Ideari

Objectius estratègics per al període 2018-2022

 

Objectius i actuacions per al curs 2020/2021
dins del Pla d’actuacions per als cursos 2020/2022

(derivades del Projecte de direcció 2018/2022)

 

Objectius

1: Aprovació del Pla de Convivència.

2: Elaboració d’indicadors d’execució del Projecte Educatiu de Centre

3: Implementar la Família Sanitària.

4: Projectar a l’exterior l’acció educativa del centre

5: Augmentar la competència lingüística dels alumnes en una llengua estrangera mitjançant l’aplicació́ d’una metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrat de contingut i llengua.

6: Renovar la focalització de l’aprenentatge en les competències bàsiques i continguts nuclears mitjançant activitats d’avaluació reflexives al segon cicle de l’ESO, 2n Batxillerat i 2n Cicle Formatiu.

7: Continuar l’intercanvi de les bones pràctiques docents i les metodologies globalitzadores en els Departaments Didàctics i els Equips Docents.

8: Renovar la formació del professorat en les competències emocionals i habilitats comunicatives i de comprensió emocional en la relació amb els alumnes i les famílies.

9: Renovar el programa de suport emocional per al conjunt de l’alumnat i especialment per als alumnes en situació socioculturalment desafavorida i la formació en competències emocionals i estratègies de comunicació i acompanyament per a les famílies.

10: Aprofundir en l’avaluació per competències bàsiques, reducció de l’absentisme i la millora dels resultats en el Cicle Formatiu de Gestió Administrativa.

11: Implementar i consolidar els aplicatius i les formacions d’alumnat i professorat per a un ensenyament telemàtic en coherència amb l’aprenentatge reflexiu i les competències bàsiques.

 

Actuacions:

1.1. Determinar quantitativament i qualitativament el nombre de conflictes de convivència en els últims dos cursos per nivells educatius, tot identificant les seves tipologies.

1.2. Aprovar el Pla de Convivència.

2.1. Determinar al Consell Tutorial i al Consell Curricular els indicadors que poden permetre avaluar l’aplicació del PEC.

3.1. Habilitar els espais per al CFGM Auxiliar i cures d’infermeria

4.1. Mantenir la comunicació fluïda amb les direccions de les Escoles de primària per explicar el PEC del centre i els resultats educatius.

5.1. Impartir docència en anglès en una Matèria optativa a 1r. ESO i en Ciències Socials a 2n. ESO.

5.2. Implementar la metodologia AICLE en les matèries de Ciències, Tecnologia i Expressió.

6.1. Revisar les activitats d’avaluació del segon cicle de l’ESO, 2n. Batxillerat i 2n. CFGA considerant el pensament reflexiu, les competències i els continguts nuclears.

7.1. Realitzar l’intercanvi de les bones pràctiques docents en una sessió trimestral en la reunió dels equips docents.

7.2. Realitzar l’intercanvi de l’ús de diferents metodologies globalitzadores dins de les matèries als departaments en una sessió trimestral.

8.1. Continuar la formació en competències emocionals habilitats comunicatives i comprensió emocional per al professorat dins del PFZ .

9.1: Continuar la formació dels pares i mares en les competències emocionals i habilitats comunicatives i de comprensió emocional en la relació amb els seus fills/filles:

10.1. Focalitzar l’acció tutorial individual i grupal en aplicar estratègies de reducció de l’absentisme i millora del rendiment.

10.2. Focalitzar les activitats d’avaluació en els continguts nuclears dels mòduls formatius.

11.1. Dotar l’Institut de la plataforma google classroom.

11.2. Facilitar a cada alumne/a un usuari i contrasenya.

11.3. Promoure als Departaments Didàctics la transmissió entre el professorat dels coneixements i experiències en l’ús del google classrrom i altres recursos digitals.

 

Avaluació: indicadors d’avaluació del projecte

Resultats esperats com a conseqüència de les actuacions realitzades:

 

2020/2022
Superació Proves C.B. 4t. ESO: 94 %
Promoció 4t. ESO: 93 %
Promoció Batxillerat: 95 %
Superació Proves d’Accés a la Universitat: 100 %
Promoció CF Gestió Administrativa: 75 %
Absentisme ESO: 0.3 %
Absentisme Batxillerat: 1.5 %
Nombre d’incidències greus a l’ESO (400 alumnes): 38
Grau de satisfacció de pares i mares i d’alumnat (sobre 100): 78
Grau de satisfacció del professorat (sobre 100): 85

 

Tanmateix trobem important el contrast que es concreta amb la Inspecció Educativa anualment, tant pel que fa al resultat dels Indicadors de centre o les dades anuals, com els resultats de proves diagnòstiques de 4t. d’ESO del Consell Superior d’Avaluació. Entenem que és fonamental l’avaluació permanent interna per part de la comunitat educativa, però amb el contrast de l’avaluació externa, tal com han vingut avalant totes les directrius europees sobre avaluació.

 

St.: Lluís Alonso Polo

Director de l’Institut Can Puig.

Sant Pere de Ribes, juliol 2020