Ciències Socials

Competències mínimes

1r. ESO

 1. Conèixer i situar els diferents continents i algunes unitats de relleu i elements hidrogràfics en un planisferi mut.
 2. Localitzar les principals unitats de relleu i de paisatge d’Espanya i Catalunya.
 3. Comprendre els factors i els elements que determinen el clima i relacionar-los amb els climes i els paisatges resultants.
 4. Explicar els tipus de recursos que ens ofereix la Terra i posicionar-se críticament vers els problemes mediambientals provocats per l’acció humana.
 5. Entendre el procés d’hominització i l’evolució cultural de la humanitat.
 6. Exposar l’estil de vida dels grups recol·lectors de la prehistòria i identificar les restes materials de les seves activitats quotidianes i les manifestacions artístiques.
 7. Comprendre els orígens del Neolític, el desenvolupament de l’agricultura i de la ramaderia i el procés de sedentarització dels grups humans.
 8. Conèixer l’espai físic en el qual es desenvolupen les civilitzacions egípcia i mesopotàmica, valorar el seu llegat cultural i identificar algunes de les seves obres d’art significatives.
 9. Conèixer l’evolució històrica de les primeres civilitzacions històriques, en especial la grega i romana, la seva herència cultural i artística i aportacions a la civilització occidental.
 10. Descobrir la Península Ibèrica a l’antiguitat: els pobles preromans.

 

2n. ESO

 1. Diferenciar les grans religions monoteistes: el judaisme, el cristianisme i l’Islam
 2. Comprendre les relacions socials, el feudalisme, i la cosmovisió i mentalitat a l’Edat Mitjana
 3. Saber com es va produir l’ocupació de la Península Ibèrica i l’esplendor d’Al-Andalus
 4. Saber els orígens i el naixement de Catalunya, la unió amb Aragó i les institucions de govern
 5. Diferenciar les característiques de l’art romànic i gòtic, en arquitectura, escultura i pintura
 6. Interpretar indicadors demogràfics: densitat, taxes de natalitat i mortalitat, creixement vegetatiu i saldo migratori; piràmides de població; i sectors de la població activa i la seva aplicació a Catalunya i Espanya.

 

3r. ESO

 1. Conèixer els canvis que propicien el naixement de l’Edat Moderna, amb especial atenció al Renaixement i l’Humanisme.
 2. Diferenciar les intervencions socioeconòmiques de la Monarquia Hispànica ales seves diferents possessions territorials en el context polític i religiós de l’època.
 3. Identificar els trets estilístics en les diferents manifestacions artístiques de l’Edat Moderna.
 4. Caracteritzar les diferents àrees geoeconòmiques mundials i els inconvenients d’una economia globalitzada i desigual en el món actual.
 5. Reconèixer les activitats dels sectors primari, secundari i terciari a partir del comentari de l’anàlisi i interpretació de fonts geogràfiques.
 6. Justificar les àrees d’especialització regional en els sectors primari, secundari i terciari a Europa, Espanya i Catalunya.
 7. Identificar els principals problemes mediambientals de la societat actual i justificar les mesures que promouen el desenvolupament sostenible.
 8. Reconèixer les causes del desenvolupament desigual i saber-ne interpretar els indicadors bàsics.
 9. Conèixer de manera general l’organització política i territorial d’Espanya i Catalunya dins del marc de la Unió Europea.

 

4t ESO

 1. Valorar els estils més representatius de l´art contemporani i saber comentar una obra d’art segons una metodologia pròpia de la disciplina.
 2. Analitzar els canvis i continuïtats en la societat de l´Antic Règim que afavoriren el naixement de l’estat liberal, caracteritzant les doctrines polítiques i econòmiques del liberalisme com a base ideològica del món contemporani
 3. Interpretar els factors que conduïren a la Revolució Industrial, caracteritzant el procés d’industrialització de Catalunya i identificant i valorant els orígens del moviment obrer i les seves principals línies ideològiques.
 4. Comprendre els conflictes que forçaren la Primera Guerra Mundial i els futurs problemes fronterers que se’n derivaren en la nova ordenació territorial europea.
 5. Identificar i valorar les característiques bàsiques del feixisme i el comunisme del període d´Entreguerres, en relació a les alternatives i solucions a la crisi del capitalisme causada per la Gran Depressió de 1929.
 6. Entendre les grans reformes de la Segona República Espanyola i les problemàtiques que se’n derivaren, establint relacions causals amb la Guerra Civil.
 7. Valorar de forma crítica els fonaments sociopolítics del franquisme i diferenciar les etapes econòmiques que experimentà el règim.
 8. Comparar la política de blocs sorgida de la polarització del món després de la Segona Guerra Mundial i explicar els principals conflictes de la Guerra Freda.
 9. Valorar la democràcia espanyola actual com un estat de dret fonamentat en el constitucionalisme i el reconeixement de l´autogovern de les autonomies.

 

4t ESO: Cultura i valors ètics

 1. Formar-se unes idees pròpies i autocrítiques tot fent palès la pràctica de la responsabilitat personal en el context social, moral i polític.
 2. Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones.
 3. Valorar amb esperit crític i imparcial les institucions, els poders fàctics i els sistemes socials als que pertany l’alumne/a o pels quals es veu afectat.
 4. Aplicar un coneixement bàsic adquirit de pautes de comportament i d’interelació humana que pressuposin el respecte, el reconeixement de la dignitat personal dels altres i d’un mateix, i les normes generals d’educació existents en la nostra cultura.
 5. Valorar el protagonisme de les tecnologies i ser capaç de desenvolupar pràctiques de consum responsable.