Continguts nuclears

Matemàtiques aplicades a les c.socials II

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS II

 
 
ÀLGEBRA LINEAL I GEOMETRIA
 

1.- El llenguatge matricial com a eina per expressar i resoldre problemes relacionats amb l’organització de dades

· Les matrius com a eina per treballar amb dades estructurades en taules.

· Operacions amb matrius. Aplicació a contextos de les ciències socials.

2.- Els sistemes lineals una eina per plantejar i resoldre problemes

· Resolució de sistemes d’equacions lineals (sense paràmetres). Mètode de Gauss.

· Interpretació geomètrica dels sistemes de dues equacions lineals amb dues incògnites.

 
PROGRAMACIÓ LINEAL
 

1.- La modelització de situacions que requereixen sistemes d’inequacions

· Representació gràfica de la regió factible.

 

2.- La programació lineal bidimensional un model per resoldre problemes, molt sovint lligats a la producció.

· La funció objectiu. Màxims i/o mínims en una regió.

· Optimització d’una situació amb l’ajut de la programació lineal. Interpretació de la solució segons el context.

 
ANÀLISI
 

1.- Interpretació física i geomètrica de les taxes de canvi i les asímptotes en situacions relacionades amb les ciències socials.

· Límits a l’infinit i límits infinits en un punt. Asímptotes horitzontals i verticals

en les funcions racionals amb un polinomi de primer grau al numerador i al denominador i en funcions exponencials. Interpretació d’asímptotes en contextos no matemàtics.

· Concepte de derivada d’una funció en un punt. Interpretació geomètrica.

· Càlcul de funcions derivades: derivades de les funcions elementals, les derivades i les operacions amb funcions. Derivada de la composta d’una funció en casos senzills. Càlcul de la recta tangent a una corba en un punt.

 
 

2.- L’aplicació de l’estudi local i global d’una funció a situacions pròpies de les ciències socials i econòmiques.

· Estudi (domini, punts de tall amb els eixos, signe, límits a l’infinit i asímptotes verticals i horitzontals, intervals de creixement i decreixement i màxims i mínims relatius) i representació gràfica de funcions polinòmiques, homogràfiques i exponencials senzilles que siguin models de situacions de l’àmbit de les ciències socials i econòmiques.

· Problemes d’optimització aplicats a les ciències socials i econòmiques.