Ideari

Projecte Educatiu

  1.- Context 2.- Identitat i caràcter propi 2.1. Missió, Visió i Valors 2.3. Principis rectors 2.4. Codis d’estil i imatge 3.- Projecte curricular: 3.1. Competències Mínimes ESO 3.2. Continguts Nuclears Batxillerat 3.3. Criteris d’avaluació, recuperació i promoció 3.4. Síntesi i Recerca 3.5. Metodologies 3.6. Pla de llengües i Projecte lingüístic 4.- Acció tutorial 4.1. […]

+

El mínim i el màxim

El mínim per a tothom i un màxim per a cadascú COMPETÈNCIES EXIGIDES PER ACREDITAR L’ ESO (el mínim) Les Competències mínimes per acreditar l’ESO són les capacitats de creació i producció, coneixements i actituds a les quals no pot renunciar cap alumne per incorporar-se de forma íntegra a la nostra societat; són les competències […]

+

Criteris d’avaluació

EXTRACTE CRITERIS D’AVALUACIÓ DE CENTRE    El procés d’aprenentatge i d’avaluació Els criteris d’avaluació de cada matèria estaran publicats a la web del Centre. Per possibilitar l’autorregulació per part dels alumnes del seu temps d’estudi, quan les activitats d’aprenentatge que s’hagin de realitzar fora de l’aula (deures) requereixin més de ½ hora, el professor/a deixarà […]

+

Objectius estratègics per al període 2018-2022

  Objectius i actuacions per al curs 2020/2021 dins del Pla d’actuacions per als cursos 2020/2022 (derivades del Projecte de direcció 2018/2022)   Objectius 1: Aprovació del Pla de Convivència. 2: Elaboració d’indicadors d’execució del Projecte Educatiu de Centre 3: Implementar la Família Sanitària. 4: Projectar a l’exterior l’acció educativa del centre 5: Augmentar la […]

+

Resultats acadèmics i grau de satisfacció

Resultats acadèmics i grau de satisfacció

Resultats acadèmics Cliqueu aquí per accedir als resultats acadèmics: ELS RESULTATS ACADÈMICS DE L’ALUMNAT   Grau de satisfacció dels pares-mares i alumnes (2009-10) La puntuació que oscil·la entre l’1 i el 10. Satisfacció total: 10; satisfacció nul·la: 1.   ASPECTES VALORATS PARES ALUMNES Número qüestionaris resposts 158 390 Possibilitats que ofereix l’Institut per al procés […]

+

NOF

EXTRACTE DE NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 1. ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE 1. 1. Entrades i sortides Els alumnes accediran al Centre per la porta principal. Passats 10 minuts no es podrà entrar al Centre fins a la propera hora de classe. Els casos excepcionals hauran de passar –amb la corresponent justificació- per Consergeria, on […]

+

30 anys de recerca i innovació educativa

Aquí podeu consultar la quarantena llarga de premis que ha rebut l’INS Can Puig i el seu alumnat en els seus ja més de 30 anys d’història (premis de recerca, de comunicació, de tecnologia, de ciència, de ciències socials, de llengua catalana, d’innovació pedagògica…) i la vintena d’articles i publicacions en les que apareix el […]

+

Carta de compromís

Carta de compromís

  CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU   Les persones sotasignades, Lluís Alonso Polo com a director de l’Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes i la família de l’alumne/a __________________________________________________________, conscients que la seva educació implica l’acció conjunta de la família i del centre, signem aquest document de compromís educatiu, el qual comporta, entre d’altres, […]

+

Acords Consell Escolar

http://www.iescanpuig.com/ewccp/doku.php?id=cescolar:cescolarini

+