Continguts nuclears

Economia i organització d’empresa

ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESA

BLOC 1. L’empresa com a organització

 • L’empresa i el seu entorn.
 • Funció social de l’empresari.
 • Els processos de direcció empresarial.
 • L’organització interna d’una empresa

BLOC 2. Gestió dels recursos humans

 • Selecció i contractació dels recursos humans.
 • Gestió de personal en una empresa.
 • Càlcul i interpretació d’una nòmina.
 • El marc normatiu bàsic de les relacions laborals

BLOC 3. Gestió de la producció

 • Classificació i càlcul dels costos de producció.
 • Aprovisionament i valoració d’existències.
 • Gestió de la qualitat en l’empresa.
 • Gestió mediambiental

BLOC 4. Gestió comercial

 • El màrqueting comercial i els seus objectius.
 • Elements del màrqueting mix.
 • L’estudi de mercat, la competència i el consumidor