Ciències Socials

Criteris d’avaluació

ESO

  1. Una de les activitats d’avaluació trimestrals consistirà en un comentari de text, imatge o gràfics.
  2. Durant el curs es realitzarà com a mínim una activitat d’avaluació consistent en un treball en equip.
  3. Les activitats extraordinàries, com ara les sortides, tindran un pes molt gran en la qualificació de les observacions d’aprenentatge a l’aula.

 

Batxillerat

  1. Una de les activitats d’avaluació trimestrals consistirà en un comentari de text, imatge o gràfics.
  2. Depenent de la matèria, hi haurà activitats d’avaluació consistents en treballs per parelles o grups.
  3. Les les activitats extraordinàries, com ara les sortides, tindran un pes molt gran en la qualificació de les observacions d’aprenentatge a l’aula.

 

Recuperació i millora de nota, batxillerat:

– Atès que el sistema d’avaluació és continuada, la recuperació i millora de qualificacions d’una matèria es durà a terme un cop l’alumne ha estat qualificat en tots i cadascun dels crèdits de la matèria, és a dir, un cop el curs acadèmic ja ha finalitzat.

 

Recupèració de matèries suspeses de cursos anteriors i d’avaluacions del curs actual.
Dept de CCSS, ESO

Quan el professor/a del curs actual consideri que l’alumne (mitjançant les activitats ordinàries d’avaluació i l’observació de l’aprenentatge a l’aula) ha assolit les competències mínimes (del curs o avaluació suspesa), el professor li aprovarà la matèria amb una qualificació no superior a AS.

En cas d’una avaluació no superada, la qualificació final serà la mitjana de les tres avaluacions.

Si no es supera més d’una avaluació, es farà una prova d’avaluació de competències mínimes de les avaluacions no superades.

Per a la recuperació dels cursos suspesos de 1r a 3r d’ESO quan l’alumne/a està cursant 4t, el professor demanarà la realització d’un dossier i una activitat d’avaluació sobre el dossier.