Matemàtiques

Competències mínimes

1r. ESO

1. Identificar, ordenar, operar i representar diferents tipus de nombres ( naturals, enters i racionals ) tot tenint en compte la prioritat d’operacions.

2. Conèixer i utilitzar correctamentel concepte de potència.

3. Utilitzar correctament percentatges.

4. Traduir una situació a llenguatge matemàtic utilitzant variables.

5. Identificar figures geomètriques i els seus elements

6. Interpretar gràfics de funcions en situacions reals

7. Conèixer els elements bàsics de l’estadística unidimensional: individu, mostra, població, variable estadística i tipus de variables. Identificar, representar i interpretar els resultats d’un estudi estadístic (diagrama de barres, histograma, i pictogrames)  i identificar i interpretar un diagrama de sectors.

8. Comprendre l’enunciat dels problemes matemàtics. Identificar les dades que demanen. Plantejar el mètode adequat per trobar la resposta. Resoldre el problema plantejat. Reflexionar sobre la coherència del resultat. Respondre a allò que ens demanen.

 

2n. ESO

1. Identificar, ordenar, operar i representar diferents tipus de nombres ( naturals, enters i racionals ) tot tenint en compte la prioritat d’operacions.

2. Conèixer i utilitzar correctamentel concepte de potència. Conèixer el concepte d’arrel quadrada.

3. Conèixer el concepte de proporcionalitat. Utilitzar correctament percentatges.

4. Traduir una situació a llenguatge matemàtic utilitzant variables.

5. Resoldre equacions de 1r grau senzilles.

6. Identificar figures geomètriques i els seus elements.

7. Estimar i calcular perímetres i àrees de figures planes bàsiques ( Triangle diferents tipus, quadrat, rectangle, circumferència i cercle ) i comprendre els processos de mesura utilitzant la unitat més adient.

8. Conèixer el concepte de funció.

9. Relacionar les diferents formes d’expressió d’una funció: enunciat, taula, gràfic i fórmula ( enunciat → taula; taula → gràfic).

10. Interpretar gràfics de funcions en situacions reals.

11. Conèixer el concepte de probabilitat. Distingir entre esdeveniment impossible i segur, probable i improbable. Calcular la probabilitat d’esdeveniments elementals.

12. Conèixer els elements bàsics de l’estadística unidimensional: individu, mostra, població, variable estadística i tipus de variables. Identificar, representar i interpretar els resultats d’un estudi estadístic (diagrama de barres, histograma, i pictogrames)  i identificar i interpretar un diagrama de sectors.

13. Comprendre l’enunciat dels problemes matemàtics. Identificar les dades que demanen. Plantejar el mètode adequat per trobar la resposta. Resoldre el problema plantejat. Reflexionar sobre la coherència del resultat. Respondre a allò que ens demanen.

3r. ESO

1. Identificar, ordenar, operar i representar diferents tipus de nombres ( naturals, enters i racionals ) tot tenint en compte la prioritat d’operacions.

2. Conèixer i utilitzar correctamentel concepte de potència. Conèixer el concepte d’arrel quadrada i cúbica.

3. Conèixer el concepte de proporcionalitat. Utilitzar correctament percentatges i escales.

4. Traduir una situació a llenguatge matemàtic utilitzant variables.

5. Resoldre equacions de 1r grau senzilles amb parèntesi.

6. Identificar figures geomètriques i els seus elements.

7. Estimar i calcular perímetres i àrees de figures planes bàsiques ( Triangle diferents tipus, quadrat, rectangle, pentàgon regular, hexàgon regular, … circumferència i cercle ) i volums de figures tridimensionals (cub, ortoedre i cilindre, no el desenvolupament pla ni les àrees de les cares laterals ) i comprendre els processos de mesura utilitzant la unitat més adient.

8. Conèixer el concepte de funció.

9. Relacionar les diferents formes d’expressió d’una funció: enunciat, taula, gràfic i fórmula ( enunciat → taula; taula → gràfic; fórmula →taula ).

10. Interpretar gràfics de funcions en situacions reals ( si demanem períodes de creixement/decreixement sense fer  intervals ).

11. Conèixer el concepte de probabilitat. Distingir entre esdeveniment impossible i segur, probable i improbable. Calcular la probabilitat d’esdeveniments elementals.

12. Conèixer els elements bàsics de l’estadística unidimensional: individu, mostra, població, variable estadística i tipus de variables, freqüència absoluta i relativa. Identificar, representar i interpretar els resultats d’un estudi estadístic (diagrama de barres, histograma, i pictogrames)  i identificar i interpretar un diagrama de sectors.

13. Comprendre l’enunciat dels problemes matemàtics. Identificar les dades que demanen. Plantejar el mètode adequat per trobar la resposta. Resoldre el problema plantejat. Reflexionar sobre la coherència del resultat. Respondre a allò que ens demanen.

4t. ESO

1. Identificar, ordenar, operar i representar diferents tipus de nombres ( naturals, enters i racionals ) tot tenint en compte la prioritat d’operacions.

2. Conèixer i utilitzar correctamentel concepte de potència i saber interpretar potències de base 10 ( entendre la notació científica i poder fer comparacions senzilles ). Conèixer el concepte d’arrel quadrada i cúbica.

3. Conèixer i interpretar el concepte d’interval entre dos nombres .

4. Conèixer el concepte de proporcionalitat. Utilitzar correctament percentatges i escales.

5. Traduir una situació a llenguatge matemàtic utilitzant variables.

6. Resoldre equacions de 1r grau senzilles, incloses equacions amb parèntesi i fraccions simples ( per exemple, 3/4 de x igual a 26 ).

7. Resoldre sistemes d’equacions amb dues incògnites.

8. Conèixer i interpretar correctament les desigualtats.

9. Identificar figures geomètriques i els seus elements.

10. Estimar i calcular longituds, àrees i volums de figures bàsiques i comprendre els processos de mesura utilitzant la unitat més adient. ( Triangle i els diferents tipus, quadrat, rectangle, pentàgon regular, hexàgon regular, … circumferència i cercle, sector circular, cub, ortoedre i cilindre ).

11. Resoldre problemes de triangles a través de la semblança i del Teorema de Pitàgores.

12. Conèixer el concepte de funció i identificar els seus elements en les seves diferents formes d’expressió: enunciat, taula, gràfic i fórmula.

13. Relacionar i comparar, i interrelacionar, les diferents formes d’expressió d’una funció.

14. Interpretar gràfics de funcions.

15. Conèixer el concepte de probabilitat. Distingir entre esdeveniment impossible i segur, probable i improbable. Calcular la probabilitat d’esdeveniments elementals.

16. Conèixer els elements bàsics de l’estadística unidimensional: individu, mostra, població, variable estadística i tipus de variables, paràmetres de centralització (moda, mediana i mitjana aritmètica). Identificar, representar i interpretar els resultats d’un estudi estadístic ( diagrama de barres, histograma, diagrama de sectors i pictogrames ).

17. Comprendre l’enunciat dels problemes matemàtics. Identificar les dades que demanen. Plantejar el mètode adequat per trobar la resposta. Resoldre el problema plantejat. Reflexionar sobre la coherència del resultat. Respondre a allò que ens demanen.

Competències mínimes transversals de l’ESO

1.- Respectar les normes establertes per la vida social en la relació amb les persones, les instal·lacions i els equipaments.

2.- Conèixer i utilitzar habilitats socials bàsiques en la comunicació interpersonal.

3.- Participar en la vida de l’aula i de l’Institut.

4.- Ser, dialogant, escoltar als altres, contemplar diferents punts de vista i posar-se en el lloc de l’altre davant del conflicte.

5.- Ser capaç de treballar en equip.

6.- Presentar les feines amb cura, ordre, correcció i puntualitat.

7.- Fer la feina ben feta per superar-se i millorar.

8.- Analitzar i corregir les errades.