Educació Visual i Plàstica

Continguts nuclears

Continguts nuclears – Dibuix tècnic

Educació audiovisual

DIBUIX TÈCNIC

Bloc 1: Geometria Plana

 • Lloc geomètric.
 • Proporcionalitat, semblança, homotècia. Teorema de Thales, escales.
 • Paral·lelisme i perpendicularitat.
 • Angles
 • Triangles i circumferències vinculades.
 • Teorema del catet i de l’altura en el triangle rectangle.
 • Quadrilàters, paral·lelograms i trapezis.
 • Polígons regulars:
 • Circumferència, angles vinculats, arc capaç, potència.
 • Enllaços i tangències entre rectes i circumferències.
 • El·lipse i Oval.

Bloc 2: Dièdric

 • Projeccions ortogonals i obliqües de sòlids i elements bàsics.
 • Escales.
 • Abatiments, canvis de pla i girs.
 • Perpendicularitat i paral·lelisme entre rectes i plans
 • Intersecció entre rectes i plans.
 • Visibilitat entre figures.
 • Representació de sòlids polièdrics.
 • Construcció i anàlisi bàsica de figures com: prisma, piràmide, cub, cilindre, con, tetraedre i octaedre.
 • Seccions planes, distàncies i Desenvolupaments.

Bloc 3: Axonometria

 • Perspectives Cavallera, Militar, Din 5, Isometria.
 • Convencions d’escala i coeficients de reducció.
 • Construcció gràfica de elements bàsics i sòlids simples i complexos: prisma, piràmide, cub, cilindre, con, tetraedre i octaedre.