PFI

Competències mínimes

Criteris d´Avaluació. PQPI Adaptat (Programa de Qualificació Professional Inicial Adaptat)
PQPI. COMERÇ I MÀRQUETING. Auxiliar de vendes, oficina i atenció al pùblic

Avaluació Mòdul A

 1. L’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat és contínua, formativa i global, i es fa prenent com a referència els criteris d’avaluació establerts al currículum.
 2. L’avaluació té en compte el punt de partida en el moment d’incorporar cada alumne al programa, el seu progrés i les competències assolides.
 3. Cada mòdul es qualifica en termes numèrics en l’escala de l’1 al 10, sense decimals.
 4. Es consideren positives les qualificacions iguals a 5 o superiors. La formació en centres de treball es qualifica d’apte/a o no apte/a.
 5. Les qualificacions positives dels mòduls A acrediten les unitats de competència corresponents i donen dret, a qui ho sol·liciti, al reconeixement per part del departament competent en matèria de treball.

Avaluació Mòdul B

 1. L’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat és contínua, formativa i global, i es fa prenent com a referència els criteris d’avaluació establerts al currículum.
 2. Es consideren positives les qualificacions iguals a 5 o superiors. La formació en centres de treball es qualifica d’apte/a o no apte/a.

Avaluació final

 1. La qualificació final del programa es determina per la mitjana aritmètica de la qualificació parcial dels mòduls A i de la qualificació parcial dels mòduls B.
 2. La superació del Programa de Qualificació Professional Inicial requereix que la qualificació final del programa sigui igual a 5 o superior i que la qualificació de la formació en centres de treball sigui d’apte/a.
 3. La qualificació final del programa s’expressa en termes numèrics en l’escala de l’1 al 10 amb dues xifres decimals.

Avaluació Formació en Centres de Treball (FCT)

 1. L´avaluació en centres de treball es determina a partir del seguiment conjunt del professor/tutor i responsable del centre de treball.
 2. La qualificació és d’apte/a o no apte/a.