Continguts nuclears

Ciències per al món contemporani

CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI

 

S’han afegit dos temes introductoris als sis blocs de continguts proposats en el desenvolupament del currículum en els quals s’introdueix a l’alumnat en el treball en les competències específiques de la matèria i es dona unitat als continguts que es treballen.

UNITAT 1: LA CIÈNCIA I LA CULTURA CIENTÍFICA

 

• Valoració de les aportacions de la ciència i la tècnica al desenvolupament de la societat.

• Introducció a la metodologia de treball i als valors que caracteritzen la ciència i els científics.

• Relació entre “ciències” i “humanitats”.Discussió sobre el terme “tercera cultura”

• Relació entre la ciència i la tècnica.

• Valoració de la “neutralitat” de la ciència i la tècnica

UNITAT 2: L’UNIVERS I L’ÀTOM

 

• Valoració dels mètodes d’estudi relacionats amb la naturalesa de la matèria.

• Valoració de les relacions que s’estableixen entre els components més grans i els

més petits de l’univers.

• Evolució dels mètodes d’estudi i els coneixements al llarg de la història.

UNITAT 3: LA VIDA DELS ESTELS

 

• Exposició del big bang i l’evolució de la matèria

• Valoració de les aportacions de les ciències de l’espai al coneixement de la natura. Comprensió de l’estructura de l’univers:galàxies, estrelles i planetes.

UNITAT 4: EL SOL, LA TERRA I EL SISTEMA SOLAR

 

• Valoració del canvi de paradigma en relació amb la representació de l’univers:del geocentrisme a l’heliocentrisme. Interpretació dels moviments aparents del cel nocturn. Diferenciació entre ciència i pseudociència en l’explicació del cosmos.

• Coneixement dels instruments i mètodes de prospecció i estudi de l’univers: dels telescopis als acceleradors de partícules.

UNITAT 5: LES TRANSFORMACIONS DEL PLANETA TERRA

 

• Contextualització de la Terra dins del sistema solar i dels processos de formació i evolució dels astres. Establiment de relacions entre l’estructura profunda de la Terra, la tectònica global i les seves manifestacions externes.

• Avaluació, prevenció i predicció de riscos relacionats amb la geodinàmica interna de la Terra.

UNITAT 6: LA VIDA :ORIGEN I EVOLUCIÓ

 

• Discussió de les teories sobre l’origen de la vida. Comparació entre arguments sustentadors de les idees evolutives: fets, teories i evidències.

• Anàlisi i significació dels fòssils homínids i coneixement dels principals mètodes de datació. Valoració del lloc de l’ésser humà dins la natura en el context de l’evolució.

UNITAT 7: VIURE MÉS, VIURE MILLOR.

 

• Distinció entre malalties infeccioses i no infeccioses. Identificació i estudi d’alguna malaltia i del seu impacte social. Coneixement i valoració dels hàbits saludables en la prevenció de malalties. Consideració del fenomen de les epidèmies en un context històric i en l’actual.

• Coneixement i classificació dels mitjans de diagnòstic (anàlisis clíniques, diagnosi per la imatge) i del tractament (farmacologia, cirurgia, transplantaments). Valoració positiva de la donació de sang i òrgans.

• Relació entre requeriments metabòlics i alimentació humana. Elaboració d’una dieta a partint d’uns supòsits específics. Consideració de la influència dels hàbits culturals sobre el hàbits d’alimentació. Identificació de mites i errors sobre l’alimentació i les dietes. Coneixement dels efectes sobre la salut de l’ús d’algunes substàncies addictives.

UNITAT 8: DE LA BIOTECNOLOGIA TRADICIONAL A LA

REVOLUCIÓ BIOTECNOLÒGICA.

 

• Sinopsi de les bases moleculars i funcionals de la genètica: àcids nucleics, estructura dels gens, codificació i expressió de la informació genètica.

• Identificació del genoma com a tret distintiu dels organismes: relació entre els gens i l’evolució. Valoració critica de les aportacions i aplicacions del projecte Genoma.

• Descripció de les principals tècniques i aplicacions de l’enginyeria genètica. Valoració de l’interès social i econòmic dels organismes transgènics i de les tècniques de clonació. Anàlisi de les formes d’intervenció de l’ésser humà sobre la diversitat genètica de la biosfera i valoració dels riscos associats.

• Identificació d’algunes aplicacions de la biotecnologia a la medicina i de les seves implicacions socials, ètiques i jurídiques. Argumentació sobre les controvèrsies relacionades amb la reproducció assistida, la teràpia gènica i la utilització de cèl·lules mare.

UNITAT 9: DE L’EDAT DE PEDRA A LA NANOTECNOLOGIA

 

• Anàlisi i debat sobre la influència de les revolucions tecnològiques, que comporten innovacions en materials, objectes i serveis, i els canvis socials.

Relació entre les propietats físiques i químiques dels materials i les necessitats

que satisfan. Classificació dels tipus de materials: ceràmiques, metalls i polímers.

Identificació de materials presents en els objectes de la vida quotidiana: usos i riscos.

• Reconeixement de la contribució dels nous materials en la creació de nous camps tecnològics: biomaterials i nanomaterials. Discerniment entre realitat i ficció a l’entorn de les nanomàquines i la nanotecnologia.

• Establiment de la relació entre materials i recursos. Anàlisi de l’impacte dels hàbits de consum sobre la disponibilitat de recursos a partir dels càlculs sobre el cicle de vida de diversos objectes i materials. Classificació dels tipus de residus i el seu tractament. Valoració de les estratègies d’estalvi, reducció, reciclatge i reutilització de materials.

UNITAT 10: DELS SENYALS DE FUM A L’ERA DEL

CONEIXEMENT
 

• Classificació funcional de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Anàlisi de l’evolució del tractament de la informació en suports analògics i digitals: processament, emmagatzematge i intercanvi de dades, tractament de la imatge i realitat virtual.

• Descripció dels sistemes de comunicació a distància: tipus de senyals i la seva transmissió al llarg de la història. Anàlisi de l’impacte social de les telecomunicacions. Coneixement dels sistemes i aplicacions actuals de la telecomunicació: telefonia, GPS i teledetecció.

• Valoració de les implicacions econòmiques, socials i culturals de les tecnologies de la informació i la comunicació. Caracterització de la societat de la informació i el coneixement. Anàlisi dels impactes d’Internet i de la World Wide Web en la vida quotidiana. Reconeixement de la dimensió ètica i dels riscos associats: la bretxa digital, la privacitat i protecció de dades i la cibercultura.

UNITAT 11: RECURSOS I DESENVOLUPAMENT

 

• Aplicació de la teoria de sistemes a la interpretació de la natura com a sistema integrat.

• Caracterització d’algunes crisis ambientals al llarg de la història. Anàlisi d’algunes interaccions actuals entre l’ésser humà i la natura: tipus d’impactes i valoració de mesures correctores.

• Debat sobre la relació entre activitat humana, escalfament global i Canvi

climàtic. Identificació de les causes naturals i antròpiques. Diferenciació entre evidències, teories i possibles escenaris. Aplicació de l’anàlisi de dades i representacions gràfiques a l’estudi de l’evolució del clima.

• Anàlisi dels patrons de consum d’energia. Càlcul i comparació sobre el consum d’energia en diferents societats. Valoració dels beneficis i limitacions de l’ús de les energies renovables.

• Identificació i anàlisi dels impactes de les activitats humanes sobre la biodiversitat. Valoració dels efectes de la introducció d’espècies exògenes en els ecosistemes.

• Caracterització de les diferents concepcions del desenvolupament sostenible.

• Relació entre estratègies de desenvolupament i conflictes socials. Anàlisi d’indicadors. Valoració crítica del paper dels moviments ambientalistes i de les polítiques mediambientals d’àmbit internacional i local.