Continguts nuclears

Economia

ECONOMIA

BLOC I. EL MERCAT
L’ACTIVITAT ECONÒMICA
 • Necessitat i escassetat de recursos
 • Factors productius
 • Agents econòmics
 • El cost d’oportunitat
 • Problemes econòmics bàsics de la societat i tipus d’organització econòmica
 • Flux circular de la renda
LA DEMANDA
 • El consumidor i les seves preferències
 • Efectes de les variacions de preu
 • Tipus de béns
 • La funció de la demanda
 • Corba de demanda
 • Elasticitat de la demanda
 • Desplaçaments de la corba de demanda
L’OFERTA
 • L’empresa
 • La productivitat
 • Llei de rendiments decreixents
 • La funció de l’oferta
 • Corba d’oferta de mercat
 • Benefici, ingressos i costos
 • Costos fixos i variables
 • Cost marginal
 • Funció de producció
 • Economies d’escala
 • El cost d’oportunitat a les empreses. Corba de frontera de possibilitats
LA COMPETÈNCIA PERFECTA. LA COMPETÈNCIA IMPERFECTA
 • El mercat
 • Equilibri de mercat. Preu d’equilibri
 • Competència perfecta
 • Eficiència i fallades de mercat
 • El monopoli
 • Mercats oligopolístics
 • Políticia microeconòmica
BLOC 2. L’ECONOMIA AGREGADA

EL SECTOR PÚBLIC

 • Les funcions de l’Estat en l’economia
 • Bé públic i bé preferent
 • El pressupost de l’Estat: ingressos i despeses
 • L’efecte de les activitats del sector públic en l’economia
 • Política fiscal
 • Impostos i redistribució de la renda
 • El dèficit de l’Estat i el seu finançament

EL SISTEMA FINANCER

El diner

 • Diner legal i diner bancari. Creació del diner bancari
 • L’oferta i la demanda monetària
 • El sistema financer
 • El banc central
 • La política monetària
EL SECTOR EXTERIOR
 • La balança de pagaments
 • El mercat de divises
 • Tipus de canvi: fix o fluctuant
 • Efectes de la devaluació de la moneda
 • Efectes de l’apreciació de la moneda
LA MESURA DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA
 • PIB (Producte interior brut)
 • IPC (Índex de preus al consum)
 • PNB (Producte Nacional Brut)
 • PNN (Producte Nacional Net a Preu de Mercat)
 • Renda Nacional o PNN a cost dels factors
 • Renda Personal Disponible
 • Producte Nacional Brut i despesa
 • Oferta i demanda agregades. Nivell de renda
 • Propensió marginal al consum
 • El caràcter cíclic de l’activitat econòmica
BLOC 3. L’ECONOMIA APLICADA
L’OCUPACIÓ
 • L’economia submergida
 • Població i treball
 • Fixació dels salaris
 • Taxa d’atur
 • Causes de l’atur
 • Conseqüències de l’atur
 • Tipus d’atur
 • Polítiques macroeconòmiques i polítiques microeconòmiques
EL NIVELL DE PREUS
 • La inflació
 • Causes i conseqüències de la inflació
 • La inflació subjacent
 • La deflació
RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS
 • La Unió Europea
 • La globalització
 • Cooperació i integració econòmica
 • Avantatges comparatius i obstacles al comerç
 • Organismes supranacionals

ELS DESEQUILIBRIS DEL MÓN ACTUAL. CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT

 • Desenvolupament
 • Països subdesenvolupats
 • Desenvolupament econòmic i desenvolupament humà