Llengua Catalana

Continguts nuclears

Llengua catalana i Literatura Catalana

 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

1. LECTURA

 • Lectura crítica i expressiva de textos de diferent tipologia: narració, descripció, exposició i argumentació.
 • Lectura crítica i expressiva de textos periodístics, publicitaris, científico-tècnics, humanístics i literaris.

2. COMPRENSIÓ LECTORA

 • Síntesi o resum, paràfrasi i esquematització de textos.
 • Reconeixement de les parts d’un text (o d’un fragment) i dels seus nuclis temàtics; relació de les parts amb el seu conjunt.
 • Deducció del significat d’una paraula, locució, frase feta o expressió en el seu context textual.
 • Interpretació crítica de textos literaris i no literaris.
 • Relació del contingut del text amb els coneixements previs o d’altres matèries (interdisciplinars).

3. EXPRESSIÓ ORAL

 • Conversa raonada tot fent ús dels elements verbals i no verbals adequats a la situació.
 • Aplicació de les propietats textuals (coherència, cohesió, adequació i correcció) en les exposicions orals.

4. EXPRESSIÓ ESCRITA

 • Elaboració de textos a partir de l’estrucura de cadascuna de les tipologies textuals.
 • Aplicació de les propietats textuals (coherència, cohesió, adequació i correcció) en les produccions pròpies.
 • Aplicació de les normes ortogràfiques i gramaticals.
 • Modificació d’un text (canvi de persona, registre, estil directe-indirecte…) i imitació segons el model proposat.

5. ESTUDI DE LA LLENGUA

 • Reconeixement del so i la seva representació ortogràfica.
 • Les categories gramaticals.
 • Les funcions sintàctiques.
 • Els tipus d’oracions. Classificació segons diferents criteris.
 • Les relacions lèxiques de polisèmia, sinonímia, homonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia.
 • Els procediments de creació de paraules.
 • Identificació de manlleus, prèstecs, calcs, neologismes, llatinismes, locucions i frases fetes.
 • Els diferents registres lingüístics i els graus de formalitat.
 • El text i les seves propietats textuals.

6. LITERATURA

 • Lectura, análisi i comprensió crítica de textos complets i prescriptius.
 • Comentari interpretatiu de textos o fragments literaris rellevants tot relacionant-los amb el context històric i cultural, els corrents estètics i literaris més significatius de la literatura catalana i la literatura castellana.
 • Coneixement dels continguts necessaris per elaborar un comentari de text literari: autor, obra, gèneres, tòpics, llenguatge literari (mètrica, figures retòriques)…
 • Elaboració de textos propis amb voluntat literària.
 • Lectura, análisi i comprensió crítica de textos complets i prescriptius.
 • Comentari interpretatiu de textos o fragments literaris rellevants tot relacionant-los amb el context històric i cultural, els corrents estètics i literaris més significatius de la literatura catalana i la literatura castellana.
 • Coneixement dels continguts necessaris per elaborar un comentari de text literari: autor, obra, gèneres, tòpics, llenguatge literari (mètrica, figures retòriques)…
 • Elaboració de textos propis amb voluntat literària.