Continguts nuclears

Física

FÍSICA

Caràcter general

Unitat 0. Introducció al càlcul vectorial

Continguts

 • Concepte de vector
 • Components d’un vector
 • Suma i diferència de vectors
 • Producte d’un vector per un escalar
 • Producte escalar de dos vectors
 • Funcions vectorials
 • Xifres significatives
 • Representació de gràfiques

Unitat 1. Mecànica

 • 1.1 Sistema de referència inercial
 • 1.2 Vector de posició. Trajectòria
 • 1.3 Vector velocitat
 • 1.4 Vector acceleració
 • 1.5 Dinàmica. Les lleis de Newton
 • 1.6 Exemples d’aplicació de les lleis de Newton
 • 1.7 Treball, potència i energia

Unitat 2. Camp gravitatori

 • 2.1 Camps físics
 • 2.2 Camps conservatius 2
 • 2.3 Llei de la gravitació universal
 • 2.4 Camp gravitatori
 • 2.5 Camp gravitatori creat per una distribució de masses puntuals
 • 2.6 Potencial gravitatori d’una massa puntual
 • 2.7 Energia potencial gravitatòria
 • 2.8 Superfícies equipotencials

Unitat 3. Camp elèctric

 • 3.1 Càrrega elèctrica
 • 3.2 Llei de Coulomb
 • 3.3 Camp elèctric
 • 3.4 Potencial elèctric creat per una càrrega puntual
 • 3.5 Energia potencial elèctrica
 • 3.6 Superfícies equipotencials

Unitat 4. Electromagnetisme I

 • 4.1 Camp magnètic
 • 4.2 Força magnètica sobre una càrrega elèctrica en moviment
 • 4.3 Força electromagnètica sobre una càrrega
 • 4.4 Força electromagnètica sobre un conductor
 • 4.5 Camp magnètic creat per distribucions de corrents
 • 4.6 Forces entre dos conductors paral·lels i infinits 3

Unitat 5. Electromagnetisme II

 • 5.1 Flux magnètic
 • 5.2 Força electromotriu induïda: llei de Faraday
 • 5.3 Generadors de corrent elèctric
 • 5.4 Circuits de corrent altern amb una resistència
 • 5.5 Valors eficaços d’un corrent altern
 • 5.6 El transformador
 • 5.7 Camp electromagnètic

Unitat 6. Moviment ondulatori

 • 6.1 Moviments periòdics. Moviments oscil·latoris
 • 6.2 Moviment harmònic simple
 • 6.3 Dinàmica del moviment harmònic simple
 • 6.4 El moviment ondulatori
 • 6.5 Classificació de les ones
 • 6.6 Velocitat de fase, front d’ona i raig
 • 6.7 Ones harmòniques. Equació d’ona i magnituds ondulatòries

Unitat 7. Fenòmens ondulatoris

 • 7.1 Principi de Huygens. Difracció
 • 7.2 Reflexió i refracció
 • 7.3 Polarització
 • 7.4 Efecte Doppler 4
 • 7.5 Interferències
 • 7.6 Ones estacionàries
 • 7.7 El so com a ona mecànica
 • 7.8 Aplicacions de les ones mecàniques

Unitat 8. Naturalesa de la llum

 • 8.1 Teories històriques sobre la llum
 • 8.2 Triomf del model ondulatori
 • 8.3 Lleis de Maxwell i ones electromagnètiques
 • 8.4 Els fonaments de la física moderna
 • 8.5 L’efecte fotoelèctric
 • 8.6 Dualitat ona-corpuscle. Introducció a la mecànica quàntica
 • 8.7 Introducció a la teoria de la relativitat

Unitat 9. Física nuclear

 • 9.1 Forces fonamentals
 • 9.2 La Teoria del Big Bang i l’origen de l’Univers
 • 9.3 Les partícules atòmiques
 • 9.4 Estabilitat nuclear i radioactivitat
 • 9.5 Reaccions nuclears
 • 9.6 Radiacions ionitzants
 • 9.7 L’energia nuclear 5

 

Caràcter específic

1. Ones i so

Es pot demanar

 • l’expressió que descriu un mhs
 • l’expressió que descriu una ona harmònica plana.
 • la relació entre la massa d’un objecte lligat a una molla, la constant elàstica de la molla i el període d’oscil·lació.
 • les lleis de la reflexió i de la refracció d’una ona plana.
 • la condició que compleixen els punts corresponents als màxims i els mínims d’interferència de dues ones de la mateixa freqüència i de la mateixa, o diferent, amplitud.
 • la posició dels nodes i dels ventres d’una ona estacionària.
 • les qualitats del so i l’escala en què es mesura la intensitat i el nivell d’intensitat (decibel).
 • interpretar i explicar l’efecte Doppler, però no cal recordar les seves equacions.
 • No es demanarà
 • el tractament matemàtic per obtenir l’ona resultant en les interferències.
 • el tractament quantitatiu del fenomen de la difracció.

2. Planetes i satèl·lits

Es pot demanar

 • les lleis de Kepler. 6
 • el tipus d’òrbita segons l’energia mecànica sigui positiva, negativa o nul·la.

3. La nova visió de l’univers

Es pot demanar

 • la llei de la desintegració nuclear.
 • el concepte de període de semidesintegració.
 • escriure i completar una reacció nuclear.
 • l’expressió matemàtica de l’efecte fotoelèctric i el balanç energètic.
 • la dependència de la massa en funció de la velocitat.
 • el principi d’indeterminació, només per a la posició i el moment.

No es demanarà

 • l’efecte Compton.
 • la radiació del cos negre.
 • transformacions de Lorentz.
 • el concepte de vida mitjana.

4. Les màquines electromagnètiques: generadors, transformadors i motors

Es pot demanar

 • la força sobre conductors rectilinis indefinits sota l’acció d’un camp magnètic.
 • com és i de quins factors depèn el camp magnètic creat per un fil rectilini indefinit en qualsevol punt de l’espai, d’una espira al seu centre i a l’interior d’un solenoide, quan hi circula un corrent. 7
 • calcular la força que actua sobre una càrrega puntual que es mou a l’interior d’un camp magnètic.

5. El camp elèctric

Es pot demanar

 • energia electrostàtica d’un sistema de càrregues puntuals.
 • interpretar diagrames amb línies de camp i/o superfícies equipotencials.
 • analitzar el moviment d’una partícula carregada en un camp elèctric uniforme.
 • escriure l’equació d’un ona electromagnètica usant l’equació de les ones harmòniques planes i calcular-ne les seves característiques.

No es demanarà

 • llei de Gauss.
 • descripció tècnica del detector Geiger-Muller
 • les equacions de Maxwell, però sí cal saber que un camp magnètic variable en el temps genera un camp elèctric i que un camp elèctric variable en el temps genera un camp magnètic