Ideari

Objectius estratègics per al període 2022-2024

Del Projecte de Direcció de centre, després d’una anàlisi exhaustiva dels punts forts i dèbils, se’n deriven uns objectius de consolidació i millora de l’acció educativa del centre:

 

Objectiu 1: Renovar i reforçar les mesures d’atenció personalitzada a l’alumnat i les estratègies d’inclusió escolar, social i laboral.
Actuació Indicadors d’impacte
1.1 Ordenació i avaluació a final de curs de l’eficàcia de les mesures d’atenció personalitzada del centre en funció de l’èxit escolar i proposta per a cada curs. – Graduats: ESO 87%, Bat. 92%, CFGM: 75%

– Reducció del 3% d’absentisme i l’abandonament en post-obligatoris respecte el curs 21/22

-85% d’alumnes de 4t ESO que superen les proves de CBs

1.2 Increment dels PI des de les tutories que atenguin les necessitats de l’alumnat. Especialment els que promoguin l’excel·lència. – Increment % de l’alumnat NESE que es gradua.

-5% més de les franges d’excel·lència en les matèries.

-Augment de graduats en alumnes socioculturalment desafavorits.

1.3 Signatura amb cada alumne/a, la seva família i el centre del Pla de Creixement i Formació Personal. -Evidències de l’augment de la corresponsabilitat de l’alumne i les famílies en els aprenentatges (des del seguiment tutorial).

 

Objectiu 2: Millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat.
Actuació Indicadors d’impacte
2.1 Acord d’estratègies de millora de l’expressió escrita entre els departaments de Llengües. -Evidències de millora en l’expressió escrita en les avaluacions externes i internes: Increment 5% d’aprovats en aquest àmbit.
2.2 Anàlisi els resultats de les proves censals de Matemàtiques en el departament i disseny d’estratègies de millora – 5% de millora en els diferents àmbits matemàtics en avaluacions externes i internes.
.2.3 Disseny i aplicació d’un pla per reduir l’absentisme i l’abandonament escolar en el CFGM d’Administració. -3 % de decreixement de l’ absentisme i l’abandonament.

 

Objectiu 3: Millorar la pràctica tutorial i docent a través de la formació en habilitats comunicatives i en competències emocionals del professorat
Actuació Indicadors d’impacte
3.1 Disseny i aplicació d’un pla de formació per al professorat cada curs centrat en el procés comunicatiu i la gestió emocional a l’aula. – Grau de satisfacció i aprofitament del professorat.

-Millora de la convivència: 5% de reducció de sancions i de violències escolars.

3.2 Definició de línies d’actuació en les reunions amb les famílies centrades en la bona comunicació, i si és el cas, en la gestió del conflicte. – Llista d’orientacions i incorporació al PAT.

-Evidències en la millora de la comunicació i resolució de conflictes entre tutor-famílies.

 

Objectiu 4: Millorar la coordinació i impulsar les estructures organitzatives de caràcter col·legiat del centre per millorar l’activitat educativa a partir de las responsabilitats compartides.
Actuació Indicadors d’impacte
4.1 Dinamització del Consell de Delegats convocant-lo trimestralment. -Increment de la participació i corresponsabilitat de l’alumnat en el centre.

 

Objectiu 5: Millorar la coordinació curricular entre el professorat, la gestió comunicativa amb l’alumnat i la gestió del conflicte en l aula.
Actuació Indicadors d’impacte
5.1 Redacció i execució d’un Pla d’Acolliment del professor nouvingut. – Grau de satisfacció del professorat nou.

-Identificació i implicació del professorat amb el centre.

5.2 Coordinació entre professors/es i transferència de bones pràctiques curriculars del mateix departament. -Programacions d’aula compartides entre professors.

-Evidències de l’augment de coherència docent en un mateix nivell-departament.

5.3 Creació d’espais de treball per als equips docents que afavoreixin la coordinació d’estratègies comunicatives i de gestió del conflicte amb els alumnes de difícil adaptació al medi escolar. – 5% de reducció de conflictes de convivència.

-Grau de satisfacció del professorat en compartir experiències, en la convivència i en la no violència.

 

Objectiu 6: Ordenar i renovar els principis, estratègies i activitats referents a la convivència, incloent-hi la prevenció de la violència, la resolució de conflictes, la igualtat de gènere, la coeducació i altres valors de la convivència.
Actuació Indicadors d’impacte
6.1 Diagnòstic de la qüestió en funció dels valors de la convivència i les activitats programades en el centre.
6.2 Valoració de l’adequació i quantitat d’activitats referides a la convivència en l’àmbit de centre. I si s’escau, plantejar-ne de noves -Llenguatges verbals i gràfics inclusius.
-Materials didàctics per al tracte equitatiu entre homes i dones.
-Incorporació dels sabers de les dones al llarg de la història -Orientació professional i acadèmica no estereotipada.- Centre cada vegada més inclusiu, igualitari, no sexista i menys violent.
6.3 Detecció dels principals tipus de faltes i conductes contràries a la convivència i propostes de prevenció. -Decreixement 5% de faltes i conductes contraries a la convivència

 

Objectiu 7: Renovar la coordinació amb les escoles de primària, amb els centres de secundària comarcals i amb les entitats culturals municipals per donar a conèixer les produccions de l’alumnat i la tasca del professorat.
Actuació Indicadors d’impacte
7.1 Coordinació amb la resta dels directors/es de secundària de la comarca. -Increment d’accions educatives conjuntes i coherents.

 

Objectiu 8: Ampliar l’oferta educativa amb un CFGS de diagnòstic por la Imatge i un PFI par a alumnes amb discapacitats d’ Arts Gràfiques.

Actuació Indicadors d’impacte
8.1 Gestions, ja iniciades, per implementar un CFGS de Diagnòstic per la Imatge. -Ampliació de l’oferta educativa per al jovent del Garraf.
8.2 Gestions, ja iniciades, per a l’ampliació del catàleg del PFI adaptat en Arts Gràfiques. -Ampliació de l’oferta educativa per al jovent del Garraf.

 

Objectiu 9: Renovar paulatinament els equips informàtics i projectors a les aules.
Actuació Indicadors d’impacte
9.1 Engegar la digitalització administrativa a la secretaria del centre -Optimització de la feina administrativa