Ideari

Objectius estratègics per al període 2018-2022

 

Objectius i Actuacions per als cursos 2018/2019 i 2019/2020

(derivades del Projecte de direcció 2018/2022)

 

Diagnosi actualitzada del centre

Resum dels indicadors de centre de la Inspecció Educativa, mitjana 2014/2017:

Superació Proves C.B. 4t. ESO: 90 %
Promoció 4t. ESO: 89.3 %
Promoció Batxillerat: 95 %
Superació Proves d’Accés a la Universitat: 99 %
Promoció CF Gestió Administrativa: 60 %
Absentisme ESO: 0.3 %
Absentisme Batxillerat: 2 %
Nombre d’incidències greus a l’ESO (400 alumnes): 45
Grau de satisfacció de pares i mares i d’alumnat (sobre 100): 72
Grau de satisfacció del professorat (sobre 100): 80

En les últimes Avaluacions Globals Diagnòstiques realitzades per la Inspecció educativa es conclou el següent:
Punts forts del centre: Focalització curricular en les competències bàsiques, realització d’adaptacions curriculars, pràctica reflexiva del professorat, seguiment del compliment dels acords presos, lideratge i direcció potents, NOFC molt elaborada.

Punts febles del centre: Problemàtica creixent de desestructuració social i dificultat d’endegar dinàmiques eficaces per arribar a l’objectiu no de “perdre cap alumne” educativament i socialment.

 

Objectius

1: Iniciar l’elaboració del Pla de Convivència.

2: Elaboració d’indicadors d’execució del Projecte Educatiu de Centre

3: Consolidar l’oferta educativa de l’IFE

4: Projectar a l’exterior l’acció educativa del centre

5: Renovar la focalització de l’aprenentatge en les competències bàsiques i continguts nuclears mitjançant activitats d’avaluació reflexives.

6: Renovar la formació del professorat en les competències emocionals i habilitats comunicatives i de comprensió emocional en la relació amb els alumnes i les famílies

7: Aprofundir en l’avaluació per competències bàsiques, reducció de l’absentisme i la millora dels resultats en el Cicle Formatiu de Gestió Administrativa.

 

Actuacions:

1.1. Determinar quantitativament i qualitativament el nombre de conflictes de convivència en els últims dos cursos per nivells educatius, tot identificant les seves tipologies.

1.2. Elaborar el document de contextualització del Pla de Convivència.

2.1. Determinar al Consell Tutorial i al Consell Curricular els indicadors que poden permetre avaluar l’aplicació del PEC.

3.1. Establir un organigrama millorat de coordinació i gestió a l’IFE i PFI

3.2. Adequar els espais a l’increment de grups

4.1. Establir una comunicació fluïda amb les direccions de les Escoles de primària per explicar el PEC del centre i els resultats educatius.

5.1. Revisar les activitats d’avaluació del primer cicle de l’ESO, 1r. Batxillerat i 1r. CFGA considerant el pensament reflexiu, les competències i els continguts nuclears.

5.2. Realitzar l’intercanvi de les bones pràctiques docents en una sessió trimestral en la reunió dels equips docents.

5.3. Realitzar l’intercanvi de l’ús de diferents metodologies globalitzadores dins de les matèries als departaments en una sessió trimestral.

6.1. Realitzar la formació en competències emocionals habilitats comunicatives i comprensió emocional per al professorat als cursos 2018/2019 i 2019/2020 dins del PFZ .

7.1. Identificar per part de l’equip docent del CFGM les causes de l’absentisme i del baix rendiment.

7.2. Focalitzar l’acció tutorial individual i grupal en aplicar estratègies de reducció de l’absentisme i millora del rendiment.

7.3. Focalitzar les activitats d’avaluació en els continguts nuclears dels mòduls formatius.

 
Resultats esperats com a conseqüència de les actuacions realitzades:

2018/2020
Superació Proves C.B. 4t. ESO: 92 %
Promoció 4t. ESO: 91 %
Promoció Batxillerat: 95 %
Superació Proves d’Accés a la Universitat: 100 %
Promoció CF Gestió Administrativa: 65 %
Absentisme ESO: 0.3 %
Absentisme Batxillerat: 1.8 %
Nombre d’incidències greus a l’ESO (400 alumnes): 40
Grau de satisfacció de pares i mares i d’alumnat (sobre 100): 75
Grau de satisfacció del professorat (sobre 100): 82
Satisfacció funcionament i espais IFE/PFI (sobre 100): 80

Sant Pere de Ribes, juliol 2018