Llengua Castellana

Criteris d’avaluació

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DEPARTAMENTALS / CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

Grup 1

Activitats avaluatives de resolució individual sobre el contingut de la matèria, tipificada a cada departament

Grup 2

Activitats avaluatives de resolució individual o grupal sobre el contingut dels llibres de lectura obligatòria oral o escrita

Grup 3

Activitats individuals o col·lectives que s’allarguen més enllà de la classe i es resolen com a activitats de presentació en terminis curts

Grup 4

Activitats individuals o col·lectives desenvolupades en el curs d’una sessió de classe. Observacions d’aula

Grup 5

Normativa bàsica de centre de compliment obligatori

Proves avaluació.

Proves acumulatives.

Proves tipus test.

En general, proves objectives de resolució individual oral o escrita.

Prova avaluadora del coneixement de l’alumne sobre el contingut dels llibre de lectura o relacionada amb el contingut del llibre.

Treball col·lectiu o individual relacionat amb el contingut del llibre de lectura obligatòria.

Dossier del tema (resums, exercicis, activitats centrades en el tema).

Activitats d’expressió oral.

Activitats d’expressió escrita.

Dictats.

El professor es reserva la possibilitat de valorar la qualitat de la aprenentatge de l’alumne segons els seus criteris docents.

Aquests podrien ser afegits als resultats de les avaluacions parcials o com a part de l’avaluació final de l’alumne.

Puntualitat.

Assistència.

Respecte als companys i al professorat.

Respecte al material i les instal·lacions.

Respecte a les normes de seguretat i a la normativa del centre.

La distribució del percentatge corresponent a cadascuna de les tipologies es resoldrà en els criteris de la matèria i serà comunicada a l’alumne/a al principi de curs i podrà ser modificada pel docent al principi de cada període avaluable. Fins a dos punts addicionals. No modifica l’avaluació quantitativa.

 

 

1r ESO

 • Lectura obligatòria d’un llibre per trimestre amb activitats d’avaluació.
 • Prova escrita trimestral, tipificada i acordada pels Departaments.
 • Activitats d’aula: dictats, redaccions, comentaris, treballs, exposicions orals…
 • Observació d’aula: participació, deures, actitud…

2n ESO

 • Lectura obligatòria d’un llibre per trimestre amb activitats d’avaluació.
 • Prova escrita trimestral, tipificada i acordada pels Departaments.
 • Activitats d’aula: dictats, redaccions, comentaris, treballs, exposicions orals…
 • Observació d’aula: participació, deures, actitud…

3r ESO

 • Lectura obligatòria d’un llibre per trimestre amb activitats d’avaluació.
 • Prova escrita trimestral, tipificada i acordada pels Departaments.
 • Activitats d’aula: dictats, redaccions, comentaris, treballs, exposicions orals…
 • Observació d’aula: participació, deures, actitud…

4t ESO

 • Lectura obligatòria d’un llibre per trimestre amb activitats d’avaluació.
 • Prova escrita trimestral, tipificada i acordada pels Departaments.
 • Activitats d’aula: dictats, redaccions, comentaris, treballs, exposicions orals…
 • Observació d’aula: participació, deures, actitud…

1r Batxillerat

 • Prova escrita per avaluació.
 • Activitats d’aula: redaccions, comentaris de text, exposicions orals, treballs…
 • Lectures prescriptives per trimestre amb activitats d’avaluació.
 • Observació d’aula.
 • Per aprovar la matèria comuna de Llengua Castellana i Literatura, s’ha d’aprovar per una banda la llengua i per un altra la literatura. Es farà mitjana a partir d’un 4,25.
  Per obtenir la qualificació final de curs es farà una mitjana ponderada, en la qual la tercera avaluació tindrà més valor.
 • Per aprovar la matèria de modalitat de Literatura Castellana, s’han d’aprovar cadascuna de les lectures prescriptives de manera independent. Es farà mitjana a partir d’un 4,25.
  Per obtenir la qualificació final de curs es farà la mitjana aritmètica.

2n Batxillerat

 • Prova escrita per avaluació.
 • Activitats d’aula: redaccions, comentaris de text, exposicions orals, treballs…
 • Lectures prescriptives per trimestre amb activitats d’avaluació.
 • Observació d’aula.
 • Per aprovar la matèria comuna de Llengua Castellana i Literatura, s’ha d’aprovar per una banda la llengua i per un altra la literatura. Es farà mitjana a partir d’un 4,25.
  Per obtenir la qualificació final de curs es farà una mitjana ponderada, en la qual la tercera avaluació tindrà més valor.
 • Per aprovar la matèria de modalitat de Literatura Castellana, s’han d’aprovar cadascuna de les lectures prescriptives de manera independent. Es farà mitjana a partir d’un 4,25.
  Per obtenir la qualificació final de curs es farà la mitjana aritmètica.

Literatura catalana, castellana i universal

 • Prova escrita de cadascuna de les lectures prescriptives (6)
 • Comentaris de text de les lectures.
 • Valoració de les activitats de classe (exposicions orals, exercicis de creació, treballs…) i de casa.

RECUPERACIONS DURANT EL CURS

 • S’avaluarà l’alumne en funció de les competències no assolides.
 • L’avaluació és contínua, per tant una avaluació pot ésser superada si s’aprova la següent, si així ho determina el professor o la professora, en funció de les notes obtingudes o dels criteris d’avaluació de la matèria
 • El professor o la professora comentarà individualment a l’alumne-a com pot recuperar la matèria.
 • Hi haurà una recuperació a final de curs.

RECUPERACIONS DE CURSOS ANTERIORS

 • La prova inicial de curs servirà per recuperar el curs anterior, mentre no s’estableixin les proves extraordinàries de setembre.
 • Al llarg del curs, en especial al final de cada avaluació, es podrà recuperar la matèria tenint en compte les activitats del curs o altres que determini el professor o la professora.

Acords del 7 de setembre de 2011.