Tecnologia

Criteris Avaluació

 

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA. AVALUACIÓ SUMATIVA.

TECNOLOGIA ESO

CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS D´AVALUACIÓ.

Grup 1

Activitats objectives de resolució individual

Grup 2

Activitats pràctiques individuals o col·lectives desenvolupades bàsicament al taller.

Grup 3

Activitats individuals o col·lectives desenvolupades en el curs d’una sessió de classe. Observacions d’aula

Grup 4

Normativa bàsica de centre de compliment obligatori

 • Controls.
 • Treballs escrits o presentacions orals.
 • Altres proves objectives de resolució individual.
 • Projectes de treball pràctic.
 • Informes de pràctiques.
 • Preguntes orals.
 • Participació.
 • Aportació de material. Dossier del tema (resums,exercicis, problemes,activitats centrades en el tema).
 • Aportació d’idees en la participació en debats o en la resolució d’activitats pràctiques.
 • Col·laboració amb els companys.
 • Activitats d’autoavaluació.
 • Actitud davant el treball en grup.
 • Puntualitat.
 • Assistència.
 • Respecte als companys i al professorat.
 • Respecte al material i a les instal·lacions.
 • Respecte a les normes de seguretat i a la normativa del centre.

 

Aprox.: 50% Aprox.: 50% Fins a dos punts addicionals No modifica l’avaluació quantitativa.

 

 

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA. AVALUACIÓ SUMATIVA.

TECNOLOGIA BATXILLERAT

CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS D´AVALUACIÓ.

Grup 1

Activitats objectives de resolució individual

Grup 2

Activitats pràctiques individuals o col·lectives desenvolupades bàsicament al taller.

Grup 3

Activitats individuals o col·lectives desenvolupades en el curs d’una sessió de classe. Observacions d’aula

Grup 4

Normativa bàsica de centre de compliment obligatori

 • Controls.
 • Treballs escrits o presentacions orals.
 • Altres proves objectives de resolució individual.

 

 • Projectes de treball pràctic.
 • Informes de pràctiques.
 • Preguntes orals.
 • Participació.
 • Aportació de material. Dossier del tema (resums,exercicis, problemes,activitats centrades en el tema).
 • Aportació d’idees en la participació en debats o en la resolució d’activitats pràctiques.
 • Col·laboració amb els companys.
 • Activitats d’autoavaluació.
 • Actitud davant el treball en grup.
 • Puntualitat.
 • Assistència.
 • Respecte als companys i al professorat.
 • Respecte al material i a les instal·lacions.
 • Respecte a les normes de seguretat i a la normativa del centre.
Fins a dos punts addicionals No modifica l’avaluació quantitativa.