Ideari

NOF

EXTRACTE DE NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

1. ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE

1. 1. Entrades i sortides

Els alumnes accediran al Centre per la porta principal. Passats 10 minuts no es podrà entrar al Centre fins a la propera hora de classe. Els casos excepcionals hauran de passar –amb la corresponent justificació- per Consergeria, on es valorarà l’accés, segons els criteris establerts per l’equip directiu.

1.2. Permanència dels alumnes a les dependències del centre

L’alumnat ha de romandre en el centre durant tot l’horari destinat a les sessions de classe i activitats escolars. Quan un alumne/a necessiti marxar del centre abans de la finalització de les classes, demanarà permís al seu tutor/a o, en la seva absència, al professor de la classe.

1. 3. Entrades i sortides a l’esbarjo

La classe abans del pati finalitzarà a les 11:25 perquè els alumnes puguin deixar les motxilles a la seva taquilla.
Cap alumne romandrà dins de l’edifici, en cap planta i les portes d’accés al pati quedaran tancades fins les 12:00.
Els alumnes de Post-obligatori i els de segon cicle de l’ESO amb autorització paterna podran sortir fora del Centre, en els termes aprovats per la direcció dels Serveis Territorials.

L’incompliment reiterat per part de l’alumne/a de la obligatorietat de romandre al centre en l’horari lectiu i durant el temps d’esbarjo serà considerat com a una conducta greument perjudicial per a la convivència en el centre, serà qualificada com a falta i, en conseqüència, podrà ésser sancionada fins i tot, amb la suspensió del dret d’assistència a l centre.

 

2. JUSTIFICACIÓ, CONTROL I COMUNICACIÓ DE LES FALTES D’ASSISTÈNCIA

2. 1. Obligatorietat de l’assistència a les classes i a la resta d’activitats del Centre

L’assistència de l’alumne/a al centre és obligatòria, art. 22.1.a) de la Llei d’educació.

2. 2. Control de l’assistència a classe i comunicació de les faltes d’assistència

Serà realitzada pels professors/es de cada matèria, en cada hora de classe. Setmanalment introduiran les dades al sistema informàtic del centre.

Les faltes, justificades i no justificades, seran comunicades setmanalment pel centre als pares o responsables legals dels alumnes menors d’edat, mitjançant missatge a telèfon mòbil.

2.3. Justificació de les faltes d’assistència
.
L’alumne/a comunicarà oralment el motiu de les faltes als professors/es de les matèries a les quals faltarà o ha faltat.

Quan es prevegi una absència prolongada, l’alumne/a o els seus pares hauran de comunicar-ho al centre.

La justificació de les faltes d’assistència és competència exclusiva del tutor/a de l’alumne/a.

Quan ho consideri necessari, podrà demanar la proposta de justificació de les faltes d’assistència als pares o responsables legals dels alumnes menor d’edat.

Quan una absència a classe és justificada pel tutor/a, l’alumne/a conservarà tots els drets a l’avaluació en aquella matèria.

2.4. Justificació de les faltes d’assistència en l’exercici del dret de reunió dels alumnes

D’acord amb l’article 24.2 del DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, el Consell Escolar ha determinat que, a partir del 3r. curs ESO, les faltes d’assistència decidides col·lectivament per l’alumnat per exercir el seu dret de reunió, no tinguin la consideració de falta.
Cal que el Consell de Delegats dels alumnes demani prèviament al Consell Escolar la no consideració com a falta i es disposi de la corresponent autorització dels seus pares.

 

3. RESPECTE CAP A LES PERSONES I LES INSTAL·LACIONS

3. 1. El respecte cap a les persones

La manca de respecte a qualsevol persona del Centre rebrà les mesures correctores i/o sancions pertinents.

3. 2. La responsabilitat dels alumnes en la cura de les instal·lacions

Els alumnes són responsables de respectar tant la instal·lació com el mobiliari i objectes del Centre. Així mateix han de mantenir net l’edifici i el pati.
També són corresponsables del manteniment i la neteja del mobiliari i instal·lacions del Centre que fan servir, i hauran de realitzar accions a tal efecte quan calgui (com per exemple, netejar taules o escombrar).

No es pot mastegar xiclets ni llaminadures en hores de classe. No es pot menjar ni beure productes envasats a l’interior de les pistes esportives. Les deixalles es dipositaran a les papereres i contenidors que hi ha a l’edifici i al pati.

 

3. 3. Responsabilitat per danys (Article 38 de la LEC)

Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les instal·lacions o el material del centre o en sostreguin material han de reparar els danys o restituir el que hagin sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les mares, als pares o als tutors, en els termes que determina la legislació vigent.

Qualsevol professor/a o personal de serveis comunicarà la incidència per escrit al tutor/a, indicant si ha hagut o no reconeixement. El tutor/a comunicarà a la Secretaria la incidència i aquesta reclamarà el pagament als pares o tutors legals de l’alumne/a si és menor d’edat.

3. 4. Prohibició de fumar al Centre

El consum reiterat de tabac en qualsevol lloc del recinte escolar (inclosos els patis) serà considerat com a una conducta greument perjudicial per a la convivència en el centre, serà qualificat com a falta, específicament com a una actuació i incitació a actuacions perjudicials per a la salut dels membres de la comunitat educativa del centre (article 36 del Decret de Drets i Deures dels alumnes). I, en conseqüència, podrà ser sancionada, fins i tot, amb la suspensió del dret d’assistència al centre.

 

4. NORMES DE COMPORTAMENT A LES CLASSES

4. 1. Ordre i netedat

El manteniment de l’ordre i la netedat de l’aula és imprescindible perquè es pugui donar un ambient d’estudi i aprenentatge compartit. En conseqüència, el professor vetllarà perquè, uns minuts abans d’acabar la classe, els alumnes deixin l’aula en condicions de tornar a ser utilitzada: treure possibles papers del terra, reordenar les taules i cadires,….
Si es tracta de la última sessió lectiva del dia, pujaran les cadires sobre les taules.

4. 2. Puntualitat

El temps establert per al canvi de classe o d’aula és de cinc minuts.
Quan l’alumne arribi a classe passats els cinc minuts, sense motiu que ho justifiqui, el professor/a farà constar el retard.
Quan els retards siguin reiterats o el temps d’aquest sigui molt elevat, sense justificació, el professor/a podrà negar a l’alumne/a l’entrada a la classe i ho farà constar com a Falta d’assistència.

4. 3. Actitud a l’aula

L’alumnat ha de mantenir, durant la classe, una actitud participativa i no distorsionar el normal funcionament de la vida acadèmica.

4. 4. Expulsions de l’aula

L’alumne que sigui expulsat anirà als Despatxos de Guàrdia i omplirà el Full de comunicació al tutor/a del motiu de la expulsió. El professor ho comunicarà al tutor/a omplint l’escrit de comunicació de faltes.
El professor/a de guàrdia vetllarà perquè l’alumne expulsat realitzi les tasques encomandes pel professor que l’ha expulsat o d’altres activitats.
L’Equip de Tutors portarà un registre d’expulsions, incloent-hi els professors i alumnes, i vetllarà perquè les expulsions siguin adients i proposarà estratègies específiques per disminuir-les. Aquest registre es lliurarà mensualment a la Cap d’Estudis.
Davant dels casos reiterats o greus, l’Equip de Tutors farà la proposta disciplinària que consideri adient.

4. 5. Davant l’absència d’un professor a l’aula

Els alumnes esperaran la presència del professor de guàrdia que els explicarà els motius, si són coneguts.
Si passats deu minuts de l’inici de la classe, el professor de guàrdia no hagués vingut a l’aula, el delegat de la classe anirà als Despatxos de Guàrdia a demanar informació.

El professor que sàpiga d’antuvi la seva absència deixarà feina per als alumnes. Si no ha estat possible, els alumnes realitzaran activitats d’altres matèries.

4.6. Davant de la distorsió produïda per l’ús de telèfon mòbil i altres maquinaris

L’Institut recomana no portar-los al centre, oferint la possibilitat de trucar gratuïtament, davant de qualsevol necessitat, des dels telèfons del centre.

En conseqüència, l’Institut no es farà responsable de cap incidència que afecti a aquests dispositius, ja sigui pèrdua, robatori, trencament o desperfecte.

NOVETAT: Els mòbils i altres maquinaris han d’estar desconnectats i no visibles en qualsevol espai de l’institut, tret del període d’esbarjo. Només es podrà utilitzar a l’aula per prescripció del professor/a.

4.7. Ús dels ordinadors portàtils al Centre

L’ús dels portàtils és una eina molt valuosa en el procés d’ensenyament i aprenentatge a l’aula, però l’ús constant dels portàtils no millora l’aprenentatge, afavoreix la dispersió i dificulta la comunicació entre alumnes i amb el professor/a.

En conseqüència, recomanem que els alumnes no facin ús dels portàtils ni als passadissos ni al pati. Només podran fer-se servir com a eina de treball a l’aula i per indicació del professor.

 

 

5. CODI D’ESTIL EN LA REGULACIÓ DEL COMPORTAMENT I LES ACTITUDS DELS ALUMNES

5.1 La pretensió de l’Institut és que els alumnes autorregulin les seves actituds i els seus comportaments, segons les normes socials, tant per ajustar-se com per transformar-les.

5.2 El Centre vol implicar l’alumne i les famílies en la regulació dels seus comportaments, amb la perspectiva de que la família és un agent fonamental en l’educació dels seus fills, també quan aquests són a l’Institut i que els conflictes són primerament conflictes entre persones i ciutadans.

5.3 Els alumnes han de participar en aquest procés de regulació, participant a les tutories, en reunions de nivell i assistint els seus delegats, quan es demani, a les reunions de l’Equip de Tutors/es i l’Equip Docent.

5.4 La persona del Centre més indicada per acompanyar aquesta regulació és el tutor/a.

5.5 Les sancions han d’aplicar-se, prioritàriament, per regular actituds. El millor moment per aplicar-les és quan no hi ha una situació de conflicte.

5.6 Cal tenir en compte el significat que l’actuació incorrecta té per qui l’ha comesa i també per a la resta dels alumnes.

5.7 Les mesures sancionadores han de ser el resultat d’un procés de diàleg entre el Centre, l’alumne i els seus pares.

5.8 L’aplicació de mesures sancionadores amb els requisits i mecanismes formals establerts a la Llei d’Educació de Catalunya i al Decret d’autonomia de centres són l’últim recurs quan els canals de comunicació amb l’alumne i la seva família han fracassat.

5.9 L’espai on s’han de coordinar les diferents actuacions sobre aquest tema és l’Equip de Tutors/es, l’Equip Docent i el Consell de Coordinadors.

5.10. Consell Escolar i la Direcció del Centre respectaran el protagonisme dels Equips de professors, dels tutors i del Consell d’Acció Tutorial en aquest tema.

 

6. IRREGULARITATS I FALTES COMESES PER L’ALUMNAT QUE AFECTEN A LA CONVIVÈNCIA

6.1. Es consideraran irregularitats que afecten a la convivència:

a) Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe.

b) Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat escolar.

c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre.

d) Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat escolar.

e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o del material d’aquest o del de la comunitat escolar.

6.2. En compliment de l’article 37 de la Llei d’educació de Catalunya, es consideraran com a faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les conductes següents:

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal.

b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar.

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes.

d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre.

Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat anterior que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de considerar especialment greus.

6.3. Als efectes de graduar les mesures correctores de les irregularitats i les sancions de les faltes, s’han de tenir en compte els criteris següents:
a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat.
b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva.
c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat
afectat i de la resta de l’alumnat.
d) L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc
de la carta de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció
de manera compartida.
e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona.
f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.

6.4. Les mesures que es podran aplicar per corregir les irregularitats dels alumnes són l’amonestació oral, la privació del temps d’esbarjo, la realització de tasques educadores per a l’alumne/a, en horari no lectiu, per un període no superior a dues setmanes, la suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre per un període màxim d’un mes i el canvi de grup o classe de l’alumne o de l’alumna per un període màxim de quinze dies al nivell de Batxillerat, en el cas d’alumnes d’ESO

6.5. Les sancions que es podran aplicar imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades son la suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre.
D’acord amb l’article 25.4 del DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la de la resta de l’alumnat del centre, en incoar un expedient, la direcció del centre pot aplicar, de manera excepcional, una suspensió provisional d’assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius. Aquesta suspensió pot comportar la no-assistència al centre.
En tots els casos d’agressions físiques o amenaces, la direcció aplicarà la suspensió provisional d’assistència al centre.

7. PROCEDIMENT EN LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ENTRE ELS USUARIS I EL PERSONAL DOCENT O DE SERVEIS DEL CENTRE

En aplicació del Codi d’Imatge de l’Institut i de la Normativa del Departament, quan es produeixi un conflicte o reclamació per part d’algun usuari, ja sigui alumne o pare/mare, o per part d’algun personal de serveis, professor/a o càrrec de coordinació, es seguiran les següents pautes d’actuació:

7.1. Demanar a l’usuari que formuli la seva queixa al professor/a i al tutor/a de l’alumne/a.
Si ja ha esgotat aquests canals sense resolució satisfactòria, que la formuli per escrit amb registre d’entrada en la Secretaria, adreçada al Director.

7.2. El Director llegirà la reclamació al professor/a, distingint quins aspectes de la queixa són propostes de millora i quins impliquen un incompliment de la legalitat vigent, ja sigui del Departament d’Educació o del Centre.
Acordarà una reunió, en el període d’una setmana, on el professor/a exposarà per escrit quins aspectes considera que no s’ajusten a la realitat, quins aspectes considera que no cal corregir-los i quins valora que s’han de canviar i com.
El Director respondrà als pares o alumnes o personal de serveis o docent per escrit o verbalment els canvis que s’introduiran i aquests esperaran, en termes generals, un període d’un mes per valorar la seva aplicació.

7.3. Si passat aquest període de temps, la reclamació es torna a formular per escrit, el
Director comunicarà per escrit al professor/a els canvis que cal introduir, prèvia consulta, si escau al Departament Didàctic o a l’Equip de Tutors/es.

7.4. Si transcorreguda una setmana, el professor/a no aplica els canvis demanats per la
Direcció del Centre, el director, prèvia consulta al Consell de Direcció, sancionarà al personal funcionari i laboral, docent o d’administració, si es tracta d’una falta lleu, d’acord amb la normativa disciplinària vigent, seguint el procediment sumari del Departament d’Educació; o formularà al Director dels Serveis Territorials la proposta d’incoació d’expedient disciplinari per faltes greus o molt greus del personal del centre presumptament comeses en relació amb els seus deures i obligacions.

7.5. . Les actuacions esmentades en els apartats anteriors seran posades en coneixement del Consell Escolar per a la seva valoració en cadascuna de les seves reunions ordinàries.