Matemàtiques

Continguts nuclears

Matemàtiques científiques I

MATEMÀTIQUES CIENTÍFIQUES I   ARITMÈTICA I ÁLGEBRA   1.- Classificació i representació dels conjunts numèrics · Ampliació dels conjunts numèrics dels naturals als reals: Problemes i equacions que es poden resoldre en cada conjunt. Equacions de 1r grau, de 2n grau i equacions irracionals Representació dels nombres reals sobre la recta.   2.- El càlcul […]

+

Matemàtiques científiques II

MATEMÀTIQUES CIENTÍFIQUES II   ÀLGEBRA LINEAL   1.- El llenguatge matricial com a eina per expressar i resoldre problemes relacionats amb l’organització de dades · Les matrius com a eina per resoldre sistemes, representar algunes transformacions geomètriques i, en general, per treballar amb dades estructurades en taules. · Operacions amb matrius. Aplicació a contextos reals. […]

+

Matemàtiques aplicades a les c.socials I

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS I   ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 1.- El càlcul amb nombres decimals: aproximacions i errors en funció de la situació objecte del càlcul. · Nombres racionals i irracionals. Càlcul amb radicals. Aproximacions decimals en funció dels contextos. Errors absolut i relatiu. El càlcul amb calculadora i ordinador. · Resolució de […]

+

Matemàtiques aplicades a les c.socials II

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS II     ÀLGEBRA LINEAL I GEOMETRIA   1.- El llenguatge matricial com a eina per expressar i resoldre problemes relacionats amb l’organització de dades · Les matrius com a eina per treballar amb dades estructurades en taules. · Operacions amb matrius. Aplicació a contextos de les ciències socials. […]

+