Tecnologia

Competències mínimes

Tecnologia

1r. ESO

1. Planificar l’execució de projectes tecnològics senzills i dirigits, anticipant els recursos materials i humans necessaris.
2. Interpretar i realitzar croquis, esquemes i plànols senzills, entenent la relació entre l’escala del dibuix i les seves dimensions.
3. Realitzar operacions bàsiques de muntatge i desmuntatge d’objectes i aparells senzills.
4. Identificar, seleccionar i utilitzar eines i materials d’ús comú adients per a treballs pràctics senzills.
5. Prendre consciència de la importància del desenvolupament sostenible mitjançant el consum responsable i l’ús de materials reciclats.
6. Fer petits muntatges elèctrics descrivint-ne el funcionament.
7. Realitzar programes bàsics per al control de robots.
8. Elaborar la documentació pròpia del procés tecnològic emprant mitjans informàtics.

 

2n. ESO

1. Interpretar i dibuixar les vistes o projeccions ortogonals d’objectes senzills i representar la seva perspectiva.
2. Realitzar petits muntatges elèctrics descrivint els seus components i analitzant el seu funcionament.
3. Conèixer els sistemes de producció d’energia elèctrica i valorar-ne l’impacte ambiental causat per la producció i consum d’aquesta.
4. Conèixer i descriure els trets característics de diferents processos de producció artesanal i industrial i identificar-ne els elements necessaris per dur-lo a terme.
5. Identificar els diferents tipus de sistema productiu i relacionar-los amb els sectors productius corresponents.
6. Dissenyar objectes amb estructures bàsiques utilitzant aplicacions de disseny assistit per ordinador.
7. Realitzar programes senzills per al control de robots.
8. Valorar el manteniment i bon ús de les màquines específiques per a cada treball.
9. Elaborar la documentació pròpia del procés tecnològic i exposar-la emprant mitjans informàtics.

 

3r. ESO

1. Planificar l’execució de projectes tecnològics senzills, anticipant els recursos materials i humans necessaris i aplicant les normes de seguretat i d’ús en la utilització de màquines, eines i espais.
2. Definir els diferents tipus d’estructures i identificar-les en objectes d’ús quotidià, indicant els tipus d’esforços a què estan sotmeses.
3. Identificar i relacionar els diversos elements que caracteritzen les màquines tot analitzant objectes de l’entorn immediat de l’alumnat.
4. Comprendre i descriure el funcionament i l’aplicació dels diferents mecanismes de transmissió i transformació del moviment a partir de l’anàlisi i l’observació d’aquests en diferents màquines.
5. Utilitzar fórmules per a la resolució de problemes de relacions de transmissió i de força, potència i treball.
6. Descriure els avantatges i els inconvenients dels combustibles alternatius als actuals combustibles fòssils.
7. Realitzar programes per al control de robots de forma que interactuïn amb l’entorn.
8. Ús d’aplicacions informàtiques per a la cerca d’informació, la resolució de problemes, la simulació i la presentació de documentació.

 

4t. ESO

1. Disseny d’espais proporcionats utilitzant programes de 3D.
2. Descriure aspectes fonamentals relacionats amb la construcció d’habitatges, amb l’ús de les seves instal·lacions i respectant l’entorn natural.
3. Prendre consciència dels riscos que comporta la mala utilització de les eines, instal·lacions, màquines i aparells que es poden trobar dins dels habitatges.
4. Diferenciar i descriure alguns elements que formen part de instal·lacions elèctriques, pneumàtiques, hidràuliques i de circuïts electrònics així com alguna aplicació d’aquestes instal·lacions o circuits.
5. Desenvolupar un projecte utilitzant plaques programables de control.
6. Prendre consciència de les implicacions que suposa l’evolució tecnològica vers la nostra societat.
7. Valoració dels perills de l’electricitat i aplicació de les normes de seguretat en la realització i manipulació de circuits elèctrics.

 

 

Informàtica

4t. ESO

1. Identificar i valorar els diferents elements físics d’un ordinador.
2. Definir i gestionar els diferents tipus de sistemes operatius.
3. Dissenyar documents de text, fulls de càlcul i bases de dades que incorporin opcions avançades de funcionalitat i que permetin generar produccions amb elements diversos.
4. Capturar, editar i realitzar muntatges de fotografies, vídeo i àudio.
5. Desenvolupar continguts per a Internet que incorporin recursos multimèdia i aplicant estàndards d’accessibilitat.
6. Treballar com a usuaris en xarxes locals i compartir-hi dispositius de forma efectiva.
7. Respectar el dret a la intimitat a la xarxa, la propietat intel·lectual de les creacions digitals i tenir cura de la pròpia identitat digital i la dels altres.
8. Realitzar programes simples definits per a diferents dispositius i aplicats a la resolució de problemes de l’entorn immediat.

 

Competències mínimes transversals de l’ESO

1.- Respectar les normes establertes per la vida social en la relació amb les persones, les instal•lacions i els equipaments.
2.- Conèixer i utilitzar habilitats socials bàsiques en la comunicació interpersonal.
3.- Participar en la vida de l’aula i de l’Institut.
4.- Ser, dialogant, escoltar als altres, contemplar diferents punts de vista i posar-se en el lloc de l’altre davant del conflicte.
5.- Ser capaç de treballar en equip.
6.- Presentar les feines amb cura, ordre, correcció i puntualitat.
7.- Fer la feina ben feta per superar-se i millorar.
8.- Analitzar i corregir les errades.