Educació musical

Competències mínimes

Competències mínimes.
Educació musical

2on.ESO

 1. Reconèixer els elements bàsics del llenguatge musical.
 2. Conèixer les qualitats del so: alçada, durada, intensitat i timbre.
 3. Conèixer els diferents instruments musicals i la utilitat de la seva classificació.
 4. Reconèixer les principals manifestacions musicals del seu entorn més proper.
 5. Respectar tot tipus de composició i interpretació musical.
 6. Valorar la música com a mitjà d’expressió.

3r.ESO

 1. Conèixer els elements constitutius de les composicions musicals: ritme, melodia, harmonia, instrumentació…
 2. Interpretar una part musical o vocal en una interpretació en grup
 3. Expressar idees, pensaments i sentiments a través de la música.
 4. Conèixer els principals elements del mercat musical.
 5. Conèixer diferents estils musicals de diferents cultures, èpoques i llocs.
 6. Analitzar i emetre judicis de valor sobre diferents tipus d’expressió musical.

4rt.ESO

 1. Conèixer els elements constitutius de les composicions musicals: ritme, melodia, harmonia, instrumentació…
 2. Interpretar una part musical o vocal en una interpretació en grup
 3. Expressar idees, pensaments i sentiments a través de la música.
 4. Conèixer els principals elements del mercat musical.
 5. Conèixer diferents estils musicals de diferents cultures, èpoques i llocs.
 6. Analitzar i emetre judicis de valor sobre diferents tipus d’expressió musical.

Competències mínimes transversals de l’ESO

1.- Respectar les normes establertes per la vida social en la relació amb les persones, les instal·lacions i els equipaments.

2.- Conèixer i utilitzar habilitats socials bàsiques en la comunicació interpersonal.

3.- Participar en la vida de l’aula i de l’Institut.

4.- Ser, dialogant, escoltar als altres, contemplar diferents punts de vista i posar-se en el lloc de l’altre davant del conflicte.

5.- Ser capaç de treballar en equip.

6.- Presentar les feines amb cura, ordre, correcció i puntualitat.

7.- Fer la feina ben feta per superar-se i millorar.

8.- Analitzar i corregir les errades.