Continguts nuclears

Història/ Ha. món contemporani

HISTÒRIA

Bloc 1. Les transformacions decimonòniques: bases de l´Espanya contemporània.

1. Caracteritzar el funcionament polític de la Restauració fins al 1898 i analitzar l’obra legislativa i les limitacions del sistema.

2. Explicar les bases culturals, reivindicacions i influència de Valentí Almirall en la formació del catalanisme polític a partir del comentari de les fonts textuals més representatives.

3. Reconèixer els problemes endèmics de l’economia espanyola al segle XIX i analitzar-ne les principals transformacions econòmiques, tot valorant les aportacions de la industrialització de Catalunya.

4. Enumerar els principals assoliments polítics de la Constitució de 1812 i assenyalar les continuïtats i canvis respecte de l’antic règim.

5. Definir i comparar les diferents ideologies que convisqueren durant la formació del règim liberal espanyol (absolutisme, liberalisme, carlisme, republicanisme, etc.).

6. Contextualitzar els orígens i evolució del moviment obrer fins a finals de segle, i comparar les diferents branques en què es dividí.

7. Reconèixer les principals transformacions socials del segle XIX i comparar el sistema de vida de les diferents classes socials.

Bloc 2. De la tensió a la guerra: primer terç del segle XX.

1. Caracteritzar i analitzar les principals crisis que portaren el sistema de la Restauració a la seva dissolució.

2. Establir les diferències entre l´Estatut de Núria de 1931 i l’aprovat per les Corts espanyoles el 1932, i explicar les actuacions i problemes de la Generalitat durant la Segona República.

3. Explicar i relacionar l’evolució i l’obra dels diferents governs republicans amb la gestació de la insurrecció militar i la divisió d´Espanya en dos arran del cop d’estat del 17 de juliol.

4. Definir el paper de Prat de la Riba en la formulació ideològica del catalanisme polític de principis de segle i conèixer les competències i l’obra de la Mancomunitat de Catalunya.

5. Identificar les causes de l’arribada i l’enderrocament de la dictadura de Primo de Rivera i establir-ne relacions amb el context mundial (crisi del 29 i auge dels feixismes).

6. Explicar els canvis que introduí la segona revolució industrial a Catalunya i relaciona les conjuntures econòmiques amb el context europeu i espanyol (Primera Guerra Mundial, pistolerisme, etc.).

7. Explicar les tensions socials al camp i la indústria espanyols en relació a l´escalada de violència entre el sindicalisme obrer i la patronal.

8. Explicar les fases i l’evolució de la guerra civil analitzant les forces participants, trajectòria política, repressió i vida a les rereguardes.

Bloc 3. La dictadura franquista (1939-1975).

1. Caracteritzar l´Estat feixista, el nacionalcatolicisme i les diferents famílies del règim com a essència del franquisme.

2. Caracteritzar i comparar les grans fases que experimentà l’economia espanyola durant la dictadura franquista, especialment el desenrrotllisme dels anys 60.

3. Explicar els comportaments demogràfics i les principals transformacions socials i culturals del règim, amb especial atenció a les mentalitats i les relacions de gènere.

4. Explicar les diferents fases polítiques de la dictadura franquista i caracteritzar els tipus d´oposició política i social al règim..

5. Reconèixer els diferents tipus de repressió política, social i cultural del règim franquista i explicar quines repercussions tingué per a la identitat catalana.

Bloc 4. Transició democràtica i Espanya actual.

1. Caracteritzar les primeres reformes polítiques sorgides del si del franquisme i les principals forces polítiques que participaren en el procés de transició fins l’aprovació de la Constitució de 1978.

2. Explicar els principals problemes que desestabilitzaren la democràcia fins al 1982, especialment l’involucionisme feixista i els grups terroristes.

3. Explicar la influència que tingueren les mobilitzacions socials i polítiques en el procés de recuperació de les institucions catalanes durant la transició.

4. Analitzar l’obra en política social i els avenços en política exterior que caracteritzaren la consolidació democràtica durant l’etapa de govern socialista (1982-1996).

5. Analitzar l’estructura i els principis bàsics de la Constitució de 1978 que fan de l´Estat espanyol un estat social i democràtic sorgit del consens de totes les forces polítiques.

6. Caracteritzar l’organigrama polític de la Generalitat de Catalunya, sorgit de l´Estatut d´Autonomia de 1979, i les principals forces polítiques que participaren en les primeres eleccions autonòmiques.

7. Explicar les principals línies en política autonòmica, social i cultural marcades per la Generalitat i des del 1980.

Bloc 5. Continguts propis de la matèria d´Història.

1. Introduir-se en el mètode de la historiografia analitzant fonts primàries i secundàries de diferent naturalesa i fent ús d’una terminologia específica.

2. Desenvolupar les capacitats espaciotemporals a partir de la contextualització dels esdeveniments i la utilització de categories temporals pròpies de la Història (canvi, continuïtat, ritme, successió, etc.).

3. Desenvolupament de les capacitats cognitivolingüístiques i comunicatives a partir de la indagació, síntesi, descripció, anàlisi i interpretació del fet històric.

4. Desenvolupament de la consciència històrica i de les responsabilitats cíviques i socials.

 

HISTORIA DEL MÓN CONTEMPORANI

Bloc 1. Les transformacions en el segle XIX.

1. L’impacte i la influència de la Revolució Francesa en les revolucions liberals del segle XIX i en el procés de construcció dels Estats nacionals europeus durant el segle XIX.

2. Naixement del liberalisme econòmic i el capitalisme com a conseqüència de les transformacions agràries, industrials i socials arran del naixement de l´era fabril.

3. Naixement i evolució de les principals doctrines socialistes al llarg del segle XIX, i comparació dels grans corrents ideològics en el context de la I i II Internacionals obreres (Marxisme i Anarquisme).

 

Bloc 2. L’època dels grans conflictes internacionals (1914-1945) .

1. El fenomen imperialista en relació a la política econòmica capitalista que despertà  les disputes econòmiques internacionals  que conduïren a la Primera Guerra Mundial.

2. Les polítiques capitalistes internacionals de principis de segle amb el Crac del 29 i caracteritzar les teories keinesianes com a nou model intervencionista de solució a la crisi econòmica.

3. Les característiques de les ideologies totalitaries i el seu ascens com a causa principal de la Segona Guerra Mundial.

 

Bloc 3. El món durant la segona meitat del segle XX.

1. Les principals crisis de la Guerra Freda com a conseqüències de la bipolarització política i econòmica mundial sorgida arran de la Segona Guerra Mundial.

2. Orígens de l´europeisme, procés de construcció de la Unió Europea i perspectives de futur.

3. L´auge de les noves potències emergents (Brasil, l´Índia i la Xina)  dins d’un nou context internacional marcat per la globalització.

4. Els conflictes del Golf Pèrsic i l´intervencionisme en països de l´Orient Mitjà com a base de les polítiques nord-americanes pel control de les fonts d’energia.

 

ALTRES CONTINGUTS IMPORTANTS

Bloc 2. L’època dels grans conflictes internacionals (1914-1945) .

El naixement polític i econòmic de l´URSS i influència en la construcció de l’ideari comunista del segle XX.

La Gran Guerra com la primera “guerra total” de la història i relacionar els diferents tractats de pau amb l´aparició de les ideologies feixistes.

Bloc 3. El món durant la segona meitat del segle XX.

Les causes de la descolonització i anàlisi de la Xina comunista, l´Índia i els principals focus calents del planeta (el problema del Caixmir i la creació de l´Estat d´Israel).

El nou context internacional unipolar i globalitzat sorgit arran del col·lapse de l’URSS, tot diferenciant la influència hegemònica dels EUA en el món occidental dels reductes comunistes actuals (Cuba, Corea del Nord i la Xina).

Bloc 4.  Continguts propis de la matèria d´Història.

Localització en el temps i en l’espai dels processos, estructures i esdeveniments més rellevants de la història del món contemporani.

Aplicació del mètode de la historiografia mitjançant la utilització de fonts primàries i secundàries de tipologia diversa i l´aplicació del sentit crític i del llenguatge específic de la Història.

Comunicació a partir de l’observació, comprensió, anàlisi, síntesi, argumentació i interpretació de les diferents fonts històriques.

Identificació dels components econòmics, socials, polítics i culturals que intervenen en els processos històrics i anàlisi de les interrelacions que s’hi donen per tal d’elaborar explicacions sobre els fets.

Discerniment de les causes i les conseqüències dels fets històrics i identificació de continuïtats i canvis en la successió de diversos períodes històrics aplicant l’empatia històrica.