Notícies

DOCUMENTACIÓ I TRIA D’OPTATIVES

Atesa la situació sanitària actual, l’alumnat haurà de portar degudament complimentada la documentació següent el 9 de stembre a la recepció de l’alumnat per lliurar-la al ser tutor/a.

 

Drets d’Imatge i sortides (tot l’alumnat del centre). Actiu

Permís sortida hora de pati (3r. I 4t. ESO). Actiu

Permís sortida última hora (3r. I 4t. ESO, Battxillerat i Cicles Formatius). Actiu

Tria matèries optatives (1r. 2n. 3r, ESO). Actiu

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys) Actiu

Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (Batxillerat i altres ensenyaments) Actiu