Currículum

Tecnologia

Competències mínimes

Tecnologia 1r. ESO 1. Planificar l’execució de projectes tecnològics senzills i dirigits, anticipant els recursos materials i humans necessaris. 2. Interpretar i realitzar croquis, esquemes i plànols senzills, entenent la relació entre l’escala del dibuix i les seves dimensions. 3. Realitzar operacions bàsiques de muntatge i desmuntatge d’objectes i aparells senzills. 4. Identificar, seleccionar i […]

+

Continguts nuclears

+

Criteris Avaluació

  DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA. AVALUACIÓ SUMATIVA. TECNOLOGIA ESO CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS D´AVALUACIÓ. Grup 1 Activitats objectives de resolució individual Grup 2 Activitats pràctiques individuals o col·lectives desenvolupades bàsicament al taller. Grup 3 Activitats individuals o col·lectives desenvolupades en el curs d’una sessió de classe. Observacions d’aula Grup 4 Normativa bàsica de centre de compliment […]

+

Equip de professors

Curs 2023-2024 Equip de Professors de Tecnología   PROFESSOR ENVIA MISSATGE Ivan Domingo contacte Manel Pardines contacte Sergi Resa contacte Pilar Osete contacte

+

Materials

+