Continguts nuclears

Filosofia i ciutadania

FILOSOFIA I CIUTADANIA

1. Demostrar la comprensiò de texts filosòfics expressant les seves idees, llligams argumentatius i implicacions. Els nuclis temàtics que l’alumne/a haurà de ser dominar per comprendre aquests texts seran els següents:

 • La filosofia com a saber: trets fonamentals
 • Epistemologia i metafísica: teories i conceptes bàsics (veritat, lògica, realitat)
 • Antropologia: la trascèndència de l’ésser humà com a problema filosòfic.
 • Filosofia pràctica: teories ètiques i qüestions polítiques universals.

2. Comprendre l’especificitat del pensament filosòfic occidental, essent capaç de desenvolupar un nivell mínim de reflexió personal envers problemes filosòfics.

Aquesta especificitat estarà composta dels tres nuclis següents:

 • racionalitat.
 • actitud crítica.
 • capacitat d’abstracció.

3. Identificar els nuclis bàsics del pensament filosòfic, distingint-los, caracteritzant-los. En aquest sentit, el llistat del punt 1 torna a ser la referència, i el seu desenvolupament serà el següent:

-La filosofia com a saber: trets fonamentals.
 • Origen i delimitació respecte a d’altres formes de saber.
 • Estat actual de la qüestió.
 • La filosofia i el pensament occidental: civilització, ciència i coneixement.

-Epistemologia i metafísica: teories i conceptes bàsics (veritat, lògica, realitat)

 • Metodologia i problemes científics fonamentals
 • La possibilitat del coneixement
 • L’origen del coneixement
 • L’essència del coneixement
 • La noció de realitat: la metafísica com a qüestió filosòfica
 • Criteris de veritat: experiència i lògica.

-Antropologia: la transcendència de l’ésser humà com a problema filosòfic.

 • Origen i evolució humana.
 • L’ésser humà com a ésser cultural
 • L’ésser humà des de la psicologia.
 • El problema ment-cos.

-Filosofia pràctica: teories ètiques i qüestions polítiques universals.

 • Noció de bé i moralitat.
 • La llibertat i les seves paradoxes.
 • Teories ètiques.
 • L’ésser humà com un ésser polític.
 • Fonaments d’ideologia política

4. Ser capaç de qüestionar i reformular les conviccions acceptades acríticament, especialment les ben arrelades a nivell personal i cultural.