Ciències Naturals

Continguts nuclears

Ciències per al món contemporani

CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI   S’han afegit dos temes introductoris als sis blocs de continguts proposats en el desenvolupament del currículum en els quals s’introdueix a l’alumnat en el treball en les competències específiques de la matèria i es dona unitat als continguts que es treballen. UNITAT 1: LA CIÈNCIA I LA CULTURA CIENTÍFICA […]

+

Biologia

BIOLOGIA   Bloc 1 – Metabolisme   1. Introducció al metabolisme. Catabolisme. Anabolisme. Relació entre catabolisme i anabolisme. Via metabòlica i reacció química. Reaccions exergòniques i endergòniques. Diferència entre espontaneïtat i velocitat. Importància (funció general) dels enzims: Catàlisi. Cèl·lules autòtrofes i heteròtrofes. Flux de matèria i d’energia. 2. Esquema general del metabolisme. Vies metabòliques principals: […]

+

Ciències de la terra i el medi ambient

CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT         QUE DEFINEIXEN ELS CONTINGUTS NUCLEARS DE LA MATÈRIA DE CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT.   1. Descriure i representar el funcionament bàsic dels sistemes i la seva aplicació a l’estudi de la Terra i del medi ambient. Distingir els diferents […]

+

Química

Primer Els orígens del model atomicomolecular de la matèria. Els gasos, líquids i solucions. Un model per als àtoms. Estructura dels materials. L’enllaç entre àtoms i molècules. El món de la química orgànica. Les reaccions químiques. Els orígens del model atomicomolecular de la matèria Objectius i mètodes de la química com a ciència. Caracterització dels […]

+

Física

FÍSICA Caràcter general Unitat 0. Introducció al càlcul vectorial Continguts Concepte de vector Components d’un vector Suma i diferència de vectors Producte d’un vector per un escalar Producte escalar de dos vectors Funcions vectorials Xifres significatives Representació de gràfiques Unitat 1. Mecànica 1.1 Sistema de referència inercial 1.2 Vector de posició. Trajectòria 1.3 Vector velocitat […]

+