Continguts nuclears

Tecnologia industrial II

Bloc 1: SISTEMES MECÀNICS: PRINCIPIS DE MÀQUINES I MÀQUINES TÈRMIQUES.

• Fer càlculs senzills de forces, d’energia, de treball, de potència i de rendiment aplicats a elements en translació i en rotació.
• Determinar velocitats angulars i parells motors en màquines rotatives a partir de la potència desenvolupada.
• Interpretar diagrames P-V de les diferents transformacions.
• Analitzar les màquines tèrmiques a partir del segon principi de la termodinàmica.
• Descriure i interpretar diagrames de parell-potència i documentació tècnica en general referida a màquines tèrmiques.

Bloc 2: SISTEMES ELECTROTÈCNICS: CORRENT ALTERN I MÀQUINES ELÈCTRIQUES.
• Identificar i descriure els camps magnètics i les característiques que els defineixen: intensitat, inducció i flux magnètic.
• Definir i relacionar els valors fonamentals dels CA monofàsics i trifàsics.
• Identificar i classificar els diferents tipus de màquines elèctriques.
• Descriure i interpretar diagrames de parell-potència i documentació tècnica en general referida a màquines elèctriques.
• Identificar i descriure els elements principals dels circuits elèctrics industrials: elements de protecció i dispositius de comandament i control.
• Descriure i identificar els components de circuits electrònics elementals.

Bloc 3: SISTEMES AUTOMÀTICS: SISTEMES DE CONTROL I SISTEMES DIGITALS.
• Identificar els elements que intervenen en un sistema de control i descriure’n la seva funció individual.
• Diferenciar els sistemes de control i la tècnica emprada en la seva fabricació.
• Emprar el sistema binari per a la representació d’informació, amb els diferents codis de numeració, i saber-ne realitzar la conversió entre ells.
• Identificar portes lògiques bàsiques i relacionar-les amb les funcions que efectuen.
• Emprar la simbologia adient per representar esquemes lògics.
• Determinar circuits lògics digitals a partir de la taula de la veritat o de l’expressió booleana.

Bloc 4: SISTEMES DE FABRICACIÓ: METROLOGIA I NORMALITZACIÓ. ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL.
• Identificar i utilitzar correctament els instruments principals de mesura i descriure’n les aplicacions.
• Valorar la necessitat de normalitzar tots els productes.
• Resoldre problemes de toleràncies i fer operacions amb toleràncies.
• Descriure els sistemes d’organització industrial principals i quins en són els elements més importants.
• Descriure i valorar el control de qualitat en la fabricació de béns i productes.
• Valorar la necessitat d’establir plans de prevenció que garanteixin la seguretat i la higiene en el treball.
• Valorar la necessitat de tractar els residus industrials.