Ciències Socials

Competències mínimes

1r. ESO

 1. Saber-se situar en un mapa a partir de les línies imaginàries.
 2. Discriminar les diverses formes de relleu de la Terra per mitjà de mapes físics, audiovisuals i ús de les Tics.
 3. Situar els continents i algunes unitats de relleu i elements hidrogràfics de cada continent en un planisferi mut.
 4. Comprendre els factors i els elements que determinen el clima i relacionar-los amb els climes i els paisatges resultants.
 5. Localitzar les principals unitats de relleu i de paisatge d’Espanya i Catalunya.
 6. Comprendre l’organització territorial de l’Estat espanyol.
 7. Interpretar indicadors demogràfics: densitat, taxes de natalitat i mortalitat, creixement vegetatiu i saldo migratori; piràmides de població; i sectors de la població activa i la seva aplicació a Catalunya i Espanya.
 8. Explicar els tipus de recursos que ens ofereix la Terra i posicionar-se críticament vers els problemes mediambientals provocats per l’acció humana.
 9. Comparar els dos mons determinats pel grau de pobresa/riquesa i formar-se un criteri propi sobre la globalització.

 

2n. ESO

 1. Conèixer les funcions de les ciutats en el món globalitzat, analitzar els problemes urbans actuals i pronunciar-se a favor de la ciutat sostenible.
 2. Comparar els dos mons determinats pel grau de pobresa/riquesa i formar-se un criteri propi sobre la globalització.
 3. Conèixer el procés històric de la creació de la Unió Europea així com les institucions més importants.
 4. Entendre el procés d’hominització i l’evolució cultural de la humanitat.
 5. Exposar l’estil de vida dels grups recol·lectors de la prehistòria i identificar les restes materials de les seves activitats quotidiana i les manifestacions artístiques.
 6. Comprendre els orígens del Neolític, el desenvolupament de l’agricultura i de la ramaderia i el procés de sedentarització dels grups humans.
 7. Conèixer l’evolució històrica de les primeres civilitzacions històriques, en especial la grega i romana, i la seva herència cultural.
 8. Entendre com es va produir la romanització de la península Ibèrica i identificar els principals testimonis arqueològics i manifestacions artístiques d’època romana a Catalunya.
 9. Analitzar com es va produir la ocupació de la Península Ibèrica i l’esplendor de l’Al-Andalus.

 

3r. ESO

 1. Relacionar els problemes mediambientals actuals amb el sistema d’explotació de recursos i el model industrial vigent.
 2. Analitzar de manera crítica l’actual model de desenvolupament i ordre mundial, a través de diferents indicadors socioeconòmics.
 3. Comparar les diferents activitats econòmiques del sector primari, secundari i terciari a partir de l’anàlisi, interpretació i explicació de fonts geogràfiques, i la seva concreció a Catalunya i Espanya.
 4. Definir els diferents models d’organització del territori amb especial atenció a Catalunya i Espanya.
 5. Valorar la construcció i l’organització de la Unió Europea per tal de pronunciar-se i comprometre’s en la defensa dels valors que la formen.
 6. Comprendre la importància els descobriments geogràfics i el canvi de mentalitat i ideari de l’època en la formació dels temps moderns.
 7. Conèixer l’absolutisme dels grans Estats de l’Europa Moderna i valorar les guerres de religió com a conseqüència de la reforma protestant.
 8. Caracteritzar la monarquia hispànica i la crisi de l’imperi espanyol relacionant-ho amb els conflictes religiosos i territorials.
 9. Diferenciar les característiques de l’art renaixentista i barroc, en arquitectura, escultura i pintura.

 

3r ESO – Cultura i valors ètics

 1. Conèixer i valorar les diverses dimensions de la pròpia identitat personal i social en els seus aspectes més rellevants: justícia, afectivitat, respecte, esforç i capacitat crítica mínima.
 2. Identificar la injustícia i les desigualtats que defineixen diversos àmbits de la convivència humana en el passat i avui en dia, i mostrar-se sensible i interessat per aquesta problemàtica.
 3. Sensibilitzar-se amb els interessos i les necessitats individuals envers un marc més general i social: comprendre els valors de la democràcia, de la participació ciutadana i del civisme.
 4. Valorar, a partir del coneixement i de la sensibilitat necessàries per aquesta finalitat treballades a classe, l’adopció d’actituds personals cíviques de consum responsable i de disposició crítica i reflexiva enfront de fenomens d’ampli abast social com els medis de comuicació, la tecnologia o la política.

 

4t ESO

 1. Valorar els estils més representatius de l´art contemporani i saber comentar una obra d’art segons una metodologia pròpia de la disciplina.
 2. Analitzar els canvis i continuïtats en la societat de l´Antic Règim que afavoriren el naixement de l’estat liberal, caracteritzant les doctrines polítiques i econòmiques del liberalisme com a base ideològica del món contemporani.
 3. Interpretar els factors que conduïren a la Revolució Industrial, caracteritzant el procés d’industrialització de Catalunya i identificant i valorant els orígens del moviment obrer i les seves principals línies ideològiques.
 4. Comprendre els conflictes que forçaren la Primera Guerra Mundial i els futurs problemes fronterers que se’n derivaren en la nova ordenació territorial europea.
 5. Identificar i valorar les característiques bàsiques del feixisme i el comunisme del període d´Entreguerres, en relació a les alternatives i solucions a la crisi del capitalisme causada per la Gran Depressió de 1929.
 6. Entendre les grans reformes de la Segona República Espanyola i les problemàtiques que se’n derivaren, establint relacions causals amb la Guerra Civil.
 7. Valorar de forma crítica els fonaments sociopolítics del franquisme i diferenciar les etapes econòmiques que experimentà el règim.
 8. Comparar la política de blocs sorgida de la polarització del món després de la Segona Guerra Mundial i explicar els principals conflictes de la Guerra Freda.
 9. Valorar la democràcia espanyola actual com un estat de dret fonamentat en el constitucionalisme i el reconeixement de l´autogovern de les autonomies.

 

4t ESO: Cultura i valors ètics

 1. Formar-se unes idees pròpies i autocrítiques tot fent palès la pràctica de la responsabilitat personal en el context social, moral i polític.
 2. Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones.
 3. Valorar amb esperit crític i imparcial les institucions, els poders fàctics i els sistemes socials als que pertany l’alumne/a o pels quals es veu afectat.
 4. Aplicar un coneixement bàsic adquirit de pautes de comportament i d’interelació humana que pressuposin el respecte, el reconeixement de la dignitat personal dels altres i d’un mateix, i les normes generals d’educació existents en la nostra cultura.
 5. Valorar el protagonisme de les tecnologies i ser capaç de desenvolupar pràctiques de consum responsable.

 

Competències mínimes transversals de l’ESO

1.- Respectar les normes establertes per la vida social en la relació amb les persones, les instal·lacions i els equipaments.

2.- Conèixer i utilitzar habilitats socials bàsiques en la comunicació interpersonal.

3.- Participar en la vida de l’aula i de l’Institut.

4.- Ser, dialogant, escoltar als altres, contemplar diferents punts de vista i posar-se en el lloc de l’altre davant del conflicte.

5.- Ser capaç de treballar en equip.

6.- Presentar les feines amb cura, ordre, correcció i puntualitat.

7.- Fer la feina ben feta per superar-se i millorar.

8.- Analitzar i corregir les errades.