Organització del curs

Atenció Individualitzada

Descarregar el document d’ordenació dels recursos per a l’atenció personalitzada del curs 2022/2023:

Ordenació recursos 22-23

 

ORDENACIÓ DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ PERSONALITZADA CURS 2022/2023

1

ORDENACIÓ DELS RECURSOS A 1r. ESO PER A L’ATENCIÓ PERSONALITZADA CURS 2022/2023

Perspectiva global del Curs:

 • Assolir la majoria de les Competències Mínimes per part de la majoria dels alumnes
 • Afavorir el pensament reflexiu
 • Donar un suport addicional als alumnes que promocionen de l’ensenyament primari sense haver assolit les competències mínimes

1.1. Ubicació dels alumnes en 4 grups tutoria amb una ràtio de 24 alumnes

La disminució de ràtios té com a objectiu poder atendre les necessitats individuals dels alumnes en l’aprenentatge, d’acord amb els dos eixos del plantejament didàctic de l’Institut: l’aprenentatge de les competències mínimes i de la resta dels continguts curriculars mitjançant el pensament reflexiu.

1.2. Ubicació i currículum dels alumnes amb necessitats educatives especials

S’ubicaran en els grups de tutoria i disposaran d’atenció individualitzada.

1.3. Suport a l’aula o grup reduït en diferents hores i matèries

Els alumnes amb necessitats educatives rebran el suport a l’aula d’un altre docent o podran constituir un agrupament específic del nivell en les matèries instrumentals, d’acord amb el seu PI.

1.4. Desdoblaments:

Anglès (1 hora de 3)

Ciències Naturals (1 hora de 3)

Tecnologia (1 hora de 2)

1.5. Pla de llengües:

 1. Una hora addicional de matemàtiques en anglès.
 2. Optativa de francès
 3. Optativa d’alemany
 4. Metodologia AICLE: Ciències Naturals, Tecnologia,…

1.6. Estudi assistit a les tardes: Dimarts a les tardes de 16 a 18 h. Adreçat a l’alumnat que globalment no supera satisfactòriament els aprenentatges o necessita millorar les tècniques d’estudi.

1.7. Servei de Counselling: Assistència a l’alumnat que necessita suport i acompanyament emocional en un moment determinat.

 

2

ORDENACIÓ DELS RECURSOS A 2n. ESO PER A L’ATENCIÓ PERSONALITZADA CURS 2022/2023

Perspectiva global del Curs:

 • Assolir la majoria de les Competències Mínimes per part de la majoria dels alumnes
 • Afavorir el pensament reflexiu

2.1. Ubicació dels alumnes en 4 grups tutoria amb una ràtio de 20 alumnes

La disminució de ràtios té com a objectiu poder atendre les necessitats individuals dels alumnes en l’aprenentatge, d’acord amb els dos eixos del plantejament didàctic de l’Institut: l’aprenentatge de les competències mínimes i de la resta dels continguts curriculars mitjançant el pensament reflexiu.

2.2. Ubicació i currículum dels alumnes amb necessitats educatives especials

S’ubicaran en els grups de tutoria i disposaran d’atenció individualitzada.

2.3. Suport a l’aula o grup reduït en diferents hores i matèries

Els alumnes amb necessitats educatives rebran el suport a l’aula d’un altre docent o podran constituir un agrupament específic del nivell en les matèries instrumentals i en llengua anglesa, d’acord amb el seu PI.

2.4. Reforç Instrumental en Llengua Castellana

Una de les hores de les matèries optatives es dedicarà a impartir els continguts curriculars de la matèria de Llengua Castellana amb especial èmfasi en l’expressió escrita.

2.5. Pla de llengües:

 1. Una hora addicional de Geografia i Història en anglès.
 2. Optativa de francès
 3. Optativa d’alemany
 4. Metodologia AICLE: Ciències Naturals, Tecnologia,…
 5. Intercanvi França
 6. Intercanvi Alemanya

2.6. Estudi assistit a les tardes: Dimarts a les tardes de 16 a 18 h. Adreçat a l’alumnat que globalment no supera satisfactòriament els aprenentatges o necessita millorar les tècniques d’estudi.

2.7 Servei de Counselling: Assistència a l’alumnat que necessita suport i acompanyament emocional en un moment determinat.

 

3

ORDENACIÓ DELS RECURSOS A 3r. ESO PER A L’ATENCIÓ PERSONALITZADA CURS 2022/2023

Perspectiva global del Curs:

 • Consolidació de les Competències Mínimes
 • Afavorir el pensament reflexiu
 • Orientació per a futurs estudis o altres itineraris professionals

3.1. Ubicació dels alumnes en 6 grups tutoria amb una ràtio de 22 alumnes

La disminució de ràtios té com a objectiu poder atendre les necessitats individuals dels alumnes en l’aprenentatge, d’acord amb els dos eixos del plantejament didàctic de l’Institut: l’aprenentatge en les competències mínimes i de la resta dels continguts curriculars mitjançant el pensament reflexiu.

3.2. Ubicació i currículum dels alumnes amb necessitats educatives especials

S’ubicaran en els grups de tutoria i disposaran d’atenció Individualitzada.

3.3. Suport a l’aula o grup reduït en diferents hores i matèries

Els alumnes amb necessitats educatives rebran el suport a l’aula d’un altre docent o podran constituir un agrupament específic del nivell en les matèries instrumentals i llengua anglesa, d’acord amb el PI.

3.4. Desdoblaments:

Biologia (1 hora de 2)

Física i Química (1 hora de 2)

Tecnologia (1 hora de 2)

3.5. Pla de llengües:

 1. Una hora addicional de Biologia en anglès.
 2. Optativa de francès
 3. Optativa d’alemany
 4. Metodologia AICLE: Ciències Naturals, Tecnologia,…
 5. Intercanvi França
 6. Intercanvi Alemanya

3.6. Programa d’Inserció a l’entorn Socio-Laboral (IES-L)

Està adreçat als alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge i desmotivació greu per tal que puguin assolir els objectius generals de l’etapa, realitzant unes 12 hores lectives en empreses, on aplicaran competències i coneixements de forma pràctica, en un marc de relacions més madures i dins de l’objectiu de la inserció al món laboral.

En la confecció del seu currículum, es prioritzaran les matèries instrumentals : Català,

Castellà i Matemàtiques.

3.7. Estudi assistit a les tardes: Dimarts a les tardes de 16 a 18 h. Adreçat a l’alumnat que globalment no supera satisfactòriament els aprenentatges o necessita millorar les tècniques d’estudi.

3.8. Servei de Counselling: Assistència a l’alumnat que necessita suport i acompanyament emocional en un moment determinat.

 

4

ORDENACIÓ DELS RECURSOS A 4t. ESO PER A L’ATENCIÓ PERSONALITZADA CURS 2022/2023

Perspectiva global del Curs:

 • Assoliment de les Competències Mínimes per a alumnes amb necessitats educatives específiques
 • Afavorir el pensament reflexiu
 • Preparació per a futurs estudis o per al món laboral

4.1. Ubicació dels alumnes en 5 grups tutoria amb una ràtio de 22 alumnes

La disminució de ràtios té com a objectiu poder atendre les necessitats individuals dels alumnes en l’aprenentatge, d’acord amb els dos eixos del plantejament didàctic de l’Institut: l’aprenentatge en les competències mínimes i de la resta dels continguts curriculars mitjançant el pensament reflexiu.

4.2. Suport a l’aula o grup reduït en diferents hores i matèries

Els alumnes amb necessitats educatives rebran el suport a l’aula d’un altre docent o podran constituir un agrupament específic del nivell en català, castellà i anglès, d’acord amb el PI.

4.3. Reforç Instrumental en Llengua Catalana

Una de les hores de les matèries optatives es dedicarà a impartir els continguts curriculars de la matèria de Llengua Catalana amb especial èmfasi en l’expressió escrita.

4.4. Tres itineraris en Matemàtiques, amb continguts curriculars diferents:

 1. Matemàtiques per al Batxillerat de Ciències i Tecnologia
 2. Matemàtiques per al Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
 3. Matemàtiques Competències Mínimes-Funcionals

4.5. Itineraris en les matèries específiques

El número de grups per cada itinerari, s’ha decidit en funció de les demandes dels alumnes, desprès del procés d’assessorament i acompanyament dels tutors de 3r. ESO

4.6. Pla de llengües:

 1. Una hora addicional d’Educació Física en anglès.
 2. Optativa de francès
 3. Metodologia AICLE: Ciències Naturals, Tecnologia,…
 4. Intercanvi França
 5. Intercanvi Alemanya
 6. Metodologia AICLE: Ciències Naturals, Tecnologia, Ciències Socials
 7. Preparació exàmens oficials DELF, Alliances Françaises de Catalunya (A.1, A.2, B.1 segons nivell assolit).

4.7. Programa d’Inserció a l’Entorn Socio-Laboral (IES_L)

Està adreçat als alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge i desmotivació greu per tal que puguin assolir els objectius generals de l’etapa, realitzant unes 12 hores lectives en empreses, on aplicaran competències i coneixements de forma pràctica, en un marc de relacions més madures i dins de l’objectiu de la inserció al món laboral.

En la confecció del seu currículum, es prioritzaran les matèries instrumentals : Català,

Castellà i Matemàtiques

4.8. Estudi assistit a les tardes: Dimarts a les tardes de 16 a 18 h. Adreçat a l’alumnat que globalment no supera satisfactòriament els aprenentatges o necessita millorar les tècniques d’estudi.

4.9. Servei de Counselling: Assistència a l’alumnat que necessita suport i acompanyament emocional en un moment determinat

5

ORDENACIÓ DELS RECURSOS A BATXILLERAT PER A L’ATENCIÓ PERSONALITZADA CURS 2022/2023

Perspectiva global dels Cursos:

 • Assoliment de les Continguts Nuclears
 • Afavorir el pensament reflexiu
 • Preparació per a la Selectivitat o CFGS

5.1. Ubicació dels alumnes en 3 grups tutoria a 1r. i 3 grups tutoria a 2n.

5.2. Oferta àmplia de matèries de modalitat amb una combinatòria que doni resposta als interessos de l’alumnat

5.3. Desdoblaments, amb oferta de dos grups a Matemàtiques i MCS a 2n.

5.4. Oferta d’algunes matèries de la modalitat del Batxillerat artístic

5.5. Oferta de matèries a 2 hores de professorat per a aquelles que no arriben a 10 alumnes (segons normativa).

5.6. Pla de Llengües

Intercanvi Erasmus: The Art of Food

5.7. Servei de Counselling: Assistència a l’alumnat que necessita suport i acompanyament emocional en un moment determinat.