Llengua Catalana

Criteris d’avaluació

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DEPARTAMENTALS / CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

Grup 1

Activitats avaluatives de resolució individual sobre el contingut de la matèria, tipificada a cada departament

Grup 2

Activitats avaluatives de resolució individual o grupal sobre el contingut dels llibres de lectura obligatòria oral o escrita

Grup 3

Activitats individuals o col·lectives que s’allarguen més enllà de la classe i es resolen com a activitats de presentació en terminis curts

Grup 4

Activitats individuals o col·lectives desenvolupades en el curs d’una sessió de classe. Observacions d’aula

Grup 5

Normativa bàsica de centre de compliment obligatori

Proves avaluació.

Proves acumulatives.

Proves tipus test.

En general, proves objectives de resolució individual oral o escrita.

Prova avaluadora del coneixement de l’alumne sobre el contingut dels llibre de lectura o relacionada amb el contingut del llibre.

Treball col·lectiu o individual relacionat amb el contingut del llibre de lectura obligatòria.

Dossier del tema (resums, exercicis, activitats centrades en el tema).

Activitats d’expressió oral.

Activitats d’expressió escrita.

Dictats.

El professor es reserva la possibilitat de valorar la qualitat de la aprenentatge de l’alumne segons els seus criteris docents.

Aquests podrien ser afegits als resultats de les avaluacions parcials o com a part de l’avaluació final de l’alumne.

Puntualitat.

Assistència.

Respecte als companys i al professorat.

Respecte al material i les instal·lacions.

Respecte a les normes de seguretat i a la normativa del centre.

La distribució del percentatge corresponent a cadascuna de les tipologies es resoldrà en els criteris de la matèria i serà comunicada a l’alumne/a al principi de curs i podrà ser modificada pel docent al principi de cada període avaluable. Fins a dos punts addicionals. No modifica l’avaluació quantitativa.