Educació Física

Competències mínimes

Competències mínimes.
Educació Física

1r. ESO

Dimensió: Activitat física i entrenament

 1. Acceptar el propi cos amb les seves possibilitats,tot respectant les diferències entre companys.
 2. Aplicar les pròpies possibilitats motrius en relació amb els altres, a diferents objectes i en diversos medis.
 3. Saber nedar.

Dimensió: Expressió corporal

 1. Participar en balls i danses com a mitjà de relació social i integració comunitària.

Dimensió: Salut

 1. Valorar la pràctica habitual de les activitats físicoesportives com a factor beneficiós per a la salut
 2. Assolir hàbits higiènics com a premissa per obtenir una bona qualitat de vida.
 3. Assolir les millors postures i accions motrius per al desenvolupament de les activitats diàries.

Dimensió: Oci

 1. Utilitzar els jocs i esports com a mitjà de relació amb els altres, valorant positivament l’esforç i la capacitat de superació.
 2. Participar en activitats esportives mitjançant el treball en equip per assolir fites compartides.
 3. Valorar la pràctica de l’activitat física com una forma agradable d’ocupació del temps lliure.
 4. Practicar activitats en el medi natural comportant-s’hi respectuosament.

2n. ESO

Dimensió: Activitat física i entrenament

 1. Acceptar el propi cos amb les seves possibilitats,tot respectant les diferències entre companys.
 2. Aplicar les pròpies possibilitats motrius en relació amb els altres, a diferents objectes i en diversos medis.
 3. Realitzar un escalfament adequat d’acord a l’activitat física que s’hagi de practicar.

Dimensió: Expressió corporal

 1. Participar en balls i danses com a mitjà de relació social i integració comunitària.
 2. Incrementar la capacitat de comunicació interpersonal la vida quotidiana mitjançant el coneixement i utilització del llenguatge corporal.

Dimensió: Salut

 1. Valorar la pràctica habitual de les activitats físicoesportives com a factor beneficiós per a la salut
 2. Assolir hàbits higiènics com a premissa per obtenir una bona qualitat de vida.
 3. Assolir les millors postures i accions motrius per al desenvolupament de les activitats diàries.

Dimensió: Oci

 1. Utilitzar els jocs i esports com a mitjà de relació amb els altres, valorant positivament l’esforç i la capacitat de superació.
 2. Participar en activitats esportives mitjançant el treball en equip per assolir fites compartides.
 3. Valorar la pràctica de l’activitat física com una forma agradable d’ocupació del temps lliure.
 4. Practicar activitats en el medi natural comportant-s’hi respectuosament.

3r. ESO

Dimensió: Activitat física i entrenament

 1. Acceptar el propi cos amb les seves possibilitats,tot respectant les diferències entre companys.
 2. Realitzar un escalfament adequat d’acord a l’activitat física que s’hagi de practicar.
 3. Aconseguir autonomia en l’exercitació de la pròpia condició física.

Dimensió: Expressió corporal

 1. Participar en balls i danses com a mitjà de relació social i integració comunitària.
 2. Incrementar la capacitat de comunicació interpersonal en la vida quotidiana mitjançant el coneixement i utilització del llenguatge corporal.

Dimensió: Salut

 1. Valorar la pràctica habitual de les activitats físicoesportives com a factor beneficiós per a la salut
 2. Assolir hàbits higiènics com a premissa per obtenir una bona qualitat de vida.
 3. Identificar els aspectes bàsics d’una alimentació equilibrada considerant la pràctica de l’activitat física.
 4. Aplicar tècniques bàsiques de respiració i relaxació per reduir les tensions psicofísiques i afavorir l’autocontrol en situacions quotidianes i esportives.
 5. Assolir les millors postures i accions motrius per al desenvolupament de les activitats diàries.
 6. Conèixer i aplicar les primeres actuacions en el cas de lesions que puguin produir-se durant la pràctica de les activitats físicoesportives.
 7. Conèixer les repercussions negatives de les drogues, l’alcohol i el tabac.

Dimensió: Oci

 1. Utilitzar els jocs i esports com a mitjà de relació amb els altres, valorant positivament l’esforç i la capacitat de superació.
 2. Participar en activitats esportives mitjançant el treball en equip per assolir fites compartides.
 3. Valorar la pràctica de l’activitat física com una forma agradable d’ocupació del temps lliure.
 4. Practicar activitats en el medi natural comportant-s’hi respectuosament.
 5. Aprofitar les possibilitats que ofereix l’entorn proper per a la realització d’activitats d’oci i de compensació de la rutina diària.

4t. ESO

Dimensió: Activitat física i entrenament

 1. Acceptar el propi cos amb les seves possibilitats,tot respectant les diferències entre companys.
 2. Realitzar un escalfament adequat d’acord a l’activitat física que s’hagi de practicar.
 3. Aconseguir autonomia en l’exercitació de la pròpia condició física.

Dimensió: Expressió corporal

 1. Participar en balls i danses com a mitjà de relació social i integració comunitària.
 2. Incrementar la capacitat de comunicació interpersonal a la vida quotidiana mitjançant el coneixement i utilització del llenguatge corporal.

Dimensió: Salut

 1. Valorar la pràctica habitual de les activitats físicoesportives com a factor beneficiós per a la salut
 2. Assolir hàbits higiènics com a premissa per obtenir una bona qualitat de vida.
 3. Identificar els aspectes bàsics d’una alimentació equilibrada considerant la pràctica de l’activitat física.
 4. Aplicar tècniques bàsiques de respiració i relaxació per reduir les tensions psicofísiques i afavorir l’autocontrol en situacions quotidianes i esportives.
 5. Assolir les millors postures i accions motrius per al desenvolupament de les activitats diàries.
 6. Conèixer i aplicar les primeres actuacions en el cas de lesions que puguin produir-se durant la pràctica de les activitats físicoesportives.
 7. Conèixer les repercussions negatives de les drogues, l’alcohol i el tabac.

Dimensió: Oci

 1. Utilitzar els jocs i esports com a mitjà de relació amb els altres, valorant positivament l’esforç i la capacitat de superació.
 2. Apreciar el caràcter sociocultural dels esdeveniments esportius i respectar tots els que formen part d’aquesta manifestació esportiva.
 3. Participar en activitats esportives mitjançant el treball en equip per assolir fites compartides.
 4. 16.Valorar la pràctica de l’activitat física com una forma agradable d’ocupació del temps lliure.
 5. Practicar activitats en el medi natural comportant-s’hi respectuosament.
 6. Aprofitar les possibilitats que ofereix l’entorn proper per a la realització d’activitats d’oci i de compensació de la rutina diària.

Competències mínimes transversals de l’ESO

1.- Respectar les normes establertes per la vida social en la relació amb les persones, les instal·lacions i els equipaments.

2.- Conèixer i utilitzar habilitats socials bàsiques en la comunicació interpersonal.

3.- Participar en la vida de l’aula i de l’Institut.

4.- Ser, dialogant, escoltar als altres, contemplar diferents punts de vista i posar-se en el lloc de l’altre davant del conflicte.

5.- Ser capaç de treballar en equip.

6.- Presentar les feines amb cura, ordre, correcció i puntualitat.

7.- Fer la feina ben feta per superar-se i millorar.

8.- Analitzar i corregir les errades.