Notícies

PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 20-21 DE L’INSTITUT CAN PUIG EN EL MARC DE LA PANDÈMIA

Pla d’actuació per al curs 2020-2021

de l’Institut Can Puig

de Sant Pere de Ribes en el marc de la pandèmia

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovat pel Consell Escolar el 3 de setembre de 2020

 

 

 

Pla d’organització bàsic

Organització pedagògica en cas de confinament parcial o tancament del centre

Sobre les activitats d’aprenentatge o deures

 1. L’alumne/a disposarà d’un període mínim d’una setmana per lliurar les activitats d’aprenentatge demanades pel professor/a i seran corregides de manera col·lectiva o individual.
 2. Els Equips de Tutors/es vetllaran perquè la quantitat de deures sigui raonable i coordinaran, si ho consideren necessari, el seu enviament segons l’especificitat del seu nivell educatiu

 

Sobre l’avaluació

 1. La qualificació de les activitats d’avaluació serà preferentment individual.
 2. Al final de cada avaluació, els Coordinadors/es de cada nivell establiran un calendari  d’activitats d’avaluació de recuperació i millora.

 

Sobre els continguts curriculars 

 1. Els Departaments didàctics reprogramaran el contingut de les diferents matèries, les competències mínimes exigides i les activitats d’avaluació.

 

Sobre el marc horari cas que tot el centre sigui confinat

 1. Per facilitar la intercomunicació entre alumnat i professorat i evitar la interferència d’actuacions educatives, es manté el mateix ordre de les classes de l’horari presencial però en mòduls de 45 minuts:
Primer mòdul, de 09:00 a 09:45
Segon mòdul,  de 09:45 a 10:30
Tercer mòdul,  de 10:30 a 11:15
Quart mòdul,   de 11:45 a 12:30
Cinquè mòdul, de 12:30 a 13:15
Sisè mòdul,      de 13:15 a 14:00

Es realitzarà el control de faltes d’assistència i s’exigirà la presència virtual prohibint l’ús de qualsevol tipus d’emmascarament. L’alumnat podrà ser expulsat quan cometi una falta a la convivència

 

Sobre el marc horari cas que només algun grup estable o alguns siguin confinats

En aquest cas, caldrà introduir una certa variació perquè el professorat pugui compaginar la docència telemàtica al o els grups estables confinats i la docència presencial als altres grups.

Primer mòdul, de 08:30 a 09:15
Segon mòdul, de 09:30 a 10:15
Tercer mòdul, de 10:30 a 11:15
Quart mòdul, de 12:00 a 12:45
Cinquè mòdul, de 13:00 a 13:45
Sisè mòdul, de 14:00 a 14:45

Es realitzarà el control de faltes d’assistència i s’exigirà la presència virtual prohibint l’ús de qualsevol tipus d’emmascarament. L’alumnat podrà ser expulsat quan cometi una falta a la convivència.

 

Sobre l’acció tutorial

 1. Els Equips de tutors/es vetllaran per l’acompanyament emocional del seu alumnat.
 2. L’alumnat en situació socioeconòmica desafavorida rebrà un acompanyament específic dels seus tutors/es.
 3. Els tutors/es de l’alumnat NESE modificaran el nou marc horari i els continguts si s’escau.
 4. El Servei d’Acompanyament Emocional es realitzarà via zoom.

 

Sobre els òrgans de coordinació

 1. Les reunions dels òrgans col·legiats: Equip Directiu, Consell d’Acció Tutorial, Consell Curricular i Equips de tutors/es es realitzaran en l’horari habitual ajustat al nou marc horari.
 2. Les reunions dels Departaments Didàctics i dels Equips Docents es realitzaran segons les necessitats que determini el/la Cap de Departament i el Coordinador/a i de la manera que consideri més adient.

 

Sobre els instruments de comunicació 

 1. Aquestes actuacions es realitzaran preferentment mitjançant la plataforma implementada en el centre: Google classroom que assignarà un correu corporatiu a cada alumne/a, sense perjudici de l’ús de la wiki, watshap, telèfon, zoom i altres.

   

 Organització de grups d’alumnes, professionals i espais

Atès que les aules són d’una superfície mínima de 50 metres quadrats, els grups tutoria seran els grups estables i tindran ràtios no superiors a 24 alumnes per tal de poder garantir una distància interpersonal de 1,5 metres en la seva aula de referència.

La disposició del mobiliari serà en files amb les taules a una distància de 1,5 metres i amb el lloc de treball senyalitzat. El tutor/a s’assignarà al seu grup estable.

L’ús de la mascareta és obligatori en tots els espais del centre: aules, passadissos i pati.

L’incompliment d’aquesta mesura de seguretat sanitària rebrà les mesures correctores i/o sancions pertinents.

En el pati, cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, han de mantenir entre ells la distància sanitària.

En els espais de reunió i treball per al personal es respectarà el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres.

Les reunions dels Equips docents es realitzaran online o presencialment els dimecres. També seran online les reunions de Consell Escolar, Claustre i Consell de Direcció. Les reunions dels Departaments didàctics es podran realitzar online si ho acorden els seus membres.

Les reunions col·lectives de pares i mares seran online.

L’alumnat que no pugui entrar a classe perquè arriba tard o l’alumnat expulsat de l’aula anirà al pati, a l’espai de les taules de ping-pong, on s’ubicarà un professor/a de guàrdia. Cas de pluja, s’ubicaran al porxo davant del menjador.

Quan no hi hagi suficient professors/es de guàrdia per cobrir les absències del professorat, l’alumnat anirà al pati sota la supervisió del professorat de guàrdia.

Cal tenir presents totes les mesures sanitàries pel que fa a les màquines de cafè i venda automàtica (vending).

S’evitarà en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris i s’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai.

S’indicaran tots els grups i s’informarà sobre:

 • el nombre d’alumnes,
 • el nombre de professionals que imparteixen classe en el grup, diferenciant si es tracta d’un tutor o tutora que forma part del grup estable o si només imparteix unes hores de classe a la setmana,
 • el nombre de personal de suport educatiu, indicant el tipus de suport, i diferenciant si forma part del grup estable o si només interactua amb el grup o part del grup en un horari acotat,
 • l’espai estable que és el espai de referència del grup i, si s’utilitza algun espai de manera puntual, s’indicarà l’horari d’ocupació.

 

 

Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 

Entrades i sortides

Atès que el recinte del centre és molt gran, amb tres possibles portes d’entrada pel pati, i atès que l’edifici té una estructura amb tres plantes, els intervals d’entrada i sortida i al pati seran de 15 minuts.

 

Els alumnes accediran al Centre per tres accessos:

L’alumnat de 1r , 2n ESO, PFI i IFE, per la porta principal.

L’alumnat de 3r i 4t ESO, per la porta del pati enfront de la masia Can Puig i per les portes d’incendis i la porta al costat de la Biblioteca.

L’alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius, per la porta de les pistes esportives i per la porta al costat del menjador.

Es prendrà la temperatura de cada alumne en arribar al centre abans d’entrar.

Per garantir entrades i sortides esglaonades, l’horari d’entrada, de l’esbarjo i de la sortida seran els següents:

 

Entrada 8:15: 2 ESO, 4ESO, 2 BAT, 2 CF
8:30: 1 ESO, 3 ESO, 1 BAT, 1 CFs, PFI-IFE
Inici esbarjo 11:00: 2 ESO, 4ESO, 2 BAT, 2 CF
11:15: 1 ESO, 3 ESO, 1 BAT, 1 CFs, PFI-IFE
Final esbarjo 11:45: 2 ESO, 4ESO, 2 BAT, 2 CF
12:00: 1 ESO, 3 ESO, 1 BAT, 1 CFs, PFI-IFE
Sortida 14:30: 2 ESO, 4ESO, 2 BAT, 2 CF
14:45: 1 ESO, 3 ESO, 1 BAT, 1 CFs, PFI-IFE

 

Cada col·lectiu farà 15 minuts menys de classe en el període lectiu abans de l’esbarjo i 15 menys en el període lectiu després de l’esbarjo. L’esbarjo serà de 45 minuts.

El professorat que finalitzi la classe a les 11 acompanyarà els seus alumnes al pati fins les 11:15.

El professorat que iniciï la classe a les 12 acompanyarà els seus alumnes al pati des de les 11:45

A partir de les 8:45 no es podrà entrar al Centre fins a la propera hora de classe, les 9:15.

El temps entre classe i classe s’incrementarà en deu minuts per realitzar la ventilació de totes les aules. L’alumnat no podrà romandre al passadís, però sí a l’aula o sortir al pati per les sortides d’incendis o les més properes que romandran sempre obertes.

Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-19, el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (cas dels tallers, laboratoris, aula de plàstica o música), col·laborarà en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions.

 El transport escolar d’Olivella tindrà el mateix horari d’arribada i tornada que l’actual i l’alumnat que hagi d’esperar a l’inici o al final de la jornada lectiva s’esperarà en el pati de la Biblioteca.

Dins del transport i en el temps d’espera és obligatori l’ús de la mascareta.

 

 

 

Pla d’actuació per a la detecció i gestió en cas de COVID-19

Les famílies, o directament l’alumne/a si és major de 18 anys, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual:

 • Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada
 • Es comprometran a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures

 

Les famílies prendran la temperatura abans d’enviar el seu fill/a al centre.

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma.

En essència, davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:

 1. Se’l portarà al primer despatx dins la Sala de Consells.
 2. Se li col·locarà una mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec.
 3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar-lo.
 4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al
 5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.

 

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials.

 

 

Pla de ventilació, neteja i desinfecció

En qualsevol espai, sempre es mantindrà una finestra oberta

Higiene de mans

Com es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així com la del personal docent i no docent:

L’alumnat es rentarà les mans com a mínim cinc vegades al dia:

 • A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,
 • En sortir i en entrar de l’esbarjo
 • Abans i després dels àpats,
 • Abans i després d’anar al WC

 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans es durà a terme:

 • A l’arribada al centre
 • Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels
 • Abans i després d’anar al WC,
 • Com a mínim una vegada cada 2