Ideari

Carta de compromís

 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

 

Les persones sotasignades, Joan Carles Seguí com a director de l’Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes i la família de l’alumne/a __________________________________________________________, conscients que la seva educació implica l’acció conjunta de la família i del centre, signem aquest document de compromís educatiu, el qual comporta, entre d’altres, els compromisos següents per ambdues parts:

  1. Construir un espai d’aprenentatge i de convivència on _______________________________ sigui tractat/da com a una persona en creixement i maduració.
  2. Participar en l’acció tutorial i el seguiment personalitzat de _______________________________ , elaborant el Pla de Creixement i Formació personal i assistint a les reunions generals i individuals amb el tutor/a de seguiment educatiu i acadèmic.
  3. Fomentar un aprenentatge que exigeixi de __________________________________________, elaborar i raonar la informació i no només repetir-la.
  4. Exercitar en l’aprenentatge de __________________________________ la motivació, l’esforç, l’autonomia, el treball cooperatiu i l’enfocament comprensiu de la informació.
  5. Practicar en la convivència de ___________________________________, la comunicació, el respecte de les diferents sensibilitats, l’autoestima i l’assumir responsabilitats.
  6. Compartir el Codi d’Estil del centre en la regulació del comportament i les actituds de _____________________________________________________, recollit en la Normativa d’Organització i Funcionament.
  7. Afavorir la participació de _______________________________________ en la vida del centre.
  8. Col·laborar en l’acolliment i integració de tot l’alumnat.
  9. Impulsar un centre obert a l’entorn immediat i europeu.
  10. Cultivar en la Institució educativa la transparència i la participació reflexiva.

 

Signatura per part del centre                                                                                    Signatures per part de la família

 

Joan Carles Seguí                                                                                                             pare, mare, alumne

 

Sant  Pere de Ribes, ___ de __________________ del 202__