Ciències Socials

Criteris d’avaluació

 

– Una de les activitats d’avaluació trimestral consistirà en un comentari de text, imatge o gràfic.

– Els criteris d’avaluació de centre determinen la possibilitat que el professor/a incrementi la nota de les activitats d’avaluació fins a dos punts a partir de l’observació de l’aprenentatge a l’aula.

 

L’observació de l’aprenentatge a l’aula inclou:

  • la participació de l’alumnat en les activitats a l’aula i en les activitats extraordinàries/extraescolars que s’organitzin.
  • el compliment i la correcció de les feines que determina el professorat.
  • l’interès en general que mostra l’alumnat per la matèria.
  • la demostració de la competència i l’aprenentatge reflexius de la matèria a partir de tot allò que el professorat consideri significatiu en aquest sentit (intervencions per part de l’alumnat, iniciatives personals d’aprenentatge, despostes orals a qüestions plantejades a classe, etc,…)

 

L’observació de l’aprenentatge a l’aula no inclou:

  • Puntualitat.
  • Assistència.
  • Respecte als companys i al professorat.
  • Respecte al material i a les instal·lacions.
  • Respecte a les normes de seguretat i a la normativa del centre

(La naturalesa  d’aquests elements comporta que no s’hagin d’avaluar com a observacions d’aprenentatge de Ciències Socials, sinó que es considerin en l’avaluació de les competències transversals presents en els criteris d’avaluació de centre)