Auxiliar Infermeria

Criteris d’avaluació CFGM CAI

L’avaluació dels Crèdits es farà d’acord amb la ponderació que apareix al següent document:

CRITERIS AVALUACIÓ CFGM CAI

Les capacitats clau s’avaluen durant les classes teòriques i en la realització de simulacions i activitats pràctiques, mitjançant la coavaluació, autoavaluació i la valoració del professorat. Les capacitats clau a desenvolupar en el cicle formatiu de CAI són:

  • Capacitat de resolució de problemes

  • Capacitat d’organització del treball

  • Capacitat de treball en equip

  • Capacitat d’autonomia

  • Capacitat de relació interpersonal

  • Capacitat d’iniciativa

  • Capacitat de responsabilitat en el treball

Decret 203/1997, de 30 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de cures auxiliars d’infermeria (DOGC núm. 2464, de 28.8.1997)