Educació Visual i Plàstica

Competències mínimes

Competències mínimes.
Educació Visual i Plástica

1r. ESO

 1. Tenir interès, sensibilitat i una actitud oberta i receptiva vers els estímuls visuals i els fenòmens estètics.
 2. Tenir cura per una presentació polida i acurada.
 3. Conèixer i saber usar els estris bàsics propis de la matèria (llapis, regles, tisores, compàs…)
 4. Conèixer tècniques graficoplàstiques fonamentals (grafit, tinta, colors retoladors, pintures a l’aigua, collage)
 5. Coneixement dels elements del llenguatge plàstic. (forma, color, textura, dimensió)
 6. Tenir respecte i conservar adequadament els materials i recursos de la matèria. (eines, material fungible i espai de treball)
 7. Tenir esperit crític vers els treballs propis i d’altres.
 8. Saber organitzar-se la feina en el temps i en l’espai (preparació, desenvolupament i recollir)
 9. Saber extreure informació d’un missatge visual o qualsevol estímul visual.
 10. Ser capaç de transmetre missatges, idees i sentiments en llenguatge plàstic i fer-ho amb llibertat i originalitat.
 11. Conèixer les diferents temàtiques artístiques: Paisatge, retrat i Bodegó.

2n. ESO

 1. Tenir interès, sensibilitat i una actitud oberta i receptiva vers els estímuls visuals i els fenòmens estètics i el patrimoni artístic.
 2. Tenir cura per una presentació polida i acurada.
 3. Mostrar domini dels estris bàsics propis de la matèria (llapis, retoladors, regles, tisores, cúter, cola, compàs…).
 4. Mostrar domini en les tècniques graficoplàstiques fonamentals (grafit, tinta, colors retoladors, pintures a l’aigua, collage).
 5. Conèixer i saber aplicar adequadament els elements del llenguatge plàstic a una composició i creació artística.
 6. Tenir respecte i conservar adequadament els materials i recursos de la matèria. (eines, material fungible i espai de treball).
 7. Tenir esperit crític vers els treballs propis i d’altres.
 8. Saber organitzar-se la feina en el temps i en l’espai (preparació, desenvolupament i recollir).
 9. Saber extreure informació d’un missatge visual o qualsevol estímul visual i saber-ne fer un anàlisi formal.
 10. Ser capaç de transmetre missatges, idees i sentiments en llenguatge plàstic i fer-ho amb llibertat i originalitat.
 11. Tenir coneixements de geometria bi i tridimensional (polígons, poliedres, tangències, angles).
 12. Tenir coneixements de composició(simetria, mòdul, ritme, escala).
 13. Tenir coneixement dels sistemes de representació lineal (acotat, dièdric, axonomètric).
 14. Tenir coneixements d’anatomia i estructura del cos humà.

4t. ESO

 1. Tenir interès, sensibilitat i una actitud oberta i receptiva vers els estímuls visuals i els fenòmens estètics i el patrimoni artístic.
 2. Tenir cura per una presentació polida i acurada.
 3. Mostrar domini dels estris bàsics propis de la matèria (llapis, retoladors, regles, tisores, cúter, compàs…) i saber triar-los en funció de cada creació plàstica.
 4. Mostrar domini en les tècniques graficoplàstiques fonamentals (grafit, tinta, colors retoladors, pintures a l’aigua, collage) i mostrar criteri a l’hora de triar-ne alguna d’elles.
 5. Conèixer i saber aplicar adequadament els elements del llenguatge plàstic a una composició i creació artística.
 6. Tenir respecte i conservar adequadament els materials i recursos de la matèria. (eines, material fungible i espai de treball)
 7. Tenir esperit crític vers els treballs propis i d’altres.
 8. Saber organitzar-se la feina en el temps i en l’espai (preparació, desenvolupament i recollir)
 9. Saber extreure informació d’un missatge visual o qualsevol estímul visual i saber-ne fer un anàlisi formal.
 10. Ser capaç de transmetre missatges, idees i sentiments en llenguatge plàstic i fer-ho amb llibertat i originalitat.
 11. Tenir coneixements de geometria bi i tridimensional (polígons, poliedres, tangències, angles)
 12. Tenir coneixements de composició(simetria, mòdul, ritme, escala)
 13. Tenir coneixement dels sistemes de representació lineal (acotat, dièdric, axonomètric)
 14. Tenir coneixements d’anatomia i estructura del cos humà.

Competències mínimes transversals de l’ESO

1.- Respectar les normes establertes per la vida social en la relació amb les persones, les instal·lacions i els equipaments.

2.- Conèixer i utilitzar habilitats socials bàsiques en la comunicació interpersonal.

3.- Participar en la vida de l’aula i de l’Institut.

4.- Ser, dialogant, escoltar als altres, contemplar diferents punts de vista i posar-se en el lloc de l’altre davant del conflicte.

5.- Ser capaç de treballar en equip.

6.- Presentar les feines amb cura, ordre, correcció i puntualitat.

7.- Fer la feina ben feta per superar-se i millorar.

8.- Analitzar i corregir les errades.