Llengües Estrangeres

Criteris d’avaluació

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PERCENTATGES DE LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES

ESO: 1r ESO-4rt ESO

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ ACTIVITATS D’APRENENTATGE OBSERVACIÓ A L’AULA
Un màxim de tres activitats d’avaluació cada trimestre en les quals s’avaluaran les competències d’expressió escrita i oral i de comprensió escrita i oral. També es podran avaluar les estructures gramaticals i vocabulari en apartats diferents de les habilitats abans esmentades.

Una d’aquestes activitats d’avaluació es farà amb material de suport (un guió, apunts, llibre, etc.)

Redaccions, lectures, exercicis i projectes, presentacions orals, conversa, jocs de taula i de rol, cançons, etc. Observació a l’aula del procés d’aprenentatge (treball fet a classe, atenció, participació, progrés de l’alumne, etc.).

 

100% de la nota Fins a 2 punts addicionals

 

BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ ACTIVITATS D’APRENENTATGE OBSERVACIÓ A L’AULA
Un màxim de tres activitats d’avaluació cada trimestre en les quals s’avaluaran l’expressió escrita, l’expressió oral i la comprensió escrita i oral. També es podran avaluar les estructures gramaticals i vocabulari en apartats diferents de les habilitats abans esmentades.

Una d’aquestes activitats d’avaluació es farà amb material de suport (un guió, apunts, llibre, etc.)

Redaccions, lectures, exercicis i projectes fets a classe o a casa, presentacions orals, etc. Observació a l’aula del procés d’aprenentatge (treball fet a classe, atenció, progrés de l’alumne, etc.).

 

100% de la nota Fins a 2 punts addicionals