Organització del curs

Atenció Individualitzada

ORDENACIÓ DELS RECURSOS A 1r. ESO

PER A L’ATENCIÓ PERSONALITZADA CURS 2020/2021

Perspectiva global del Curs: 

 • Assolir la majoria de les Competències Mínimes per part de la majoria dels alumnes
 • Afavorir el pensament reflexiu
 • Donar un suport addicional als alumnes que promocionen de l’ensenyament primari sense haver assolit les competències mínimes

1.1.      Ubicació dels alumnes en 5 grups tutoria amb una ràtio de 22 alumnes

La disminució de ràtios té com a objectiu poder atendre les necessitats individuals dels alumnes en l’aprenentatge, d’acord amb els dos eixos del plantejament didàctic de l’Institut: l’aprenentatge de les competències mínimes i de la resta dels continguts curriculars mitjançant el pensament reflexiu.

1.2.      Ubicació i currículum dels alumnes amb necessitats educatives especials

S’ubicaran en els grups de tutoria i disposaran d’atenció individualitzada.

1.3.      Suport a l’aula o grup reduït en diferents hores i matèries

Els alumnes amb necessitats educatives rebran el suport a l’aula d’un altre docent o podran constituir un agrupament específic del nivell en les matèries instrumentals, d’acord amb el seu PI.

1.4.      Desdoblaments:

 • Anglès (1 hora de 3)
 • Ciències Naturals (1 hora de 3)
 • Tecnologia (1 hora de 2)

1.5.      Pla de llengües:

 1. Optativa de francès
 2. Optativa d’alemany
 3. Optativa de plàstica en anglès
 4. Metodologia AICLE: Ciències Naturals, Tecnologia,…

1.6.      Estudi assistit a les tardes: Dimarts i dijous a les tardes de 16 a 18 h. Adreçat a l’alumnat que globalment no supera satisfactòriament els aprenentatges o necessita millorar les tècniques d’estudi.

1.7.      Servei de Counselling: Assistència a l’alumnat que necessita suport i acompanyament emocional en un moment determinat.

  

 

ORDENACIÓ DELS RECURSOS A 2n. ESO

PER A L’ATENCIÓ PERSONALITZADA CURS 2020/2021 

Perspectiva global del Curs: 

 • Assolir la majoria de les Competències Mínimes per part de la majoria dels alumnes
 • Afavorir el pensament reflexiu

2.1.      Ubicació dels alumnes en 4 grups tutoria amb una ràtio de 22 alumnes

La disminució de ràtios té com a objectiu poder atendre les necessitats individuals dels alumnes en l’aprenentatge, d’acord amb els dos eixos del plantejament didàctic de l’Institut: l’aprenentatge de les competències mínimes i de la resta dels continguts curriculars mitjançant el pensament reflexiu.

2.2.     Ubicació i currículum dels alumnes amb necessitats educatives especials

S’ubicaran en els grups de tutoria i disposaran d’atenció individualitzada.

2.3.      Suport a l’aula o grup reduït en diferents hores i matèries

Els alumnes amb necessitats educatives rebran el suport a l’aula d’un altre docent o podran constituir un agrupament específic del nivell en les matèries instrumentals, d’acord amb el seu PI.

2.4.     Reforç de la competència oral en Anglès

Per afavorir la comprensió i expressió oral, es constituiran 3 nivells segons la competència oral de l’alumne/a, sense superar en cap dels nivells el contingut curricular marcat pel Departament.

2.5.      Desdoblaments:

 • Ciències Socials (1 hora de 3)
 • Ciències Naturals (1 hora de 3)
 • Tecnologia (1 hora de 2)

2.5.    Pla de llengües:.

 1. Optativa de francès
 2. Optativa d’alemany
 3. Intercanvi França
 4. Intercanvi Alemanya
 5. Metodologia AICLE: Ciències Naturals, Tecnologia, Ciències Socials

2.6. Estudi assistit a les tardes: Dimarts i dijous a les tardes de 16 a 18 h. Adreçat a l’alumnat que globalment no supera satisfactòriament els aprenentatges o necessita millorar les tècniques d’estudi.

2.7 Servei de Counselling: Assistència a l’alumnat que necessita suport i acompanyament emocional en un moment determinat.

 

 

ORDENACIÓ DELS RECURSOS A 3r. ESO

PER A L’ATENCIÓ PERSONALITZADA CURS 2020/2021 

Perspectiva global del Curs:

 • Consolidació de les Competències Mínimes
 • Afavorir el pensament reflexiu
 • Orientació per a futurs estudis o altres itineraris professionals

3.1.      Ubicació dels alumnes en 5 grups tutoria amb una ràtio de 22 alumnes

La disminució de ràtios té com a objectiu poder atendre les necessitats individuals dels alumnes en l’aprenentatge, d’acord amb els dos eixos del plantejament didàctic de l’Institut: l’aprenentatge en les competències mínimes i de la resta dels continguts curriculars mitjançant el pensament reflexiu.

3.2.       Ubicació i currículum dels alumnes amb necessitats educatives especials

S’ubicaran en els grups de tutoria i disposaran d’atenció Individualitzada.

3.3.       Suport a l’aula o grup reduït en diferents hores i matèries

Els alumnes amb necessitats educatives rebran el suport a l’aula d’un altre docent o podran constituir un agrupament específic del nivell en les matèries instrumentals, d’acord amb el PI.

3.4.        Reforç de la competència oral en Anglès

Per afavorir la comprensió i expressió oral, es constituiran 3 nivells segons la competència oral de l’alumne/a, sense superar en cap dels nivells el contingut curricular marcat pel Departament.

 3.5.      Pla de llengües:

 1. Optativa de francès
 2. Optativa d’alemany
 3. Intercanvi França
 4. Intercanvi Alemanya
 5. Metodologia AICLE: Ciències Naturals, Tecnologia, Ciències Socials

 3.7.      Programa d’Inserció a l’entorn Socio-Laboral (IES-L)

Està adreçat als alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge i desmotivació greu per tal que puguin assolir els objectius generals de l’etapa, realitzant unes 12 hores lectives en empreses, on aplicaran competències i coneixements de forma pràctica, en un marc de relacions més madures i dins de l’objectiu de la  inserció al món laboral.

En la confecció del seu currículum, es prioritzaran les matèries instrumentals : Català, Castellà i Matemàtiques.

3.8.      Estudi assistit a les tardes: Dimarts i dijous a les tardes de 16 a 18 h. Adreçat a l’alumnat que globalment no supera satisfactòriament els aprenentatges o necessita millorar les tècniques d’estudi.

3.9.      Servei de Counselling: Assistència a l’alumnat que necessita suport i acompanyament emocional en un moment determinat.

 

 

 

ORDENACIÓ DELS RECURSOS A 4t. ESO

PER A L’ATENCIÓ PERSONALITZADA CURS 2020/2021 

Perspectiva global del Curs: 

 • Assoliment de les Competències Mínimes per a alumnes amb necessitats educatives específiques
 • Afavorir el pensament reflexiu
 • Preparació per a futurs estudis o per al món laboral

4.1.      Ubicació dels alumnes en 5 grups tutoria amb una ràtio de 22 alumnes

La disminució de ràtios té com a objectiu poder atendre les necessitats individuals dels alumnes en l’aprenentatge, d’acord amb els dos eixos del plantejament didàctic de l’Institut: l’aprenentatge en les competències mínimes i de la resta dels continguts curriculars mitjançant el pensament reflexiu.

4.2.      Suport a l’aula o grup reduït en diferents hores i matèries

Els alumnes amb necessitats educatives rebran el suport a l’aula d’un altre docent o podran constituir un agrupament específic del nivell en les llengues, d’acord amb el PI.

4.3.      Reforç Instrumental en Llengua Castellana

Una de les hores de les matèries optatives es dedicarà a impartir els continguts curriculars de la matèria de Llengua Castellana amb especial èmfasi en l’expressió escrita.

4.4.     Tres itineraris en Matemàtiques, amb continguts curriculars diferents:

 1. Matemàtiques per al Batxillerat de Ciències i Tecnologia
 2. Matemàtiques per al Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
 3. Matemàtiques Competències Mínimes-Funcionals

4.5.     Itineraris en les matèries específiques

El número de grups per cada itinerari, s’ha decidit en funció de les demandes dels alumnes, desprès del procés d’assessorament i acompanyament dels tutors de 3r. ESO

4.6.     Reforç de la competència oral en Anglès

Per afavorir la comprensió i expressió oral, es constituiran 3 nivells segons la competència oral de l’alumne/a, sense superar en cap dels nivells el contingut curricular marcat pel Departament.

4.7.    Pla de llengües:

 1. Optativa de francès
 2. Optativa d’alemany
 3. Intercanvi França
 4. Intercanvi Alemanya
 5. Metodologia AICLE: Ciències Naturals, Tecnologia, Ciències Socials
 6. Preparació exàmens oficials DELF, Alliances Françaises de Catalunya (A.1, A.2, B.1 segons nivell assolit).
 7. Preparació exàmens oficials Goethe-Certifikat, Gohete Institut, Barcelona (A.1, A.2, segons nivell assolit).

4.8.      Optativa d’Arts Gràfiques amb acreditació professional: Cerificat Professionalitzador en Repografia, International Business School, Euroinnova, Universitat de Granada

4.8.     Programa d’Inserció a l’Entorn Socio-Laboral (IES_L)

Està adreçat als alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge i desmotivació greu per tal que puguin assolir els objectius generals de l’etapa, realitzant unes 12 hores lectives en empreses, on aplicaran competències i coneixements de forma pràctica, en un marc de relacions més madures i dins de l’objectiu de la  inserció al món laboral.

En la confecció del seu currículum, es prioritzaran les matèries instrumentals : Català, Castellà i Matemàtiques

4.9.      Estudi assistit a les tardes: Dimarts i dijous a les tardes de 16 a 18 h. Adreçat a l’alumnat que globalment no supera satisfactòriament els aprenentatges o necessita millorar les tècniques d’estudi.

4.10.      Servei de Counselling: Assistència a l’alumnat que necessita suport i acompanyament emocional en un moment determinat

 

 

 

ORDENACIÓ DELS RECURSOS A BATXILLERAT

PER A L’ATENCIÓ PERSONALITZADA CURS 2020/2021 

Perspectiva global dels Cursos: 

 • Assoliment de les Continguts Nuclears
 • Afavorir el pensament reflexiu
 • Preparació per a la Selectivitat o CFGS

5.1.      Ubicació dels alumnes en 3 grups tutoria a 1r. i 4 grups tutoria a 2n.

5.2.      Oferta àmplia de matèries de modalitat amb una combinatòria que doni resposta als interessos de l’alumnat

5.3.      Desdoblaments, amb oferta de dos grups a:

 • Matemàtiques a 1r.
 • Matemàtiques a 2n.
 • Història de l’Art a 2n

5.4.      Oferta d’algunes matèries de la modalitat del Batxillerat artístic

5.5.      Oferta de matèries a 2 hores de professorat per a aquelles que no arriben a 10 alumnes (segons normativa).

5.6.      Pla de Llengües

Projecte d’intercanvi d’alumnes e-Twining amb un institut de Grècia

5.8.      Servei de Counselling: Assistència a l’alumnat que necessita suport i acompanyament emocional en un moment determinat