Llengües Estrangeres

Continguts nuclears

 LLENGÜES ESTRANGERES 

ANGLÈS I FRANCÈS

 
1.  COMPRENSIÓ ORAL  

1.1. Comprensió oral global
Pot  comprendre les idees principal d’una intervenció clara en llenguatge estàndard sobre temes familiars relatius a l’escola, al temps lliure, i temes d’interès general, incloent-hi les narracions curtes.
Pot comprendre una informació senzilla sobre temes de la vida quotidiana,  reconèixer tant el missatge general com els detalls específics sempre que l’articulació sigui clara i l’accent familiar.

1.2.Comprendre una conversa entre parlants nadius
Pot comprendre generalment les idees principals de discussions breus que tinguin lloc entre parlants nadius a condició que el discurs s’articuli amb claredat i en registre estàndard.

1.3.Comprendre anuncis i instruccions
Pot comprendre informacions tècniques senzilles, com les instruccions d’ús d’aparells corrents

1.4.Comprendre els mitjans de comunicació i materials enregistrats
Pot comprendre i extreure la informació essencial de passatges curts enregistrats que tractin de temes corrents i previsibles, i que s’hagin pronunciat d’una manera lenta i clara.

 
2.    COMPRENSIÓ LECTORA

2.1. Comprensió lectora global
Pot llegir textos que parlen de fets sobre temes relacionats amb temes generals i del seu interès amb un nivell de comprensió satisfactori 

2.2. Llegir correspondència
Pot comprendre la descripció d’esdeveniments, de sentiments i de desitjos en cartes personals prou bé per mantenir una correspondència regular amb un amic.

2.3. Llegir per orientar-se
Pot trobar una informació desitjada en un text bastant llarg i pot reunir les informacions que provenen de diferents parts del text o de textos diferents a fi de complir una tasca específica

2.4. Llegir per informar-se i discutir
Pot identificar les conclusions principals de textos argumentatius que tenen una estructura clara.
Pot reconèixer els punts significatius d’articles de diari senzills sobre temes quotidians.

2.5.Llegir instruccions
Pot comprendre instruccions  si són senzilles i estan redactades amb claredat
  

3.    PRODUCCIÓ ORAL 

3.1.Producció oral global
Pot fer, d’una manera raonablement fluida, una descripció senzilla d’un dels seus possibles temes d’interès i presentar-la com una successió lineal de punts. 

3.2.Monòleg extens: argumentació
Pot oferir raonaments i explicacions breus d’opinions, projectes i accions 

3.3.Comunicats
Pot fer declaracions breus i preparades sobre un tema de la seva especialitat que són clarament intel·ligibles malgrat l’accent i l’entonació estrangeres. 

3.4.Monòleg extens: la descripció d’una experiència
Pot fer descripcions senzilles de diversos temes familiars de la seva àrea d’interès
Pot fer, amb una cert grau de fluïdesa, narracions o descripcions senzilles utilitzant una seqüència lineal d’elements. Pot explicar amb detall les seves experiències i descriure els seus sentiments i les seves reaccions.
Pot explicar amb bastant detall un succés fortuït, per exemple, un accident.
Pot explicar l’argument d’un llibre o d’una pel·lícula i descriure les seves pròpies reaccions.
Pot narrar una història 

3.5.Adreçar-se a una audiència
Pot fer exposicions senzilles i preparades sobre temes de la seva especialitat explicant els punts importants amb força precisió, i gairebé tota l’estona se l’entén amb claredat.
Pot afrontar possibles preguntes que sorgeixin a partir d’una exposició, però pot ser que n’hagi de fer repetir alguna si la parla és ràpida. 

3.6.Interacció oral global
Pot expressar les seves idees sobre temes abstractes o culturals com ara pel·lícules, llibres, música, etc.
Pot explotar un ampli repertori lingüístic per fer front a la major part de les situacions susceptibles de produir-se en el curs d’un viatge.
Pot participar sense preparació prèvia en una conversa sobre un tema familiar, expressar les opinions personals i intercanviar informació sobre temes que li són familiars, d’interès personal o relatius a la vida quotidiana (per exemple, la família, el temps lliure, la feina/els estudis, els viatges i fets diversos).- 

3.7. Conversa
Pot seguir una conversa quotidiana si l’ interlocutor s’expressa clarament, tot i que pot ser que a vegades hagi de demanar que li repeteixin certes paraules o expressions.
Pot sostenir una conversa o una discussió, però de vegades pot ser difícil entendre’l quan intenta formular exactament el que voldria dir.

3.8. Discussió informal (entre amics)
Pot expressar les seves idees sobre temes abstractes o culturals com ara la música o el cinema.
Pot fer comentaris breus sobre els punt de vista dels altres.
Pot comparar i contrastar alternatives, i discutir sobre què fer, on anar, qui o què escollir, etc.
Pot, per regla general, seguir els punts principals d’una discussió informal amb amics a condició que la parla s’articuli clarament i en varietat estàndard.
Pot donar o sol·licitar punts de vista i opinions personals en una discussió sobre temes d’interès. 

3.9. Discussió formal i reunions
Pot expressar amb certa claredat un punt de vista, però pot tenir dificultats per participar en un debat.
Pot prendre part en discussions formals habituals sobre temes familiars que el llenguatge s’articula en un registre estàndard i d’una manera clara. També pot intervenir en discussions que suposin un intercanvi d’informacions. 

3.10 Transaccions per obtenir béns i serveis
Pot fer front a situacions corrents de la vida quotidiana com els desplaçaments, l’allotjament, els àpats i les compres.
Pot obtenir en una oficina de turisme tota la informació que necessita a condició que aquesta informació sigui senzilla i no especialitzada
Pot demanar i proporcionar béns i serveis d’ús quotidià
Pot obtenir informació senzilla sobre viatges, utilitzar els transports públics, demanar i donar explicacions per arribar a un lloc, i comprar bitllets
Pot formular preguntes i efectuar transaccions senzilles en botigues, oficines de correus, entitats bancàries….
Pot demanar i donar informació a propòsit de quantitats, números, preus, etc.
Pot fer compres senzilles indicant el que vol i demanar el preu
Pot encarregar un àpat

3.11Intercanvi d’informació
Pot comprendre prou per comunicar-se sobre temes familiars i senzills sense gaire esforç.
Pot formular i respondre preguntes sobre hàbits i activitats diàries
Pot formular i respondre preguntes sobre el temps lliure i les activitats passades
Pot  donar i seguir directrius i instruccions simples com, per exemple, de quina manera anar a algun lloc
Pot comunicar-se en el marc d’una tasca senzilla i rutinària que exigeixi un intercanvi d’informació simple i directe
Pot intercanviar informació limitada sobre temes rutinaris i pràctics
Pot formular i respondre preguntes sobre el que es fa a la feina i en el temps lliure
Pot demanar i donar direccions amb l’ajuda d’un mapa o d’un plànol
Pot demanar i proporcionar informacions personals
Pot fer front a les demandes directes de la vida quotidiana: trobar i transmetre informació sobre fets. 

3.12 En situació d’entrevista
Pot fer-se entendre en una entrevista i comunicar idees i informació sobre temes familiars a condició que pugui demanar, de tant en tant, que li aclareixin el que s’ha dit i que l’ajudin a expressar el que vol dir
Pot respondre i reaccionar davant preguntes i declaracions senzilles en una entrevista.

 

4.    INTERACCIÓ ESCRITA

4.1.Interacció escrita global
Pot escriure notes i cartes personals per demanar o transmetre informacions senzilles d’interès immediat i fer comprendre els aspectes que considera importants 

4.2.Correspondència
Pot escriure cartes personals per donar notícies o expressar les seves idees sobre temes abstractes o culturals, com la música i les pel·lícules.
Pot escriure cartes personals que descriuen experiències, sentiments i esdeveniments 

4.3.Notes, missatges i formularis
Pot omplir formularis amb les dades bàsiques personals –nom, nacionalitat, adreça, edat, data de naixement o d’arribada al país, etc –  i donar alguna explicació bàsica.