Ciències Socials

Competències mínimes

1r. ESO

 1. Saber-se situar en un mapa a partir de les línies imaginàries.
 2. Discriminar les diverses formes de relleu de la Terra per mitjà de mapes físics, audiovisuals i ús de les Tics.
 3. Situar els continents i algunes unitats de relleu i elements hidrogràfics de cada continent en un planisferi mut.
 4. Comprendre els factors i els elements que determinen el clima i relacionar-los amb els climes i els paisatges resultants.
 5. Localitzar les principals unitats de relleu i de paisatge d’Espanya i Catalunya.
 6. Comprendre l’organització territorial de l’Estat espanyol.
 7. Interpretar indicadors demogràfics: densitat, taxes de natalitat i mortalitat, creixement vegetatiu i saldo migratori; piràmides de població; i sectors de la població activa i la seva aplicació a Catalunya i Espanya.
 8. Explicar els tipus de recursos que ens ofereix la Terra i posicionar-se críticament vers els problemes mediambientals provocats per l’acció humana.
 9. Comparar els dos mons determinats pel grau de pobresa/riquesa i formar-se un criteri propi sobre la globalització.

 

2n. ESO

 1. Diferenciar les grans religions monoteistes: el judaisme, el cristianisme i l’islam
 2. Comprendre les relacions socials, el feudalisme, i la cosmovisió i mentalitat a l’Edat Mitjana
 3. Saber com es va produir l’ocupació de la Península Ibèrica i l’esplendor d’Al-Andalus
 4. Saber els orígens i el naixement de Catalunya, la unió amb Aragó i les institucions de govern
 5. Saber els grans descobriments geogràfics i les seves conseqüències
 6. Comprendre la mentalitat dels homes i dones dels temps moderns: antropocentrisme, humanisme, raó, observació de la natura i felicitat.
 7. Caracteritzar la creació dels grans Estats a l’Europa Moderna i les guerres de religió com a conseqüència de la reforma protestant.
 8. Conèixer la creació d’Espanya, l’Imperi i la crisi de l’imperi espanyol, i els conflictes amb Catalunya: la guerra dels Segadors i la guerra de Successió.
 9. Diferenciar les característiques de l’art romànic, gòtic, renaixentista i barroc, en arquitectura, escultura i pintura.
 10. Interpretar indicadors geogràfics: densitat, taxes de natalitat i mortalitat, creixement vegetatiu i saldo migratori; piràmides de població; i sectors de la població activa i la seva aplicació a Catalunya i Espanya

 

3r. ESO

 1. Relacionar els problemes mediambientals actuals amb el sistema d’explotació de recursos i el model industrial vigent.
 2. Analitzar de manera crítica l’actual model de desenvolupament i ordre mundial, a través de diferents indicadors socioeconòmics.
 3. Comparar les diferents activitats econòmiques del sector primari, secundari i terciari a partir de l’anàlisi, interpretació i explicació de fonts geogràfiques, i la seva concreció a Catalunya i Espanya.
 4. Definir els diferents models d’organització del territori amb especial atenció a Catalunya i Espanya.
 5. Valorar la construcció i l’organització de la Unió Europea per tal de pronunciar-se i comprometre’s en la defensa dels valors que la formen.
 6. Comprendre la importància els descobriments geogràfics i el canvi de mentalitat i ideari de l’època en la formació dels temps moderns.
 7. Conèixer l’absolutisme dels grans Estats de l’Europa Moderna i valorar les guerres de religió com a conseqüència de la reforma protestant.
 8. Caracteritzar la monarquia hispànica i la crisi de l’imperi espanyol relacionant-ho amb els conflictes religiosos i territorials.
 9. Diferenciar les característiques de l’art renaixentista i barroc, en arquitectura, escultura i pintura.

 

3r ESO – Cultura i valors ètics

 1. Conèixer i valorar les diverses dimensions de la pròpia identitat personal i social en els seus aspectes més rellevants: justícia, afectivitat, respecte, esforç i capacitat crítica mínima.
 2. Identificar la injustícia i les desigualtats que defineixen diversos àmbits de la convivència humana en el passat i avui en dia, i mostrar-se sensible i interessat per aquesta problemàtica.
 3. Sensibilitzar-se amb els interessos i les necessitats individuals envers un marc més general i social: comprendre els valors de la democràcia, de la participació ciutadana i del civisme.
 4. Valorar, a partir del coneixement i de la sensibilitat necessàries per aquesta finalitat treballades a classe, l’adopció d’actituds personals cíviques de consum responsable i de disposició crítica i reflexiva enfront de fenomens d’ampli abast social com els medis de comuicació, la tecnologia o la política.

 

4t ESO

 1. Valorar els estils més representatius de l´art contemporani i saber comentar una obra d’art segons una metodologia pròpia de la disciplina.
 2. Analitzar els canvis i continuïtats en la societat de l´Antic Règim que afavoriren el naixement de l’estat liberal, caracteritzant les doctrines polítiques i econòmiques del liberalisme com a base ideològica del món contemporani.
 3. Interpretar els factors que conduïren a la Revolució Industrial, caracteritzant el procés d’industrialització de Catalunya i identificant i valorant els orígens del moviment obrer i les seves principals línies ideològiques.
 4. Comprendre els conflictes que forçaren la Primera Guerra Mundial i els futurs problemes fronterers que se’n derivaren en la nova ordenació territorial europea.
 5. Identificar i valorar les característiques bàsiques del feixisme i el comunisme del període d´Entreguerres, en relació a les alternatives i solucions a la crisi del capitalisme causada per la Gran Depressió de 1929.
 6. Entendre les grans reformes de la Segona República Espanyola i les problemàtiques que se’n derivaren, establint relacions causals amb la Guerra Civil.
 7. Valorar de forma crítica els fonaments sociopolítics del franquisme i diferenciar les etapes econòmiques que experimentà el règim.
 8. Comparar la política de blocs sorgida de la polarització del món després de la Segona Guerra Mundial i explicar els principals conflictes de la Guerra Freda.
 9. Valorar la democràcia espanyola actual com un estat de dret fonamentat en el constitucionalisme i el reconeixement de l´autogovern de les autonomies

 

4t ESO: Cultura i valors ètics

 1. Formar-se unes idees pròpies i autocrítiques tot fent palès la pràctica de la responsabilitat personal en el context social, moral i polític.
 2. Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones.
 3. Valorar amb esperit crític i imparcial les institucions, els poders fàctics i els sistemes socials als que pertany l’alumne/a o pels quals es veu afectat.
 4. Aplicar un coneixement bàsic adquirit de pautes de comportament i d’interelació humana que pressuposin el respecte, el reconeixement de la dignitat personal dels altres i d’un mateix, i les normes generals d’educació existents en la nostra cultura.
 5. Valorar el protagonisme de les tecnologies i ser capaç de desenvolupar pràctiques de consum responsable.

 

4t ESO: Filosofia

 1. Fer ús de l’argumentació i la reflexió en l’anàlisi de situacions tant reals, quotidianes o llunyanes, com hipotètiques o fictícies.
 2. Mostrar el domini de la comunicació lingüística i digital a l’hora de seleccionar, analitzar i interpretar informació, idees i actituds.
 3. Explicar els problemes filosòfics que es plantegen en la matèria tot utilitzant paraules pròpies.
 4. Elaborar textos (breus assajos, diàlegs, etc.) amb argumentacions pel que fa als exemples filosòfics que introdueix la matèria i, per extensió, a qualsevol tesi que es vulgui sustentar.
 5. Comprendre i analitzar contextos de convivència a partir del coneixement de la personalitat humana.
 6. Utilitzar els continguts de la filosofia per a l’anàlisi de la societat actual, de la pròpia experiència personal.

 

Competències mínimes transversals de l’ESO

1.- Respectar les normes establertes per la vida social en la relació amb les persones, les instal·lacions i els equipaments.

2.- Conèixer i utilitzar habilitats socials bàsiques en la comunicació interpersonal.

3.- Participar en la vida de l’aula i de l’Institut.

4.- Ser, dialogant, escoltar als altres, contemplar diferents punts de vista i posar-se en el lloc de l’altre davant del conflicte.

5.- Ser capaç de treballar en equip.

6.- Presentar les feines amb cura, ordre, correcció i puntualitat.

7.- Fer la feina ben feta per superar-se i millorar.

8.- Analitzar i corregir les errades.