1r. ESO

Objectius

1r. ESO – OBJECTIUS

L’acció tutorial s’entén com el pilar sobre el qual s’aixeca el Projecte Educatiu i Curricular del centre. Per aquest motiu cal donar-li una atenció prioritària.

Segons el nostre PEC, l’ensenyament es basa en un procés de comunicació interpersonal, on el més decisiu són les actituds dels implicats i les implicades i la comunicació de les seves vivències, coneixements i reflexions. L’Institut és un espai per compartir els aprenentatges i un espai per compartir les vivències.

La pretensió fonamental de l’acció tutorial és la d’orientar a l’alumne/a en la consecució d’una personalitat més madura, d’uns aprenentatges de millor qualitat i d’una elecció escolar i professional més adequada als seus interessos i capacitats.

  • Un model educatiu comunicacional
  • El respecte en la relació personal, fonament de l’activitat educativa
  • L’atenció de la Institució a la globalitat de la persona i la participació de l’alumne en la Institució : El PEC considera a l’alumne no només com un subjecte que aprèn sinó com una persona en fase de creixement i maduració. En conseqüència, la tasca educativa o d’atenció a la globalitat de la seva persona és tan o més essencial que la tasca instructiva.
  • La inserció de l’Institut en l’entorn immediat que l’envolta.
  • L’afavoriment de l’acció en grup, cooperativa i solidària

CONTINGUTS

Participació democràtica en la vida del Centre

Organigrama del Centre
Elecció de Grup Cooperatiu i representants
Drets i deures i discussió de sancions
Preparació Juntes d’Avaluació
Preparació Consell de Delegats

Seguiment acadèmic

Fitxa Pla personal de formació
Elaboració i revisió Horari d’estudi
Elecció matèries optatives
Treball de síntesi i recerca

Participació en activitats culturals de l’entorn

Participació en activitats lúdico-culturals
Coneixement de l’entorn cultural i associatiu

Competències emocionals i dinàmica de grup

Maduració personal
Accions correctores de les acituds: educatives i sancionadores
Sortides
Portar reunions
Expressió emocions i comunicació