Continguts nuclears

Tecnologia industrial I

(En negreta els continguts nuclears inclosos més habitualment en les proves PAU)

Bloc 1: ELS RECURSOS ENERGÈTICS. PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA.

• Relacionar el concepte de poder calorífic amb el de potència, energia i rendiment.
• Relacionar i valorar els avantatges i inconvenients de l’ús d’energies renovables enfront de les convencionals.
• Identificar i valorar els principals tipus de contaminació i efectes nocius derivats de la producció d’energia.

Bloc 2: CIRCUITS DE CORRENT CONTINU I INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DOMÈSTIQUES.
• Resoldre problemes pràctics relacionats amb la llei d’Ohm, potència i energia.
• Determinar els efectes tèrmics (llei de joule) del corrent elèctric i la seva aplicació en màquines i aparells de protecció.
• Descriure i identificar els principals elements de seguretat de les instal·lacions elèctriques domèstiques, industrials i de locals de pública concurrència.

Bloc 3: MATERIALS TECNOLÒGICS. PROPIETATS I ASSAIGS.
• Identificar i classificar materials.
• Descriure i classificar les propietats més importants dels materials i assajos per determinar-les.
• Descriure el procés, la finalitat i les aplicacions dels diferents tractaments tèrmics.
• Interpretar el diagrama Fe/C.

Bloc 4: EQUILIBRI DEL SÒLID RÍGID.
• Identificar les forces i esforços aplicats a sòlids rígids. Realitzar i interpretar el diagrama del cos lliure.
• Determinar forces i moments en elements estàtics.

Bloc 5: MÀQUINES, MECANISMES I ALTRES ELEMENTS DE MÀQUINES.
• Identificar i classificar les màquines simples.
• Identificar els principals sistemes de transmissió del moviment i descriure’n les seves aplicacions i característiques més importants.
• Determinar velocitats angulars, lineals, relacions de transmissió, parells i rendiments en els sistemes de transmissió estudiats.

Bloc 6: ACCIONAMENTS PNEUMÀTICS I OLEOHIDRÀULICS.
• Realitzar i interpretar esquemes de circuits pneumàtics senzills utilitzant la simbologia normalitzada.
• Descriure la funció i identificar els elements bàsics d’un circuit oleohidràulic.