Auxiliar Infermeria

Criteris d’avaluació CFGM CAI

L’avaluació dels Crèdits, es farà d’acord amb la ponderació següent:

 

C1. Operacions Administratives i Documentació Sanitària (64 hores)

 • 40% Saber (conceptes)

 • 40% Saber fer (procediments)

 • 20% Saber estar (capacitats clau)

C2. L’Ésser Humà davant la Malaltia (64 hores)

 • 40% Saber (conceptes)

 • 40% Saber fer (procediments)

 • 20% Saber estar (capacitats clau)

C3. Benestar dels Pacients: Necessitats d’Higiene, Repòs i Moviment (64 hores)

 • 30% Saber (conceptes)

 • 50% Saber fer (procediments)

 • 20% Saber estar (capacitats clau)

C4. Cures Bàsiques d’Infermeria Aplicades a les Necessitats de l’Ésser Humà (256 hores)

 • 30% Saber (conceptes)

 • 50% Saber fer (procediments)

 • 20% Saber estar (capacitats clau)

C5. Primers Auxilis (64 hores)

 • 30% Saber (conceptes)

 • 50% Saber fer (procediments)

 • 20% Saber estar (capacitats clau)

C6.Higiene del medi hospitalari i neteja de material (96 hores)

 • 40% Saber (conceptes)

 • 40% Saber fer (procediments)

 • 20% Saber estar (capacitats clau)

C7. Suport Psicològic als Pacients/Clients (64 hores)

 • 40% Saber (conceptes)

 • 40% Saber fer (procediments)

 • 20% Saber estar (capacitats clau)

C8. Educació per a la Salut (32 hores)

 • 30% Saber (conceptes)

 • 50% Saber fer (procediments)

 • 20% Saber estar (capacitats clau)

C9. Tècniques d’Ajuda Odontologicoestomatològica (96 hores)

 • 40% Saber (conceptes)

 • 40% Saber fer (procediments)

 • 20% Saber estar (capacitats clau)

C10. Relacions en l’Equip de Treball (64 hores)

 • 50% Saber (conceptes)

 • 30% Saber fer (procediments)

 • 20% Saber estar (capacitats clau)

C11. Formació i Orientació Laboral (64 hores)

 • 50% Saber (conceptes)

 • 30% Saber fer (procediments)

 • 20% Saber estar (capacitats clau)

C12. Síntesi (62 hores)

 • PORTAFOLI DIGITAL: 50%

 • EXPOSICIÓ: 30%

 • CAPACITATS CLAU: 20%

Dos itineraris possibles:

 • Itinerari CS a l’aula

 • Itinerari Mojácar

Dades a concretar a partir del gener en funció de l’oferta formativa dels cursos de Mojácar

Formació en Centres de Treball (410 hores)

L’alumnat podrà iniciar la FCT després de la primera avaluació i en el cas d’haver superat els crèdits procedimentals:

 • C3. Benestar dels Pacients: Necessitats d’Higiene, Repòs i Moviment. (Realitzar mobilitzacions)

 • C4.Cures Bàsiques d’Infermeria Aplicades a les Necessitats de l’Ésser Humà (Presa de constants vitals)

 • C6. Cures Bàsiques d’Infermeria Aplicades a les Necessitats de l’Ésser Humà (Fer el llit hospitalari)

 • C9. (En cas que el centre de pràctiques sigui una Clínica dental) (Identificar els elements bàsics d’una consulta dental)

Les capacitats clau s’avaluen durant les classes teòriques i en la realització de simulacions i activitats pràctiques, mitjançant la coavaluació, autoavaluació i la valoració del professorat. Les capacitats clau a desenvolupar en el cicle formatiu de CAI són:

 • Capacitat de resolució de problemes

 • Capacitat d’organització del treball

 • Capacitat de treball en equip

 • Capacitat d’autonomia

 • Capacitat de relació interpersonal

 • Capacitat d’iniciativa

 • Capacitat de responsabilitat en el treball

Decret 203/1997, de 30 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de cures auxiliars d’infermeria (DOGC núm. 2464, de 28.8.1997)