Ideari

Objectius estratègics per al període 2014-2018

 A. Millores en l’àmbit institucional:

Actualitzar elements cabdals dels centre a les normatives i realitats actuals.

 

Actuacions:

1. Reelaboració del Projecte Educatiu de Centre i de la carta de compromís

2. Increment de l’oferta educativa: Família Sanitària

3. Projecció interna i externa de l’acció educativa del centre

 

B. Millores en l’àmbit curricular

Consolidar a l’aula el pensament reflexiu centrat en els continguts essencials del currículum.

Actuacions:

4. Ordenació dels diferents documents/actuacions en la gestió del currículum per centrar-lo en les Competències Bàsiques de l’ESO i els Continguts Nuclears del Batxillerat mitjançant el pensament reflexiu.

5. Millorar la formació del professorat en la gestió de l’aula i en la resolució dels conflictes fent ús de competències emocionals.

 6. Implementar el Programa Espai Imagina

 7. Implementar un programa d’intercanvis amb altres centres per a l’aprenentatge de la llengua anglesa dins d’un pla de centre sobre les llengües estrangeres.

 

C. Millores en l’àmbit tutorial

Consolidar un clima convivencial donant un suport especial als alumnes amb dificultats.

 

Actuacions:

 8. Ordenació dels diferents documents/actuacions en la gestió personalitzada dels alumnes

 9. Incrementar les habilitats comunicatives dels tutors/es en la relació amb els alumnes i les famílies.

10. Implementar un programa de suport emocional per al conjunt de l’alumnat i especialment per als alumnes en situació socioculturalment desafavorida