Ciències Socials

Competències mínimes

1r. ESO

 1. Saber-se situar en un mapa a partir de les línies imaginàries.
 2. Discriminar les diverses formes de relleu de la Terra per mitjà de mapes físics, d’imatges fixes i de l’observació de la realitat.
 3. Situar els continents i algunes unitats de relleu i elements hidrogràfics de cada continent en un planisferi mut.
 4. Comprendre els factors i els elements que determinen el clima i relacionar-los amb els climes i els paisatges resultants.
 5. Localitzar les principals unitats de relleu i de paisatge d’Espanya i Catalunya.
 6. Conèixer l’organització territorial de l’Estat espanyol.
 7. Interpretar indicadors geogràfics: densitat, taxes de natalitat i mortalitat, creixement vegetatiu i saldo migratori; piràmides de població; i sectors de la població activa i la seva aplicació a Catalunya i Espanya.
 8. Identificar els tipus de recursos que ens ofereix la Terra i analitzar els problemes mediambientals provocats per l’acció humana.
 9. Analitzar el desenvolupament econòmic dels països a través d’indicadors socioeconòmics com el PIB i IDH, reconeixent l’existència de dos mons determinats pel grau de pobresa o riquesa i les causes que la provoquen.

2n. ESO

 1. Diferenciar les grans religions monoteistes: el judaisme, el cristianisme i l’islam
 2. Comprendre les relacions socials, el feudalisme, i la cosmovisió i mentalitat a l’Edat Mitjana
 3. Saber com es va produir l’ocupació de la Península Ibèrica i l’esplendor d’Al-Andalus
 4. Saber els orígens i el naixement de Catalunya, la unió amb Aragó i les institucions de govern
 5. Saber els grans descobriments geogràfics i les seves conseqüències
 6. Comprendre la mentalitat dels homes i dones dels temps moderns: antropocentrisme, humanisme, raó, observació de la natura i felicitat.
 7. Caracteritzar la creació dels grans Estats a l’Europa Moderna i les guerres de religió com a conseqüència de la reforma protestant.
 8. Conèixer la creació d’Espanya, l’Imperi i la crisi de l’imperi espanyol, i els conflictes amb Catalunya: la guerra dels Segadors i la guerra de Successió.
 9. Diferenciar les característiques de l’art romànic, gòtic, renaixentista i barroc, en arquitectura, escultura i pintura.
 10. Interpretar indicadors geogràfics: densitat, taxes de natalitat i mortalitat, creixement vegetatiu i saldo migratori; piràmides de població; i sectors de la població activa i la seva aplicació a Catalunya i Espanya.

3r. ESO

 1. Saber els grans descobriments geogràfics i les seves conseqüències.
 2. Comprendre la mentalitat dels homes i dones dels temps moderns: antropocentrisme, humanisme, raó, observació de la natura i felicitat.
 3. Caracteritzar la creació dels grans Estats a l’Europa Moderna i les guerres de religió com a conseqüència de la reforma protestant.
 4. Conèixer la creació d’Espanya, l’Imperi i la crisi de l’imperi espanyol, i els conflictes amb Catalunya: la guerra dels Segadors i la guerra de Successió.
 5. Diferenciar les característiques de l’art renaixentista i barroc, en arquitectura, escultura i pintura.
 6. Identificar els tipus de recursos que ens ofereix la Terra i analitzar els problemes mediambientals provocats per l’acció humana.
 7. Conèixer les activitats econòmiques del sector primari i la seva concreció a Catalunya i Espanya.
 8. Conèixer les activitats econòmiques del sector secundari, distribució al món, deslocalització, i la seva particularitat a Catalunya i Espanya.
 9. Conèixer les activitats econòmiques del sector terciari, fent especial èmfasi en la desigualtat dels intercanvis, i la seva realitat a Catalunya i Espanya.
 10. Analitzar el desenvolupament econòmic dels països a través d’indicadors socioeconòmics com el PIB i IDH, reconeixent l’existència de dos mons determinats pel grau de pobresa o riquesa i les causes que la provoquen.
 11. Definir els conceptes d’Estat i Nació.
 12. Conèixer l’organització territorial de l’Estat espanyol.
 13. Conèixer el procés històric de la creació de la Unió Europea així com les institucions més importants.


3r ESO – Competències mínimes per a l’Educació per a la ciutadania i els drets humans

 1. Conèixer i valorar les diverses dimensions de la pròpia identitat personal i social en els seus aspectes més rellevants: justícia, afectivitat, respecte, esforç i capacitat crítica mínima.
 2. Identificar i reconèixer la injustícia i les desigualtats que defineixen diversos àmbits de la convivència humana en el passat i avui en dia, i mostrar-se sensible i interessat per aquesta problemàtica.
 3. Ser capaç de traslladar els interessos i les necessitats individuals envers un marc més general i social: comprendre els valors de la democràcia, de la participació ciutadana i del civisme.
 4. 4. Ser capaç, a partir del coneixement i de la sensibilitat necessàries per aquesta finalitat treballades a classe, d’adoptar actituds personals cíviques de consum responsable i de disposició crítica i reflexiva enfront de fenomens d’ampli abast social com els medis de comuicació, la tecnologia o la política.

 

4t ESO

 1. Reconèixer els estils més representatius de l´art contemporani i saber comentar una obra d’art segons una metodologia pròpia de la disciplina.
 2. Discriminar els elements que trencaren amb l´Antic Règim i afavoriren el naixement de l’estat liberal.
 3. Conèixer els factors que conduïren a la Revolució Industrial; caracteritzar el liberalisme econòmic com a base ideològica de l’economia del món contemporani; i contextualitzar els orígens del moviment obrer i les principals línies ideològiques.
 4. Caracteritzar el procés d’industrialització de Catalunya durant el segle XIX.
 5. Conèixer els conflictes que forçaren la Primera Guerra Mundial i els futurs problemes fronterers que se’n derivaren, del nou mapa d´Europa.
 6. Caracterizar el feixisme i el comunisme del període d´Entreguerres com a alternatives i solució a la crisi del capitalisme causada per la Gran Depressió de 1929.
 7. Comparar la política de blocs sorgida de la polarització del món després de la Segona Guerra Mundial i caracteritzar els principals conflictes de la Guerra Freda.
 8. Conèixer les grans reformes de la Segona República Espanyola i els principals obstacles als quals hagué de fer front durant la seva curta vigència, i que tingueren com a conseqüència la Guerra Civil.
 9. Conèixer els fonaments sociopolítics del franquisme i diferenciar les etapes econòmiques que experimentà el règim.
 10. Caracteritzar la democràcia espanyola actual com un estat de dret fonamentat en el constitucionalisme i el reconeixement de l´autogovern de les autonomies.

4t ESO: Educació ètico-cívica

 1. 1.Ser capaç de desenvolupar un discurs autocrític bàsic, a nivell personal com de valors culturals, tot fent palès la pràctica de la responsabilitat personal exigible a l’edat dels alumnes de 4rt d’ESO.
 2. Desenvolupar habilitats de recerca fonamentals sobre temes socials que s’impliquin en els eixos vitals de l’alumne/a.
 3. Valorar amb esperit crític i imparcial les institucions, els poders fàctics i els sistemes socials als que pertany l’alumne/a o pels quals es veu afectat.
 4. Demostrar un coneixement i una adquisició bàsica de pautes de comportament i d’interelació humana que pressuposin el respecte, el reconeixement de la dignitat personal dels altres i d’un mateix, i les normes generals d’educació existents en la nostra cultura.Valorar el protagonisme de les tecnologies i ser capaç de desenvolupar pràctiques de consum responsable.

Competències mínimes transversals de l’ESO

 1. Respectar les normes establertes per la vida social en la relació amb les persones, les instal·lacions i els equipaments.
 2. Conèixer i utilitzar habilitats socials bàsiques en la comunicació interpersonal.
 3. Participar en la vida de l’aula i de l’Institut.
 4. Ser, dialogant, escoltar als altres, contemplar diferents punts de vista i posar-se en el lloc de l’altre davant del conflicte.
 5. Ser capaç de treballar en equip.
 6. Presentar les feines amb cura, ordre, correcció i puntualitat.
 7. Fer la feina ben feta per superar-se i millorar.
 8. Analitzar i corregir les errades.