Ideari

Projecte Educatiu

  1.- Context 2.- Identitat i caràcter propi 2.1. Missió, Visió i Valors 2.3. Principis rectors 2.4. Codis d’estil i imatge 3.- Projecte curricular: 3.1. Competències Mínimes ESO 3.2. Continguts Nuclears Batxillerat 3.3. Criteris d’avaluació, recuperació i promoció 3.4. Síntesi i Recerca 3.5. Metodologies 3.6. Pla de llengües i Projecte lingüístic 4.- Acció tutorial 4.1. […]

+

El mínim i el màxim

El mínim per a tothom i un màxim per a cadascú COMPETÈNCIES EXIGIDES PER ACREDITAR L’ ESO (el mínim) Les Competències mínimes per acreditar l’ESO són les capacitats de creació i producció, coneixements i actituds a les quals no pot renunciar cap alumne per incorporar-se de forma íntegra a la nostra societat; són les competències […]

+

Criteris d’avaluació

EXTRACTE CRITERIS D’AVALUACIÓ DE CENTRE    El procés d’aprenentatge i d’avaluació Els criteris d’avaluació de cada matèria estaran publicats a la web del Centre. Per possibilitar l’autorregulació per part dels alumnes del seu temps d’estudi, quan les activitats d’aprenentatge que s’hagin de realitzar fora de l’aula (deures) requereixin més de ½ hora, el professor/a deixarà […]

+

Objectius estratègics per al període 2014-2018

 A. Millores en l’àmbit institucional: Actualitzar elements cabdals dels centre a les normatives i realitats actuals.   Actuacions: 1. Reelaboració del Projecte Educatiu de Centre i de la carta de compromís 2. Increment de l’oferta educativa: Família Sanitària 3. Projecció interna i externa de l’acció educativa del centre   B. Millores en l’àmbit curricular Consolidar a […]

+

Resultats acadèmics i grau de satisfacció

Resultats acadèmics Cliqueu aquí per accedir als resultats acadèmics de l’alumnat, tant en les proves internes com en les externes: RESULTATS alumnat Can Puig   Grau de satisfacció dels pares-mares i alumnes (2009-10) La puntuació que oscil·la entre l’1 i el 10. Satisfacció total: 10; satisfacció nul·la: 1.   ASPECTES VALORATS PARES ALUMNES Número qüestionaris […]

+

NOF

EXTRACTE DE NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 1. ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE 1. 1. Entrades i sortides Els alumnes accediran al Centre per la porta principal. Passats 10 minuts no es podrà entrar al Centre fins a la propera hora de classe. Els casos excepcionals hauran de passar –amb la corresponent justificació- per Consergeria, on […]

+

30 anys de recerca i innovació educativa

Aquí podeu consultar la trentena de premis que ha rebut l’INS Can Puig i el seu alumnat en els darrers 30anys (premis de recerca, de comunicació, de tecnologia, de ciència, de llengua catalana, d’innovació pedagògica…) i la vintena d’articles i publicacions en les que apareix el nostre projecte educatiu: Premis i Publicacions DOCUMENT

+