Continguts nuclears

Tecnologia industrial II

TECNOLOGIA INDUSTRIAL II

Unitat 1. PRINCIPIS DE MÀQUINES

* Fer càlculs senzills de forces, d’energia, de treball, de potència i de rendiment aplicats a elements en translació i en rotació.

* Determinar velocitats angulars i parells motors en màquines rotatives a partir de la potència desenvolupada.

* Interpretar diagrames P-V de les diferents transformacions.

Dinàmica de màquines

Primer principi de la termodinàmica

 

Unitat 2. MÀQUINES TÈRMIQUES * Analitzar les màquines tèrmiques a partir del segon principi de la termodinàmica.

Màquines tèrmiques i segon principi de la termodinàmica

 

Unitat 3. OLEOHIDRÀULICA * Descriure la funció i identificar els elements bàsics d’un circuit oleohidràulic.

Avantatges i inconvenients de l’oleohidràulica respecte de la pneumàtica.

Simbologia hidràulica

 

Unitat 4. ELECTROMAGNETISME I CORRENT ALTERN

* Identificar i descriure els camps magnètics i les característiques que els defineixen: intensitat, inducció i flux magnètic. * Definir i relacionar els valors fonamentals dels CA monofàsics i trifàsics.

· Magnetisme i electromagnetisme

· Autoinducció

· Potència desenvolupada en CA

· Circuit en sèrie RLC

· Circuit en paral·lel RLC

· Corrent altern trifàsic: connexions en estrella i triangle. Connexió de receptors

 

Unitat 5. MÀQUINES ELÈCTRIQUES

* Identificar i classificar els diferents tipus de màquines elèctriques. * Descriure i interpretar diagrames de parell-potència i documentació tècnica en general referida a màquines elèctriques.

Pèrdues d’energia a les màquines elèctriques

 

Unitat 6. CIRCUITS INDUSTRIALS. ELECTROPNEUMÀTICA

* Identificar i descriure els elements principals dels circuits elèctrics industrials: elements de protecció i dispositius de comandament i control. * Descriure i identificar els components de circuits electrònics elementals.

Quadres de comandament i protecció

Circuits de comandament de motors

 

Unitat 7. SISTEMES DIGITALS

* Emprar el sistema binari per a la representació d’informació, amb els diferents codis de numeració, i saber-ne realitzar la conversió entre ells. * Identificar portes lògiques bàsiques i relacionar-les amb les funcions que efectuen. * Emprar la simbologia adient per representar esquemes lògics. * Sintetitzar circuits lògics digitals a partir de la taula de la veritat o de l’expressió booleana. Sistemes de numeració Funcions i portes lògiques Esquemes de circuits lògics Obtenció de taules de la veritat

Obtenció de funcions a partir de la taula de la veritat

 

Unitat 8. SISTEMES AUTOMÀTICS I DE CONTROL

* Identificar els elements que intervenen en un sistema de control i descriure’n la seva funció individual. * Diferenciar els sistemes de control i la tècnica emprada en la seva fabricació.

Sistemes de control de llaç obert i llaç tancat

Components dels sistemes de control

Programació d’autòmats Diagrama de contactes

 

Unitat 9. METROLOGIA I NORMALITZACIÓ

* Identificar i utilitzar correctament els instruments principals de mesura i descriure’n les aplicacions. * Valorar la necessitat de normalitzar tots els productes. * Resoldre problemes de toleràncies i fer operacions amb toleràncies. Mesures i unitats

· Sistemes d’unitats

Exactitud, precisió i apreciació. Errors

· Precisió i apreciació

· Quantificació d’errors: error absolut i error relatiu

Instruments de mesura Sistema ISO d’ajustatges

Operacions amb toleràncies

 

Unitat 10. INDÚSTRIA METAL·LÚRGICA. SOLDADURA

* .

 

Unitat 11. INDÚSTRIES QUÍMICA I TÈXTIL. ELS RESIDUS INDUSTRIALS

* Valorar la necessitat de tractar els residus industrials i en especial la depuració de l’aigua.

Els residus industrials

 

Unitat 12. ELEMENTS D’ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL

* Descriure els sistemes d’organització industrial principals i quins en són els elements més importants. * . * Descriure i valorar el control de qualitat en la fabricació de béns i productes. * Valorar la necessitat d’establir plans de prevenció que garanteixin la seguretat i la higiene en el treball .

L’organització industrial

Elaboració i planificació dels sistemes de fabricació

Sistemes, organització i gestió de la producció

El control de qualitat

Seguretat i higiene en el treball