Notícies

PLA D‘OBERTURA CAN PUIG del 2 al 19 de juny de 2020

PLA D‘OBERTURA DE L’INSTITUT CAN PUIG del 2 AL 19 DE JUNY 2020

 

  • Nombre de professionals que pot fer atenció presencial alcentre:

Docents: 44

No docents: 2

  • Previsió d’alumnat que assistirà presencialment alcentre: 80
  • Es continuarà l’acció educativa telemàtica.

 

  1. Organització de l’acció educativa

L’assistència a les activitats presencials, tant de l’alumnat com del professorat, serà voluntària.

És requisit per a l’alumnat portar la Declaració responsable omplerta i signada  pel pare/mare o tutor/a dels menors de 18 anys. Podeu descarregar la Declaració responsable aquí: Declaració responsable famílies

Si l’alumne és major de 18 anys, també és requisit portar la Declaració responsable omplerta i signada. Es pot descarregar aquí: Declaració responsable majors 18 anys

  • Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que assistirà presencialment al centre: 58 alumnes aproximadament: 8 de 4t ESO, 5 de 2n CFGM Gestió Administrativa i 50 de 2n de Batxillerat
  • Organització de grups d’alumnes i del professorat:

A 4t ESO es farà un grup impartint, cada dia, abans de l’esbarjo una matèria comuna i després de l’esbarjo un itinerari.

A 2n de Batxillerat s’impartiran les matèries de les PAAU en grups de, com a màxim, 15 alumnes.

A 2n CFGM Gestió Administrativa s’impartiran les matèries en un grup de 5 alumnes.

  • Els horaris del grups han estat lliurats pels seus tutors/es als alumnes que han manifestat l’interès en assistir
  • Identificació dels espais que ocuparan cadagrup-classe:

4t ESO ocuparà la Biblioteca i el Taller de Tecnologia de Batxillerat

2n Batxillerat ocuparà les vuit aules de 1r i 2n ESO i les dues aules de 1r Batxillerat i el Taller de Tecnologia d’ESO.

2n CFGM Gestió Administrativa ocuparà l’aula de Simulació d’Empresa.

 

  1. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, que preveu el centreeducatiu:

Vuit alumnes per nivell educatiu de manera flexible en el temps amb cita prèvia. La previsió són 20 a 30 alumnes.

 

  1. No s’oferirà servei de transport