Llengua Castellana

Competències mínimes


Competències mínimes. 


Llengua Castellana

1r. ESO

 

 1. Comprendre i interpretar les informacions més rellevants de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida quotidiana (narració, descripció, conversa i exposició), mitjançant diferents eines com el resum i l’esquema.
 2. Produir textos orals, escrits i audiovisuals amb adequació, cohesió, coherència i correcció (narració, descripció, conversa i exposició).
 3. Llegir en veu alta textos literaris i no literaris amb dicció, entonació i ritme adequats.
 4. Identificar i reflexionar sobre els elements característics de diferents tipologies textuals: connexió, referència, i coherència verbal i nominal.
 5. Conèixer els mecanismes de formació de paraules (derivació i composició) i les frases fetes i refranys.
 6. Aplicar les regularitats bàsiques de les lleis ortogràfiques.
 7. Llegir, identificar i crear textos literaris dels diferents gèneres: narratiu, líric i dramàtic. El còmic.

2n.ESO

 1. Comprendre i interpretar les informacions més rellevats de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida quotidiana i acadèmica (narratius, descriptius, expositius, instructius i argumentatius) de les diferents àrees curriculars.
 2. Ús d’estratègies de cerca de la informació i anàlisi del contingut (resum i esquema) de textos orals, escrits i audiovisuals, de fonts diverses.
 3. Produir textos orals, escrits i audiovisuals amb adequació, cohesió, coherència i correcció (descriptius, expositius, instructius, argumentatius).
 4. Lectura en veu alta amb dicció, entonació i ritme correctes, tot incidint en l’expressivitat de la lectura.
 5. Identificar, utilitzar i reflexionar sobre els elements i característiques de les diferents tipologies textuals i els mecanismes de cohesió, adequació i coherència que li són propis.
 6. Coneixement i aplicació de lleis ortogràfiques d’excepció en la majoria de textos de producció pròpia.
 7. Reconeixement de les categories gramaticals i identificació de les principals funcions sintàctiques (nuclis, Subjecte i Predicat).
 8. Llegir i comentar textos literaris populars i tradicionals tenint en compte les principals formes de la literatura popular, alhora que crear-ne de propis.

3r. ESO

 1. Comprendre i interpretar les informacions més rellevants de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida quotidiana i dels mitjans de comunicació (predictius, descriptius, expositius, persuasius i argumentatius), tot reconeixent les diferències entre informació i opinió, mitjançant diferents eines com el resum i l’esquema.
 2. Produir textos orals, escrits i audiovisuals amb adequació, cohesió, coherència i correcció (predictius, descriptius, expositius, persuasius i argumentatius).
 3. Llegir en veu alta textos literaris i no literaris amb dicció, entonació i ritme adequats, fent especial atenció de les peculiaritats de ritme, d’entonació i accentuació de paraules i enunciats de cada llengua.
 4. Identificar, utilitzar i reflexionar sobre els mecanismes textuals de cohesió (connectors tenint en compte el seu significat) i els mecanismes de referència (repetició, substitució i el·lipsi).
 5. Identificar i utilitzar expressions comunes, frases fetes i lèxic apropiat a contextos concrets i quotidians.
 6. Conèixer les lleis ortogràfiques que comporten més dificultat per aplicar-les en els textos propis, fent especial atenció en les que suposen diferències entre les llengües que s’aprenen.
 7. Reconèixer i utilitzar diferents estructures sintàctiques per comprendre enunciats amb estil cohesionat.
 8. Llegir i comentar textos literaris clàssics i actuals dels diferents gèneres (narratiu, líric, dramàtic, didàctic); crear-ne de propis.

4t.ESO

 1. Comprendre i interpretar les informacions més rellevants de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida quotidiana, de les relacions socials i dels mitjans de comunicació (predictius, descriptius, expositius, persuasius, argumentatius i textos formals), tot reconeixent les diferències entre informació i opinió, mitjançant diferents eines com el resum i l’esquema.
 2. Produir textos orals, escrits i audiovisuals amb adequació, cohesió, coherència i correcció (predictius, descriptius, expositius, persuasius i argumentatius) i partir d’intencions i contextos comunicatius diversos.
 3. Llegir en veu alta textos literaris i no literaris amb dicció, entonació i ritme adequats, i exposar seguint les propietats textuals.
 4. Identificar, utilitzar i reflexionar sobre els mecanismes de les quatre propietats textuals.
 5. Conèixer i sistematitzar aquells aspectes ortogràfics i sintàctics en què no coincideix l’ús en la llengua parlada i la normativa de l’escrita.
 6. Contextualitzar els textos de diferents autors i èpoques literàries
 7. Usar estratègies i tècniques que ajudin a analitzar i interpretar el text literari: el comentari de text.
 8. Crear textos literari a partir de models utilitzant alguns aprenentatges adquirits a les lectures.
 9. Elaborar treballs crítics senzills.
 10. Llegir, analitzar i usar altres llenguatges estètics.

Competències mínimes transversals de l’ESO

1.- Respectar les normes establertes per la vida social en la relació amb les persones, les instal·lacions i els equipaments.

2.- Conèixer i utilitzar habilitats socials bàsiques en la comunicació interpersonal.

3.- Participar en la vida de l’aula i de l’Institut.

4.- Ser, dialogant, escoltar als altres, contemplar diferents punts de vista i posar-se en el lloc de l’altre davant del conflicte.

5.- Ser capaç de treballar en equip.

6.- Presentar les feines amb cura, ordre, correcció i puntualitat.

7.- Fer la feina ben feta per superar-se i millorar.

8.- Analitzar i corregir les errades.