Continguts nuclears

Història de l’art

HISTÒRIA DE L’ART
Continguts comuns de la matèria

1. Anàlisi i interpretació de les obres d’art dins el seu context, aplicant correctament un esquema metodològic coherent i flexible, utilitzant correctament el vocabulari específic de la disciplina.

2. Identificació de causes i conseqüències dels fenòmens artístics en el seu context històric, amb especial referència als precedents i consegüents estilístics i als processos de continuïtat i canvis, constatant els diferents ritmes evolutius de les societats i la varietat de manifestacions.

3. Identificació de les funcions de l’art en les diferents èpoques històriques en relació amb artistes, clients i promotors.

4. Identificació i classificació dels vehicles, les tècniques, els materials i les tipologies artístiques.

5. Definició del concepte d’estil i aplicació de la seva periodització històrica en obres artístiques concretes.

L’art occidental en el món antic i medieval

1. Caracterització de l’arquitectura a la Grècia i la Roma antigues, analitzant les formes, interpretant les funcions dels espais i valorant les aportacions tècniques de les diferents civilitzacions.

2. Caracterització i comentari metodològic de les principals obres de la imatge a la Grècia i la Roma antigues en relació a les continuïtats i canvis en l´evolució estilística.

3. Identificació, anàlisi, interpretació i valoració de l’arquitectura i la imatge romànica. Caracterització de l’art romànic a Catalunya per mitjà de l’anàlisi i comentari metodològic d’obres representatives, incidint en la concepció de l’espai religiós i en la lectura iconogràfica de les imatges.

4. Identificació, anàlisi, interpretació i valoració de l’arquitectura i de l’art de la imatge d’època gòtica, en el context d’una cultura urbana. Caracterització de l’art gòtic a Catalunya, identificant les seves particularitats.

5. Caracterització de l’art hispanomusulmà, valoració de les seves aportacions i influències per mitjà de l’anàlisi i comentari metodològic d’obres representatives de l’art islàmic a la península Ibèrica.

L’art occidental en el món modern

1. Caracterització dels trets estilístics del Renaixement italià. Descripció i anàlisi de la nova concepció de l’espai arquitectònic per mitjà de l’anàlisi i el comentari metodològic d’alguns exemples.

2. Anàlisi i interpretació dels temes, formes i funcions principals de l’escultura i la pintura renaixentista italiana, identificant-ne les fonts d’inspiració.

3. Caracterització general del barroc en la seva diversitat de manifestacions, cronològica i geogràfica a partir de l´anàlisi i comentari metodològic d´algunes obres representatives.

4. Descripció i anàlisi de la concepció barroca de l’espai arquitectònic i de la seva relació amb l’urbanisme, així com de les funcions al servei dels poders polític i eclesiàstic.

5. Anàlisi i interpretació dels principals temes, formes, funcions i tendències de la pintura i l’escultura barroques a Europa.

L’art contemporani

1. Definició de l’àmbit cronològic i geogràfic de l’art contemporani. Síntesi evolutiva de les arts plàstiques contemporànies: neoclassicisme, romanticisme, realisme, impressionisme i postimpressionisme.

2. Sistematització de l’evolució de l’arquitectura al llarg del segle XIX, analitzant algunes obres característiques de l’historicisme, eclecticisme i modernisme, amb especial atenció a la singular eclosió del modernisme a Catalunya.

3. Anàlisi de les obres més representatives dels principals corrents arquitectònics de l´època contemporània, valorant l’ús dels nous materials i les noves funcions en la caracterització de l’urbanisme modern,

4. Sistematització, classificació, anàlisi i interpretació de les primeres avantguardes, valorant la influència del context històric i de les tradicions no occidentals en la seva gestació.

5. Sistematització, classificació, anàlisi i valoració de la plàstica a la segona meitat del segle XX, identificació del rol de l’art i de l’artista en la segon meitat del segle XX: de l’art com a denúncia social a l’art com a bé de consum.

6. Caracterització de la singularitat d’algunes manifestacions contemporànies quant a la combinació de llenguatges expressius i valoració de l´impacte de les noves tecnologies en la creació artística.