Notícies

GRUP D’EXPERIMENTACIÓ PLURILINGÜE

Aquest curs el nostre institut, amb cinc més de la nostra delegació, formarà part d’un Grup d’Experimentació Plurilingüe.

El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’aprenent.

L’ús de diferents llengües per a accedir al coneixement és una pràctica que l’individu ha de desenvolupar des d’edat escolar per tal d’establir les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient. Així doncs, a les aules, els continguts de les diferents àrees es treballaran mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada, emprant fonts i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües. 

Per començar, aquest curs hem introduït a 1r i 2n d’ESO una matèria optativa d’Educació Física, Malabars, en llengua anglesa. A més a més s’introduirà progressivament en altres matèries textos d’interès curricular en aquesta llengua. Quatre professors del centre participaran en la formació específica d’aquest programa.

En resum, l’experiència consisteix en actuacions concretes que defineixin els escenaris òptims per desenvolupar una gestió de les llengües amb un enfocament que faciliti i millori la competència lingüística i plurilingüe de l’alumnat.