Notícies

PREINSCRIPCIÓ 20/21 PER A L’ALUMNAT NOU

Preinscripció per al curs 2020-2021:

1) Per a l’ESO serà telemàtica (només on-line). Es presentaran les sol·licituds per internet del dia 13 de maig al 22 de maig:

Departament d’Ensenyament Preinscripció 2020-2021

El resguard de la sol·licitud, juntament amb la documentació acreditativa escanejada o fotografiada, s’envia per correu electrònic a l’adreça electrònica: secretaria@iescanpuig.com

El centre respondrà al correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

 

2) Per a casos excepcionals, presentació de la sol·licitud presencialment a les oficines de l’institut, del dia 19 de maig al 22 de maig amb cita prèvia:

— Telèfon: 93.896.14.05

— Adreça electrònica: secretaria@iescanpuig.com

Caldrà omplir el següent formulari: Sol·licitud Preinscripció

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • Han de portar la documentació per a poder-la fotocopiar i si pot ser la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que faltin dades per escriure han de portar el seu propi bolígraf.
 • Recomanació de portar mascareta i guants.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
 • De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
 • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritathan de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.

 

3) Per al Batxillerat la preinscripció serà del 27 de maig al 3 de juny.

4) Per als Cicles Formatius la preinscripció serà del 2 al 8 de juny.

5) Per al PFI  serà del 25 de maig  al 5 de juny. Cal escriure un correu electrònic a:  secretaria@iescanpuig.com

CAL INDICAR:

 • Nom complet , DNI i adreça postal de l’alumne.
 • Nom complet , DNI, adreça postal, telèfon i adreça electrònica del pare/mare/tutor legal.

CAL ADJUNTAR:

Si el sol·licitant és menor d’edat també s’ha d’adjuntar:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Per acreditar la condició de discapacitat, s’ha de presentar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si no n’hi ha, un informe de l’EAP en el qual s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne presenta discapacitat.

El centre respondrà aquest correu justificant la recepció, el número de sol·licitud i el dia i hora aproximada prevista per l’entrevista, que es farà de forma no presencial per telèfon o videoconferència.

MÉS INFORMACIÓ

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/