Centre.
 • Per possibilitar l’autorregulació per part dels alumnes del seu temps d’estudi, quan les activitats d’aprenentatge que s’hagin de realitzar fora de l’aula (deures) requereixin més de ½ hora, el professor/a deixarà una setmana de temps per poder realitzar-les. També quan es tracti d’una activitat d’avaluació formal.
  A l’inici de curs, la coordinació de cada nivell, amb l’acord de l’equip docent, establirà un calendari de les activitats d’avaluació:
  A l’ESO, per les tres darreres setmanes, amb un màxim de tres per setmana i una per dia. Al Batxillerat, per les dues darreres setmanes, amb un màxim de tres per setmana i dues per dia; sempre que sigui possible. Aquests criteris s’aplicaran en qualsevol setmana. Els calendaris es lliuraran a l’inici del curs i es revisaran trimestralment.
 • L’Equip Docent i l’Equip de Tutors/es vetllaran perquè les activitats d’aprenentatge i avaluació estiguin distribuïdes de manera racional al llarg del trimestre i el temps de deures s’ajusti al següent referent: 6-8 hores/setmanals per al 1r.-2n. ESO, 8-10 hores per a 3r.-4t. ESO, 10-12 hores per a Batxillerat.
 • Al llarg del trimestre, es realitzaran un mínim de 2 activitats d’avaluació, i un màxim de 3, cadascuna de diferent naturalesa (proves escrites, comentaris de text, projectes, treballs, exposició orals…; individuals, en grup, per parelles…) i com a mínim una serà amb material de suport treballat a l’aula, variable segons la disciplina i el contingut, amb un pes a la qualificació tan important com les altres activitats.
  El professor/a centrarà els continguts fonamentals que s’avaluaran en les activitats.
 • La puntuació de les activitats d’avaluació conformaran la base de la qualificació. L’observació de l’aprenentatge a l’aula permetrà al professor/a incrementar-la un esglaó dins de l’escala qualitativa (NA, AS, AN, AE).

L’equivalència entre l’escala qualitativa i la quantitativa en les activitats d’avaluació queda establerta de la següent manera:

Escala qualitativa Escala quantitativa
NA fins 4,4
AS de 4,5 fins 6,4
AN de 6,5 fins 8,4
AE de 8,5 fins 10
 • Per superar qualsevol matèria, tant en l’avaluació continuada com en les proves extraordinàries, serà condició superar de forma global les vuit competències transversals que fan referència als valors, publicades a la web del centre.
 • Les faltes d’assistència i les conductes contràries a la convivència a l’aula seran corregides i sancionades amb les mesures correctores i sancions establertes en la Normativa d’Organització i Funcionament, però no poden ésser objecte de consideració en la qualificació de la matèria.
 • No obstant això, faltar a més d’un 20% de les sessions lectives pot implicar tal absència de registres d’observació de l’aprenenatge i d’avaluació que dificultin o, fins i tot, facin impossible, al professor/a l’avaluació continuada dels aprenentatges. En aquest cas, l’Equip Docent no podrà corregir la qualificació atorgada pel professor/a.
El procés de recuperació
 • Cada Departament establirà, per a les seves matèries, la recuperació o millora dels continguts de cada avaluació, a la següent.
 • Amb les qualificacions finals, el professor/a indicarà a cada alumne suspès, quines han estat les Competències mínimes no assolides (ESO) o Continguts Nuclears (BAT) i proposarà diferents activitats de recuperació a realitzar a l’estiu, aprovades pel Departament Didàctic.
 • Les proves extraordinàries tindran dues parts diferenciades: la referida a les competències mínimes (ESO) o continguts nuclears (BAT) i la referida a la resta de continguts curriculars. Per superar la matèria, caldrà només superar la primera part.

 

Revisats pel Claustre de professors/es de l’INS Can Puig el febrer de 2016